ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 29.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марчук Олексанр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/н, д/н
4) рік народження*** 1979
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** 05/2010 -09/2013 ФОП Марчук О.М.;09/2009 - 03/2011 ООО "АВIАПОРТ" директор;10/2004 - 08/2008 Керiвник вiддiлу маркетингу-видавнича та полiграфiчна компанiя II ДП "Такi Справи"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.09.2013, не визначено
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПрАТ "Газтек" . Винагорода в грошовiй формi виплачувалась в розмiрi, який визначений у штатному розписii. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 05/2010 - 09/2013 ФОП Марчук О.М.;09/2009 - 03/2011 ООО "АВIАПОРТ" директор;10/2004 ? 08/2008 Керiвник вiддiлу маркетингу ?видавнича та полiграфiчна компанiя II ДП "Такi Справи". Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiкац Тетяна Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/н, д/н
4) рік народження*** 1977
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Заступник головного бухгалтера Концерна "Укргаз"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 05.05.2009, не визначено
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формах посадовiй особi емiтента виплачувалась у розмiрi посадового окладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Попередня посада:з 10.2005-05.2009 заступник головного бухгалтера Концерна "Укргаз", з 05.2009 головний бухгалтер "ПрАТ "Газтек". У перiод виконання посадових обов'язкiв особа працює провiдним бухгалтером в ПАТ "Київоблгаз". Особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пакета-Мельничук Юрiй Владиславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1974
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** директор ТОВ «КОРОРА»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, 3
9) опис Рiчними загальними зборами акцiонерiв Емiтента, якi були проведенi 29 квiтня 2016 року було прийнято рiшення (Протокол № 29/04) про створення в Емiтентi Наглядової ради з метою забезпечення захисту iнтересiв акцiонерiв, контролю та регулювання дiяльностi виконавчого органу Емiтента. Рiшенням Рiчних загальних зборiв акцiонерiв було створено Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб, обрано склад Наглядової ради строком на три роки та затверджено Положення про Наглядову раду. Iз членами Наглядової ради було вирiшено укласти цивiльно-правовi договори. Рiшенням Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ГАЗТЕК» на посаду голови Наглядової ради емiтента обрано Пакету-Мельничука Юрiя Владиславовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: три роки. Iнших посад в емiтентi Пакета-Мельничук Ю.В. не обiймає. Обгрунтування змiн у персональному складi – рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Останнi п’ять рокiв Пакета-Мельничук Ю.В. перебуває на посадi директора ТОВ «КОРОРА»


1) посада* член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Башлаков Андрiй Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1974
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** начальник служби безпеки КФ АТ «МIСТО БАНК».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, 3
9) опис Рiшенням Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ГАЗТЕК» на посаду члена Наглядової ради емiтента обрано Башлакова Андрiя Євгеновича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: три роки. Iнших посад в емiтентi Башлаков А.Є. не обiймає. Обгрунтування змiн у персональному складi – рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Останнi п’ять рокiв Башлаков А.Є. перебуває на посадi начальника служби безпеки КФ АТ «МIСТО БАНК».


1) посада* член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рубан Сергiй Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1975
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** спецiалiст служби безпеки КФ АТ «МIСТО БАНК».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2016, 3
9) опис Рiшенням Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ГАЗТЕК» на посаду члена Наглядової ради емiтента обрано Рубана Сергiя Олексiйовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: три роки. Iнших посад в емiтентi Рубан С.В. не обiймає. Обгрунтування змiн у персональному складi – рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Останнi п’ять рокiв Рубан С.О. перебуває на посадi спецiалiста служби безпеки КФ АТ «МIСТО БАНК».


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
директорМарчук Олексанр Миколайовичд/н, д/н, д/н000000
головний бухгалтерМiкац Тетяна Анатолiївнад/н, д/н, д/н000000
Голова наглядової радиПакета-Мельничук Юрiй Владиславовичд/н, д/н, д/н000000
член наглядової радиБашлаков Андрiй Євгеновичд/н, д/н, д/н000000
член наглядової радиРубан Сергiй Олексiйовичд/н, д/н, д/н000000
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.