ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 29.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


1. Iнформацiя про компанiю.

Приватне акцiонерне товариство "Газтек" (надалi Компанiя), зареєстроване у вiдповiдностi до законодавства України 7 вересня 2005 року.
Основними видами дiяльностi є: дiяльнiсть головних управлiнь (хед-офiсiв) та дiяльнiсть холдингових компанiй.
Мiсцезнаходження Компанiї: 04116, ВУЛ.МАРШАЛА РИБАЛКА, 11, М.КИЇВ, УКРАЇНА.
Органами управлiння ПрАТ "Газтек" є: Вищий орган Товариства - Загальнi збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган Товариства – Директор, Ревiзiйна комiсiя.
Станом на дату оприлюднення фiнансової звiтностi Компанiї не має фiлiй, дочiрнiх компанiй або вiдокремлених пiдроздiлiв.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2016 р. складала 3 особи.
Станом на 31.12.2016 року структура учасникiв Товариства становила:
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Мiсцезнаходження Вiдсоток акцiй (часток, паїв), якi належать засновнику та/або учаснику (вiд загальної кiлькостi)
ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД 0 2302Кiпр НIКОСIЯ КО,11 15.00
КРЕЗЕР ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД 0 2063Кiпр Нiкосiя РУМЕЛIС,7 24.00
НЕСIБА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 0 2831Кiпр НIКОСIЯ АГIАС МАРIНАС,29 24.00
МАТЕРОН ЛIМIТЕД 0 2064Кiпр НIКОСIЯ АРГIРОКАСТРУ,16 4.00
ПОРАЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 0 2682Кiпр НIКОСIЯ ФЕРМОПIЛОН,8, 24.00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АМСЕТ» 40802432 01004Україна мiсто Київ вул. В.Василькiвська, буд.1-3 2, лiт.«А»,х 21 9.000

2. Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть
Свiтова економiка перебуває в зонi високих ризикiв. Темпи її зростання уповiльнюються третiй рiк поспiль.
У 2014-2016 роках полiтична криза в Українi, вiйськовi дiї у схiдному регiонi та анексiя АР Крим призвели до рiзкого спаду в економiцi країни. Вже четвертий рiк вiдбувається найжорсткiша фiнансова криза за часiв новiтньої iсторiї України. При цьому нацiональна валюта України знецiнилась у понад три рази.
Рiзке падiння доходiв українських пiдприємств та домогосподарств пiсля нової хвилi девальвацiї гривнi та жорсткого економiчного спаду негативно позначилося на платоспроможностi покупцiв.

3. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, а всi суми округленi до тисячi (тис.), якщо не вказано iнше.
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена у вiдповiдностi з МСФЗ в редакцiї Ради МСФЗ.
Подання фiнансової звiтностi
Протягом 2016 року Товариство дотримувалось наступних принципiв дiяльностi та складання фiнансової звiтностi: автономнiсть, безперервнiсть, перiодичнiсть, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi та єдиного грошового вимiрника.
Товариство веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до чинного законодавства України: МСБО, Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть», облiкової полiтики та iнших внутрiшнiх нормативних документiв.
Протягом 2016 року змiни до облiкової полiтики не вносилися.
Облiкова полiтика Товариства – це сукупнiсть методiв, принципiв, засобiв органiзацiї бухгалтерського облiку, порядку вiдображення в облiку обставин, якi впливають на фiнансовий стан Товариства. Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України, нормативних документах Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг та рiшеннях керiвництва Товариства.
Перед складанням рiчного звiту була проведена суцiльна рiчна iнвентаризацiя активiв i зобов’язань Товариства, що облiковуються на балансi. Результати iнвентаризацiї вiдображенi в балансi Товариства, складеному станом на 31.12.2016 р.
Звiтний перiод мiстить у собi 12 мiсяцiв з 1 сiчня по 31 грудня 2016 року.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на пiдставi принципу iсторичної вартостi та на основi допущення, що Товариство буде функцiонувати необмежено довго в майбутньому. Це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi.
Враховуючи офiцiйнi данi Державної служби статистики України, кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18%. Це створило передумови для виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку фiнансової звiтностi згiдно з МСБО 29 за 2016 рiк.
Пiд час складання фiнансової звiтностi Товариство проаналiзувало критерiї, якi характеризують показник гiперiнфляцiї i передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, а саме:
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей рiвень.
Таким чином, згiдно з мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» управлiнським персоналом Товариства прийнято рiшення не проводити перерахунок фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень (“тис. грн.”), якщо не зазначено iнше.
Ця фiнансова звiтнiсть затверджена:28.04.2017р.

