ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 29.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2016
Кворум зборів** 67
Опис В звiтному роцi були проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок денний був визначений акцiонерами Товариства. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства скликалися iз наступним порядком денним:
1.Про обрання лiчильної комiсiї.
2.Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв Товариства.
3.Про прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв Товариства.
4.Про затвердження звiту директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк.
5.Про затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту) Товариства за 2015 рiк.
6.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора Товариства за 2015 рiк.
7.Про розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк.
8.Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2015 рiк та їх виплату.
9.Про визначення та затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства.
10.Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та визначення особи для пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї.
11.Про затвердження нової редакцiї Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства.
За пропозицiєю акцiонера Товариства вiд 06.04.2016 року, що володiє 24 простими iменними акцiями Товариства, що становить 24 вiдсотки вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, поданою вiдповiдно до ч. 1 та 4 ст. 38 Закону України «Про акцiонернi товариства», порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства було доповнено наступними питаннями:
12.Про створення Наглядової ради в Товариствi, визначення її кiлькiсного складу та затвердження положення про Наглядову раду Товариства.
13.Про обрання членiв Наглядової ради та Голови Наглядової ради Товариства
14.Про затвердження умов договорiв iз членами Наглядової ради та визначення особи на пiдписання таких договорiв.
За пропозицiєю акцiонера Товариства вiд 09.04.2016 року, що володiє 24 простими iменними акцiями Товариства, що становить 24 вiдсотки вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, поданою вiдповiдно до ч. 1 та 4 ст. 38 Закону України «Про акцiонернi товариства», порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства було доповнено наступним питанням:
15.Про скасування рiшень з питань п’ять та шiсть, прийнятих акцiонерами на Позачергових загальних зборах акцiонерiв вiд 15 березня 2016 року.

За результатами розгляду питань порядку денного зборiв були прийнятi рiшення:1. По першому питанню порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення для надання роз`яснень з питань голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов`язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв в складi однiєї особи – Дiдковської Iрини Олександрiвни, i обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою лiчильної комiсiї. 2.По другому питанню порядку денного прийнято рiшення обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою Загальних зборiв, а Мiкац Тетяну Анатолiївну - Секретарем Загальних зборiв .3.По третьому питанню порядку денного Зборами прийнято рiшення проводити вiдкрите голосування з питань 1-12 та 14,15 порядку денного Загальних зборiв шляхом пiдняття рук, а з 13 питання порядку денного проводити голосування з використанням бюлетенiв 4.По четвертому питанню порядку денного загальними зборами прийнято рiшення затвердити рiчний звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк.5.З п’ятого питання порядку денного Зборами прийнято рiшення затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт) Товариства за 2015 рiк. 6.По шостому питанню Загальними зборами прийнято рiшення в зв`язку з затвердженням Загальними зборами звiту директора Товариства за 2015 рiк визнати роботу директора Товариства задовiльною та такою, що вiдповiдає господарським iнтересам Товариства.
7.По сьомому пританню порядку денного прийнято рiшення з причини отримання Товариством збитку в розмiрi 764 811 тис. грн. за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi пiдтвердити вiдсутнiсть нарахування та розподiлу прибутку.
8.З восьмого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення не нараховувати та не виплачувати дивiденди за 2015 рiк.
9.З дев`ятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення зняти з розгляду дане питання порядку денного.
10.З з десятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї та уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiв пiдписати Статут Товариства, а директора Товариства посвiдчити Статут пiдписом й печаткою Товариства, а також здiйснити усi необхiднi дiї щодо реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї
11.За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято наступне рiшення затвердити Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства у новiй редакцiї та уповноважити директора Товариства Марчука Олександра Миколайовича пiдписати Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства.
12.З дванадцятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення створити в Товариствi Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб (два Члена та Голова Наглядової ради)з метою забезпечення захисту iнтересiв акцiонерiв, контролю та регулювання дiяльностi Виконавчого органу Товариства. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «ГАЗТЕК».
13.за результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
13.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 роки наступних кандидатiв:
1. Пакету-Мельничука Юрiя Владиславовича, який є представником Компанiї ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД, що заснована та зареєстрована в Республiцi Кiпр, за реєстрацiйним номером HE 193908, зареєстрований офiс якої знаходиться за адресою: 17, Наркiссоу, 2045, Строволос, Нiкосiя, Кiпр;
2. Башлакова Андрiя Євгеновича, який є представником Компанiї НЕСIБА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД, що заснована та зареєстрована у Республiцi Кiпр за реєстрацiйним № 193913, зареєстрований офiс якої знаходиться за адресою: 9 Васiлеос Тефкроу, Агiос Дометiос, 2373, Нiкосiя, Кiпр
3. Рубана Сергiя Олексiйовича, який є представником Компанiї КРЕЗЕР ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД, що заснована та зареєстрована в Республiцi Кiпр, за реєстрацiйним номером 193914, зареєстрований офiс якої знаходиться за адресою 17 Дiонiсiоу Ареопагiтоу, 2045 Строволос Нiкосiя, Кiпр
13.2. Головою Наглядової ради обрати з числа кандидатiв Пакету-Мельничука Ю.В.
14.за результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення укласти цивiльно-правовi оплатнi договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, затвердити умови таких договорiв та уповноважити директора Товариства пiдписати такi договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
15.з п’ятнадцятого питання порядку денного Зборами прийняте рiшення:
1. Скасувати рiшення прийняте з питання 5. «Про приватне розмiщення облiгацiй Товариства та визначення органу Товариства, якому надаються спецiальнi повноваження щодо розмiщення облiгацiй Товариства», прийняте на Позачергових загальних зборах акцiонерiв вiд 15 березня 2016 року»
2. Скасувати рiшення прийняте з питання 6. «Про затвердження проспекту емiсiї облiгацiй Товариства», прийняте на Позачергових загальних зборах акцiонерiв вiд 15 березня 2016р.
3. Не здiйснювати розмiщення облiгацiй Товариства, на пiдставi рiшення акцiонерiв, прийняте на Позачергових загальних зборах вiд 15 березня 2016 року (Протокол № 15/03).


