ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 29.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Газтек" за ЄДРПОУ 31815603

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
2 0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1996 ) ( 1787 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 5 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2 ) ( 183 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 1996 ) ( 1975 )
Дохід від участі в капіталі 2200 489294 205310
Інші фінансові доходи 2220 113683 316273
Інші доходи 2240 13416 202229
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 104424 ) ( 730631 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 596391 ) ( 492204 )
Інші витрати 2270 ( 13404 ) ( 203003 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 99820 ) ( 704001 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 99820 ) ( 704001 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 -125628 39883
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -125628 39883
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -125628 39883
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -225448 -664118

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 3 0
Витрати на оплату праці 2505 681 537
Відрахування на соціальні заходи 2510 147 183
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 1165 1254
Разом 2550 1996 1974

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 12500 12500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 12500 12500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -7985.6 -56320.08
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -7985.6 -56320.08
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Фiнансова звiтнiсть за 2016р


Керівник

 

(підпис)

Марчук О.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мiкац Т.А.