4. Основнi положення облiкової полiтики.
4.1. Фiнансовi iнвестицiї у асоцiйованi компанiї.
Асоцiйованими є компанiї, на якi Компанiя має можливiсть iстотно впливати, але якi не є нi дочiрнiми, нi спiльними пiдприємствами. Суттєвий вплив – це повноваження брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової та операцiйної полiтики об’єкта iнвестування, але не контроль чи спiльний контроль таких полiтик.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi у капiталi. Iнвестицiю первiсно визнають за собiвартiстю, а потiм коригують вiдповiдно до змiни частки iнвестора в чистих активах об’єкта iнвестування пiсля придбання. Прибуток чи збиток iнвестора включає частку iнвестора в прибутку чи збитку об’єкта iнвестування, а iнший сукупний дохiд iнвестора включає його частку в iншому сукупному доходi об’єкта iнвестування.
Пiсля придбання iнвестицiї, будь-яка рiзниця мiж собiвартiстю iнвестицiї та часткою суб’єкта господарювання в чистiй справедливiй вартостi iдентифiкованих активiв i зобов’язань об’єкта iнвестування облiковується таким чином:
• гудвiл, пов’язаний з асоцiйованим або спiльним пiдприємством, включається в балансову вартiсть iнвестицiї;
• будь-яке перевищення частки суб’єкта господарювання в чистiй справедливiй вартостi iдентифiкованих активiв i зобов’язань об’єкта iнвестування над собiвартiстю iнвестицiївключається як дохiд при визначеннi частки суб’єкта господарювання у прибутку або збиткуасоцiйованого або спiльного пiдприємства за той перiод, у якому iнвестицiя придбана.
4.2. Основнi засоби.
Основнi засоби спочатку вiдображаються за вартiстю придбання, включаючи будь-якi витрати, безпосередньо пов'язанi з доставкою активiв та станом, необхiдної для функцiонування. Подальший облiк ведеться використовуючи модель собiвартостi, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, лiквiдацiйна вартiсть приймається нульовою. До складу основних засобiв входять машини та обладнання з термiном корисного використання 3-5 рокiв.
Оцiнка залишкової вартостi та оцiнка строку корисного використання переглядається по мiрi необхiдностi, але не рiдше нiж раз на рiк.
Прибутки або збитки вiд вибуття основних засобiв визнаються як рiзницi мiж лiквiдацiйною та балансовою вартiстю активiв i визнаються у прибутку або збитку в складi iнших доходiв або iнших витрат.
4.3. Податки.
Податковi витрати, що визнаються у складi прибутку або збитку, включають в себе суму вiдстроченого податку та поточного податку на прибуток, що не визнається у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у капiталi.
Поточний податок на прибуток сплачується з оподатковуваного прибутку, який вiдрiзняється вiд прибутку або збитку у фiнансовiй звiтностi. Розрахунок поточного податку здiйснюється на пiдставi податкових ставок i податкових законiв, якi були прийнятi або вступили в силу на кiнець звiтного перiоду.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за тимчасовими рiзницями мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань та їх базою оподаткування.
Тимчасовi рiзницi з вiдстроченого податку, пов'язанi з iнвестицiями в дочiрнi та спiльнi пiдприємства, не визнаються, якщо скасування цих тимчасових рiзниць може контролюватися Групою i цiлком iмовiрно, що вони не вiдбудуться в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються по податковим ставкам, якi будуть застосовуватися до реалiзацiї у вiдповiдному перiодi.
Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть, що вони зможуть бути використанi у створеннi майбутнього оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi зобов'язання облiковуються в повному обсязi.
Змiни в вiдстрочених податкових активах або зобов'язаннях визнаються в якостi складової податку на прибуток або витрат у звiтi про прибутки та збитки, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу (такi як переоцiнка землi) або безпосередньо в капiталi, в яких вiдстроченi податки також вiдображається у складi iншого сукупного доходу або капiталу вiдповiдно.
4.4. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi та на рахунках у банкiвських установах.
4.5. Фiнансовi iнструменти.
Облiк фiнансових iнструментiв ведеться у вiдповiдностi МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти».
Визнання та оцiнка.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання вiдображаються, коли Компанiя стає стороною контрактних домовленостей щодо даного фiнансового iнструмента, i первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, скоригованою на транзакцiйнi витрати. Подальша оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань описана нижче.
Фiнансовi активи списуються з облiку, коли договiрнi права на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчуються, або коли фiнансовий актив i всi iстотнi ризики i вигоди переданi. Фiнансове зобов'язання припиняється в разi його виконання, скасування або закiнчення термiну дiї.