Голова Загальних зборiв Дiдковська Iрина Олександрiвна повiдомила, що порядок денний Загальних зборiв вичерпаний, усi питання порядку денного розглянутi i по них прийнятi рiшення.
Голова Загальних зборiв Дiдковська Iрина Олександрiвна подякувала всiм учасникам Загальних зборiв за увагу та оголосила про закриття Загальних зборiв.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 15.03.2016
Кворум зборів** 67
Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства скликалися iз наступним порядком денним:
Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборiв.
3. Про порядок прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних Зборiв.
4. Про затвердження значних правочинiв.
5. Про приватне розмiщення облiгацiй Товариства та визначення органу Товариства, якому надаються спецiальнi повноваження щодо розмiщення облiгацiй Товариства.
6. Про затвердження проспекту емiсiї облiгацiй Товариства.

1. По першому питанню зборами прийнято рiшення для надання роз`яснень з питань голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов`язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв в складi однiєї особи – Дiдковської Iрини Олександрiвни, i обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою лiчильної комiсiї.
2.По другому питанню прийнято рiшення обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою Загальних зборiв, а Мiкац Тетяну Анатолiївну - Секретарем Загальних зборiв.
3. По третьому питанню прийнято рiшення проводити вiдкрите голосування з першого, другого та третього питань порядку денного Загальних зборiв шляхом пiдняття рук, а з четвертого, п’ятого та шостого питань порядку денного проводити голосування з використанням бюлетенiв.
4.По четвертому питаннюприйнято рiшення:
Загальними зборами прийнято рiшення:
Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинiв, пов`язаних з придбанням та/або вiдчуженням Товариством будь-яких цiнних паперiв та/або корпоративних прав на суму, що не перевищуватиме 250 000 000,00 (двiстi п`ятдесят мiльйонiв) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартiсть яких не перевищуватиме 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень. Надати директору Товариства Марчуку Олександру Миколайовичу повноваження на укладання та пiдписання з будь-якими третiми особами, визначеними директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостiйно на власний розсуд, вiдповiдних угод (договорiв, контрактiв) за цiною, визначеною директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостiйно на власний розсуд в межах, встановлених цим рiшенням, та на iнших умовах, визначених директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостiйно на власний розсуд, а також на укладення та пiдписання додаткових угод/договорiв до них з правом самостiйного визначення директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем їх iстотних умов, з врахуванням рiшень цих загальних зборiв, та iнших документiв, пов`язаних з укладенням та пiдписанням зазначених угод (договорiв, контрактiв).

