ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 29.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Актив-аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30785437
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 2315, 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, П, 00356, 12.03.2013- 24.02.16
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) незалежної Аудиторської фiрми «Актив-аудит» щодо рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Газтек» станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року Цей «Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)» адресується: Акцiонерам та Керiвництву Приватного акцiонерного товариства «Газтек»; Нацiональнiй Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. Звiт щодо фiнансової звiтностi Основнi вiдомостi про емiтента: Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство «Газтек». Код ЄДРПОУ – 31815603. Мiсцезнаходження – 04116, м. Київ, вул. Маршала Рибалко, буд. 11. Станом на 31.12.2015 рок Товариство зареєстроване Шевченкiвською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. Дата реєстрацiї - 07.09.2005 р. Номер запису: 1 074 123 0000 009952 Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Газтек» (надалi – Компанiя, Товариство) станом на кiнець дня 31.12.2015 р. за 2016 рiк (далi – звiтний перiод) у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на кiнець дня 31.12.2016 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк, Звiту про рух грошових коштiв за 2016 рiк, Звiту про власний капiтал за 2016 рiк, а також стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки (далi – фiнансова звiтнiсть, фiнансовi звiти), якi додаються. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Наша вiдповiдальнiсть полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо зазначеної фiнансової звiтностi на основi проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, що затвердженi для обов’язкового застосування рiшенням Аудиторської палати України вiд 29.12.2015р. №320/1. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. При оцiнцi суттєвостi ми керувалися положеннями Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв. Аудит включає виконання процедур, якi направленi на отримання аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, яка розкрита у фiнансових звiтах. Вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцiнку ризику, суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Пiд час оцiнки цих ризикiв ми розглядали заходи внутрiшнього контролю Товариства щодо пiдготовки та достовiрного подання фiнансових звiтiв для розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно - позитивної думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Вартiсть поточних фiнансових iнвестицiй Товариства станом на 31.12.2016 року становить 698 466 тис. грн. Ми звертаємо увагу на оцiнку фiнансових iнструментiв Товариства, яка розкрита у Примiтцi 11 «Фiнансовi iнвестицiї», ми вважаємо, що пiдхiд прийнятий Товариством та визначений МСФЗ, який базується на використаннi ринкової вартостi, а саме котируваннi цiнних паперiв на фондових бiржах, в умовах поточного стану економiки України має суттєвi обмеження для застосування в якостi визначення справедливої вартостi та обмеженостi активного ринку цiнних паперiв в Українi. З урахуванням вищезазначеного, ми вважаємо, що котирування на фондовiй бiржi станом на 31 грудня 2016 року, якi обранi Товариством в якостi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, треба зважувати на обмеженiсть обсягу фiнансових iнструментiв на активному ринку цiнних паперiв в Українi. Вплив цього питання на балансову вартiсть фiнансових iнструментiв, чистий прибуток та капiтал нами не може бути визначений. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно – позитивної думки», фiнансова звiтнiсть ПрАТ «ГАЗТЕК» станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчується на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пояснювальний параграф Ми звертаємо увагу на примiтку 2 «Економiчне середовище, у якому Товариство проводить свою дiяльнiсть» Примiток до рiчної звiтностi, де звертається увага на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки. Вплив таких майбутнiх змiн на операцiї та фiнансовий стан Товариства може бути суттєвим. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання. 28 квiтня 2017 року Додаток: фiнансовий звiт Товариства станом на кiнець дня 31.12.2016 року Директор ТОВ «Аудиторська фiрма «АКТИВ-АУДИТ» Мнiщенко В.М. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №2315 вiд 30.03.2001р. (продовжено рiшенням АПУ №321/3 вiд 28.01.2016р до 28.01.2021р.) Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П №0000356, строк дiї з 12.03.2013р. до 28.01.2021 сертифiкат аудитора № 006503, виданий згiдно з рiшенням Аудиторської палати України №197/2 вiд 18.12.08 р. (продовжено рощенням АПУ№ 281/2 вiд 31.10.2013р до 18.12.2018р) Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б Фактичне мiсце розташування: м. Київ, вул. М. Грiнченка, 4 Тел. (044) 498 56 52, тел./факс (044) 521 40 07 Аудитор Буянов С.А. сертифiкат аудитора № 004386, виданий згiдно з рiшенням Аудиторської палати України №95 вiд 31.10.2000 р. продовжено рiшенням АПУ 300/2 вiд 25.09.2014 до 31 жовтня 2019р)
д/н
д/н
д/н