Фiнансовi активи.
Компанiя веде класифiкацiю та облiк фiнансових активiв наступним чином:
• фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю;
• фiнансовi активи за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд;
• фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибутки / збитки.
Фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю та за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,пiдлягають розгляду на предмет знецiнення принаймнi на кожну звiтну дату для визначення можливих кредитних збиткiв.
Всi доходи i витрати, що вiдносяться до фiнансових активiв, якi визнаються у складi прибутку або збитку за перiод, представленi у фiнансових витратах, фiнансових доходах та iншi фiнансових показниках, за винятком знецiнення дебiторської заборгованостi, яка представлена в складi iнших витрат.
Фiнансовi зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають позики, торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть та випущенi облiгацiї.
Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
4.6. Капiтал, резерви та виплата дивiдендiв.
Статутний капiтал являє собою номiнальну вартiсть емiтованих акцiй.
Iншi складовi капiталу включать в себе наступнi компоненти:
• Резерв переоцiнки включає в себе прибутки та збитки вiд переоцiнки асоцiйованих компанiй;
• Нерозподiлений прибуток включає в себе весь нерозподiлений прибуток поточного та попереднiх перiодiв;
Розподiленi дивiденди, що виплачуються власникам акцiонерного капiталу включаються до складу iнших зобов'язань, коли обсяг дивiдендiв затверджено на загальних зборах на звiтну дату.
4.7. Дохiд.
Дохiд, виникає вiд продажу товарiв i надання послуг, а також вiд частки Компанiї в доходах асоцiйованих пiдприємств. Дохiд вiд продажу оцiнюється за справедливою вартiстю отриманих або таких що пiдлягають отриманню активiв, за винятком податку з продажiв.
4.8. Витрати.
Витрати визнаються в прибутку чи збитку в момент надання послуги чи на дату їх виникнення.
4.9. Витрати на позики.
Витрати на позики вiдносяться на витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi i облiковуються в складi фiнансових витрат.
5. Змiни в облiковiй полiтицi та принципах розкриття iнформацiї
Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'яснень
Товариство вперше застосувало деякi новi стандарти i поправки до чинних стандартiв, якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiзнiше цiєї дати. Товариство не застосовувало достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу.
Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. Хоча новi стандарти i поправки застосовувалися перший раз в 2016 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства. Характер i вплив кожного (ої) нового (ої) стандарту (поправки) описанi нижче:
МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки вiдстрочених тарифних рiзниць»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, якi застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а рух по таким залишкам - окремими рядками в звiтi про прибутки та збитки i IСД. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання i пов'язанi з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. Оскiльки Товариство готує звiтнiсть за МСФЗ, а його дiяльнiсть не пiдлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовується до її фiнансової звiтностi.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» – «Облiк придбань часток участi»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбання частки участi в спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої є бiзнес, згiдно з вiдповiдними принципами МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бiзнесiв» для облiку об'єднань бiзнесiв. Поправки також роз'яснюють, що ранiше були частки участi в спiльнiй операцiї не переоцiнювати при придбаннi додаткової частки участi в тiй же спiльної операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення з сфери застосування, згiдно з яким данi поправки не застосовуються, якщо сторони, здiйснюють спiльний контроль (включаючи органiзацiю, що звiтує), знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж сторони, що володiє кiнцевим контролем.
Поправки застосовуються як щодо придбання початкової частки участi в спiльнiй операцiї, так i по вiдношенню до придбання додаткових часток в тiй же спiльнiй операцiї i вступають в силу перспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки в аналiзованому перiодi частки участi в спiльнiй операцiї не придбавалися.
Поправки до МСБО (IAS) 16 и МСБО (IAS) 38 «Роз’яснення допустимих методiв амортизацiї»
Поправки роз'яснюють принципи МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби» i МСБО (IAS) 38 «Нематерiальнi активи», якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигiд, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. В результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки застосовуються перспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки воно не використовувала заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв.
Поправки до МСБО (IAS) 16 та МСБО (IAS) 41 «Сiльське господарство: плодовi культури»
Поправки вносять змiни до вимог до облiку бiологiчних активiв, що вiдповiдають визначенню плодових культур. Згiдно з поправками бiологiчнi активи, що вiдповiдають визначенню плодових культур, бiльш не належать до сфери застосування МСБО (IAS) 41 «Сiльське господарство ». Замiсть цього до них застосовують положення МСБО (IAS) 16. Пiсля початкового визнання плодовi культури будуть оцiнюватися вiдповiдно до МСБО (IAS) 16 по накопиченим фактичним витратам (до дозрiвання) i з використанням моделi облiку за первiсною вартiстю або моделi переоцiнки (пiсля дозрiвання). Поправки також вимагають, щоб продукцiя, яка росте на плодових культурах, як i ранiше залишалася в рамках сфери застосування МСБО (IAS) 41 i оцiнювалась за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Вiдносно державних субсидiй, що пов’язаним з плодовими культурами, буде застосовуватися МСБО (IAS) 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу». Поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки в Товариствi вiдсутнi плодовi культури.