5. з пятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято наступне рiшення:
5.1. Здiйснити приватне розмiщення iменних, дисконтних, забезпечених облiгацiй серiї D Товариства у кiлькостi 1 090 000,00 (один мiльйон дев’яносто тисяч) штук номiнальною вартiстю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна, загальною номiнальною вартiстю 1 090 000 000,00 (один мiльярд дев’яносто мiльйонiв) гривень серед осiб, перелiк яких додається до цього Протоколу (додаток № 1 до Протоколу Позачергових Загальних Зборiв).
Виконання зобов’язань Товариства за цими облiгацiями забезпечуватиметься страхуванням ризикiв непогашення основної суми боргу за облiгацiями (викуп за номiнальною вартiстю облiгацiй), що здiйснюватиметься Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Скiфiя» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 20945990) шляхом укладення договору добровiльного страхування фiнансових ризикiв. Згiдно до вимог чинного законодавтсво Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Скiфiя» пiдтвердила своє зобов’язання страховика щодо укладення ним вiдповiдного договору перестрахування iз Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Планета страхування» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32827253).
5.2. Затвердити рiшення про приватне розмiщення облiгацiй серiї D Товариства (Додаток № 2 до Протоколу Загальних Зборiв).
5.3. Надати Директору Товариства повноваження на здiйснення наступних дiй:
- залучення до розмiщення андеррайтера;
- змiни дат початку та закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення облiгацiй;
- внесення змiн до проспекту емiсiї облiгацiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками в процесi приватного розмiщення облiгацiй (за умови, що на запланований обсяг облiгацiй укладено договори з першими власниками та облiгацiї повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення облiгацiй;
- затвердження результатiв приватного розмiщення облiгацiй;
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення облiгацiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення облiгацiй;
- прийняття рiшення про проведення конвертацiї облiгацiй;
- прийняття рiшення про випуск облiгацiй з метою проведення конвертацiї облiгацiй iснуючого випуску (серiї);
- затвердження результатiв конвертацiї облiгацiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд проведення конвертацiї облiгацiй;
- прийняття рiшення про анулювання викуплених облiгацiй;
- прийняття рiшення про дострокове погашення облiгацiй;
- прийняття рiшення про продовження строкiв обiгу та погашення облiгацiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за облiгацiї, у разi визнання емiсiї недiйсною або у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення облiгацiй;
- проведення дiй щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення облiгацiй;
Iншi повноваження нiкому не надавати.
5.4. Надати Директору Товариства Марчуку О.М. повноваження на укладення договору добровiльного страхування фiнансових ризикiв зi страховиком – Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Скiфiя» (код ЄДРПОУ 20945990) для забезпечення виконання зобов’язань Товариства за облiгацiями, що розмiщуватимуться, шляхом страхування ризикiв непогашення основної суми боргу.

З шостого питання порядку денногоЗагальними зборами прийнято наступне рiшення:

з шостого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення затвердити проспект емiсiї облiгацiй Товариства, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення.

Голова Загальних зборiв Дiдковська Iрина Олександрiвна повiдомила, що порядок денний Загальних зборiв вичерпаний, усi питання порядку денного розглянутi i по них прийнятi рiшення.

Голова Загальних зборiв Дiдковська Iрина Олександрiвна подякувала всiм учасникам Загальних зборiв за увагу та оголосила про закриття Загальних зборiв.
Голова Загальних зборiв Дiдковська I.О. Секретар Зборiв Мiкац Т.А.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 11.07.2016
Кворум зборів** 91
Опис Вид загальних зборiв: Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства;
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв Товариства.
3. Про приватне розмiщення облiгацiй Товариства та визначення органу Товариства, якому надаються спецiальнi повноваження щодо розмiщення облiгацiй Товариства.
4. Про затвердження проспекту емiсiї облiгацiй Товариства

За результатами голосування з першого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонери прийняли таке рiшення:
для надання роз`яснень з питань голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов`язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв в складi однiєї особи – Дiдковської Iрини Олександрiвни, i обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою Лiчильної комiсiї. Пiдрахунок голосiв здiйснювався Реєстрацiйною комiсiєю в особi директора Товариства Марчука О.М., який згiдно до внутрiшнiх документiв Товариства виконує функцiї Тимчасової лiчильної комiсiї до початку роботи Лiчильної комiсiї
З другого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонери прийняли таке рiшення:
«Обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою Загальних зборiв, а Мiкац Тетяну Анатолiївну - Секретарем Загальних зборiв».
За голосування з третього питання порядку денного Загальних зборiв акцiонери прийняли таке рiшення:
1. З метою забезпечення реалiзацiї економiчно-фiнансових iнтересiв ПрАТ «ГАЗТЕК» скасувати:
третього питання порядку денного Загальними зборами прийнято наступне рiшення:
4.1. Здiйснити приватне розмiщення iменних, дисконтних, забезпечених облiгацiй серiї D Товариства у кiлькостi 1 090 000,00 (один мiльйон дев’яносто тисяч) штук номiнальною вартiстю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна, загальною номiнальною вартiстю 1 090 000 000,00 (один мiльярд дев’яносто мiльйонiв) гривень серед осiб, перелiк яких додається до цього Протоколу (додаток № 1 до Протоколу Позачергових Загальних Зборiв).
Виконання зобов’язань Товариства за цими облiгацiями забезпечуватиметься страхуванням ризикiв непогашення основної суми боргу за облiгацiями (викуп за номiнальною вартiстю облiгацiй), що здiйснюватиметься Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Скiфiя» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 20945990) шляхом укладення договору добровiльного страхування фiнансових ризикiв. Згiдно до вимог чинного законодавтсво Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Скiфiя» пiдтвердила своє зобов’язання страховика щодо укладення ним вiдповiдного договору перестрахування iз Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Планета страхування» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32827253) або з iншою страховою компанiєю.
4.2. Затвердити рiшення про приватне розмiщення облiгацiй серiї D Товариства (Додаток № 2 до Протоколу Загальних Зборiв).
4.3. Надати Директору Товариства повноваження на здiйснення наступних дiй:
- залучення до розмiщення андеррайтера;
- змiни дат початку та закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення облiгацiй;
- внесення змiн до проспекту емiсiї облiгацiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками в процесi приватного розмiщення облiгацiй (за умови, що на запланований обсяг облiгацiй укладено договори з першими власниками та облiгацiї повнiстю оплачено);
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення облiгацiй;
- затвердження результатiв приватного розмiщення облiгацiй;
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення облiгацiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення облiгацiй;
- прийняття рiшення про проведення конвертацiї облiгацiй;
- прийняття рiшення про випуск облiгацiй з метою проведення конвертацiї облiгацiй iснуючого випуску (серiї);
- затвердження результатiв конвертацiї облiгацiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд проведення конвертацiї облiгацiй;
- прийняття рiшення про викуп облiгацiй;
- прийняття рiшення про анулювання викуплених облiгацiй;
- прийняття рiшення про дострокове погашення облiгацiй;
- прийняття рiшення про продовження строкiв обiгу та погашення облiгацiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за облiгацiї, у разi визнання емiсiї недiйсною або у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення облiгацiй;
- проведення дiй щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення облiгацiй;
Iншi повноваження нiкому не надавати.
4.4. Надати Директору Товариства Марчуку О.М. повноваження на укладення договору добровiльного страхування фiнансових ризикiв зi страховиком – Приватним акцiонерним товариством «Страхова компанiя «Скiфiя» (код ЄДРПОУ 20945990) для забезпечення виконання зобов’язань Товариства за облiгацiями, що розмiщуватимуться, шляхом страхування ризикiв непогашення основної суми боргу.
З четвертого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення затвердити проспект емiсiї облiгацiй Товариства, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення (додаток № 3 до цього Протоколу).


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 04.10.2016
Кворум зборів** 100
Опис Вiдомостi про Збори:
Вид загальних зборiв: Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства;
Форма проведення: заочне голосування методом опитування.
Дата складання Протоколу та пiдведення пiдсумкiв голосування шляхом пiдрахунку бюлетенiв для голосування – 04 жовтня 2016 року.
Порядок денний Зборiв:

1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборiв.
3. Про прийняття рiшення щодо визначення вiдсоткової ставки доходу за iменними вiдсотковими забезпеченими облiгацiями серiї А, емiтентом яких є Товариство, на четвертий-шостий вiдсотковi перiоди.

За результатами заочного голосування проведеного шляхом опитування з першого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонери прийняли таке рiшення:
«Для пiдрахунку голосiв згiдно отриманих бюлетенiв для заочного голосування методом опитування акцiонерiв з кожного питання порядку денного Загальних зборiв та iнших питань, пов`язаних iз забезпеченням проведення Загальних зборiв, обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв в складi однiєї особи – Дiдковської Iрини Олександрiвни, i обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою лiчильної комiсiї».
За результатами заочного голосування проведеного шляхом опитування з другого питання порядку денного Загальних зборiв акцiонери прийняли таке рiшення:
«Обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою Загальних зборiв, а Мiкац Тетяну Анатолiївну - Секретарем Загальних зборiв».
За результатами заочного голосування проведеного шляхом опитування з третього питання порядку денного Загальних зборiв акцiонери прийняли таке рiшення:
3.1. Вiдсоткову ставку доходу за iменними вiдсотковими забезпеченими облiгацiями серiї А, емiтентом яких є Товариство, на четвертий-шостий вiдсотковi перiоди (з 05.11.2016 по 07.11.2019) залишити незмiнною на рiвнi iснуючої ставки - 6,5%.
3.2. Уповноважити директора Товариства повiдомити про незмiннiсть попередньої вiдсоткової ставки офiцiйним листом кожного власника облiгацiй.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.