Поправки до МСБО (IAS) 27 «Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах»
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод пайової участi для облiку iнвестицiй в дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi органiзацiї в окремiй фiнансової звiтностi. Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод пайової участi в своїх окремих фiнансових звiтах, повиннi застосовувати цю змiну ретроспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства оскiльки Товариство не використовує метод пайової участi для облiку iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство. Товариство здiйснює повну консолiдацiю облiку.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр.»
Даний документ включає в себе наступнi поправки:
МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть».
Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу власникам. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням попереднього плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка застосовується перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»
(i) Договори на обслуговування
Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди i угоди вiдповiдно до вказiвок щодо подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування являють собою подальшу участь, повиннi бути проведенi ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для перiодiв, починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дану поправку.
(ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi
Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до скороченої промiжної фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя являє собою значнi оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка застосовується ретроспективно.
МСБО (IAS) 19 «Винагорода працiвникам»
Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй валютi, необхiдно використовувати ставки по державними облiгацiями. Дана поправка застосовується перспективно.
МСБО (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»
Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (наприклад, в коментарях керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань в промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна для користувачiв на тих самих умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Дана поправка застосовується ретроспективно.
Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.

Поправки до МСБО (IAS) 1 «Iнiцiатива з розкриття iнформацiї»
Поправки до МСБО (IAS) 1 швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги МСБО (IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне:
• вимоги до суттєвостi МСБО (IAS) 1;
• окремi статтi у звiтi (ах) про прибуток або збиток i IСД i в звiтi про фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi;
• у органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi;
• частка IСД асоцiйованих органiзацiй i спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом пайової участi, має бути викладена агреговано в рамках однiєї статтi i класифiкуватися в якостi статей, якi будуть чи не будуть згодом рекласифiковано в чистий прибуток або збиток.
Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi (ах) про прибутки та збитки i IСД. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 и МСБО (IAS) 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування виключення з вимоги про консолiдацiю»
Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi винятку щодо iнвестицiйних органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть». Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї, якщо iнвестицiйна органiзацiя оцiнює всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю.
Крiм цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така дочiрня органiзацiя iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає iнвестицiйної органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю.
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства» дозволяють iнвестору при застосуваннi методу участi в капiталi зберегти оцiнку по справедливої вартостi, що застосована його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, яке є iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях.
Цi поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки Товариство не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
Нижче наводяться стандарти i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариство має намiр застосувати цi стандарти з дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти»
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», яка замiнює МСФЗ (IAS) 39« Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка » та всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком облiку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками.
Товариство планує почати застосування нового стандарту з необхiдної дати вступу в силу. У 2016 роцi Товариство здiйснила загальну оцiнку впливу всiх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця попередня оцiнка ґрунтується на iнформацiї, доступної в даний час, i може бути змiнена внаслiдок бiльш детального аналiзу або отримання додаткової обґрунтованої i пiдтвердженої iнформацiї, яка стане доступною для Товариства в майбутньому. В цiлому, Товариство не очiкує значного впливу нових вимог на свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал.
(а) Класифiкацiя i оцiнка
Товариство не очiкує значного впливу на свiй бухгалтерський баланс та власний капiтал при застосуваннi вимог до класифiкацiї та оцiнки вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9. Товариство планує продовжувати оцiнювати за справедливою вартiстю всi фiнансовi активи, якi оцiнюються в даний час за справедливою вартiстю.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв утримуються для отримання договiрних грошових потокiв, i очiкується, що вони призведуть до виникнення грошових потокiв, якi є виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв. Отже, Товариство очiкує, що згiдно МСФЗ (IFRS) 9 вони продовжать враховуватися за амортизованою вартiстю.
(б) Облiк хеджування
Товариство на даний час не здiйснює хеджування, тому не очiкує значного впливу в результатi застосування МСФЗ (IFRS) 9.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клiєнтами».
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумi, що вiдбиває вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi.
Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ щодо визнання виручки. Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати; при цьому допускається дострокове застосування.
Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством»
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, який виникає в результатi продажу або внеску активiв, який не становить собою бiзнес, визнається тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованого пiдприємства або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, проте органiзацiя, яка застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.
Поправки до МСБО (IAS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї»
Поправки до МСФО (IAS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї» є частиною iнiцiативи Ради по МСФЗ в сферi розкриття iнформацiї i вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними. При першому застосуваннi даних поправок органiзацiї не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Застосування даних поправок потребують розкриття Товариством додаткової iнформацiї.
Поправки до МСБО (IAS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв»
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якого вона може робити вiдрахування при вiдновленнi такої тимчасовою рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, яким чином органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що перевищує їх балансову вартiсть.
Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного перiоду може бути визнано в складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або в складi iншого компонента власного капiталу, вiдповiдно) без рознесення змiни мiж нерозподiленим прибутком та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Органiзацiї, якi застосовують дане звiльнення, повиннi розкрити цей факт.
Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує данi поправки до бiльш раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт. Очiкується, що данi поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя та оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй»
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Платiж на основi акцiй», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй по виплатах на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунком пайовими iнструментами.
При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати.
Поправка не розповсюджується на Товариство.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
МСФЗ (IFRS) 16 була випущена в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСБО (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення, чи мiстить угода оренду», Роз'яснення ПКТ (SIC) 15 «Операцiйна оренда: заохочення» i Роз'яснення ПКТ (SIC) 27 «Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО (IAS) 17 для фiнансової оренди.
Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певної подiї (наприклад, змiнi термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування активу в формi права користування.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється по порiвняно з дiючими в даний момент вимог МСБО (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСБО (IAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову.
Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСБО (IAS) 17.
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення.
У 2017 роцi Товариство планує оцiнити можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фiнансову звiтнiсть.
Наразi керiвництво Товариства оцiнює можливий ефект вiд використання в майбутньому нових стандартiв, тлумачень та змiн до чинних стандартiв та вважає що їх вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства буде несуттєвим
6. Значнi облiковi судження, оцiночнi значення та допущення.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво вживає ряд суджень, оцiнок та припущень щодо визнання та оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв i витрат.
Для оцiнки справедливої вартостi фiнансових активiв Компанiя використовує ринковi даннi о котируваннях на вiдповiднi фiнансовi активи. У випадках, коли це недоцiльно або iнформацiя вiдсутня Компанiя застосовує моделi оцiнки, включаючи модель дисконтування грошових потокiв. Оцiнка справедливої вартостi вимагає вiд керiвництва розробки оцiнок i припущень, заснованих на ринкових даних, з використанням наявних даних, що учасники ринку будуть використовувати при визначеннi вартостi iнструментiв. Якщо таких даних не iснує,керiвництво використовує найкращi оцiнки. Оцiночна справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв може вiдрiзнятися вiд фактичних цiн, якi були досягнутi в здiйсненнi угоди на звiтну дату
7. Сегментна iнформацiя.
Компанiя проводить свою дiяльнiсть виключно у одному сегментi. Керiвництво не розглядає дiяльнiсть Компанiї по окремих сегментах.
8. Управлiння капiталом.
Головними цiлями управлiння капiталом Компанiї є:
• забезпечення здатностi безперервної дiяльностi Компанiї в майбутньому;
• забезпечення достатньої вiддачi акцiонерам пропорцiйно рiвням ризикiв.
Компанiя здiйснює монiторинг капiталу на основi балансової вартостi власного капiталу та своїх боргiв.
9. Основнi засоби й нематерiальнi активи
Основнi засоби за станом на 31 грудня 2016 р. включають:
Нематерiальнi активи
Комп’ютерне обладнання Разом
Первiсна вартiсть
на 01 сiчня 2016р. 3 5 8
на 31 грудня 2016р. 3 5 8
Амортизацiя
на 01 сiчня 2016р. 3 5 8
на 31 грудня 2016 р. 3 5 8
Чиста вартiсть
на 01 сiчня 2016р 0 0 0
на 31 грудня 2016р. 0 0 0
.
10. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть включає:
31.12.2015 31.12.2016
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 13 8
Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 3321 -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 469223 2499
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 11 69
Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтова нi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки
Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень
(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень
(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)
Усього
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Дата оцiнки 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15
Iнвестицiї доступнi для продажу – – – – 698466 539543 698466 539543
Перемiщення мiж 1-м та 2-м рiвнями iєрархiї справедливої вартостi
У 2016 та 2015 роках переведень мiж рiвнями iєрархiї не було.
Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вхiдних даних 3-го рiвня iєрархiї
Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї Залишки станом на 31.12.2015 р. Придбання (продаж\погашення) Переоцiнка Залишки станом на 31.12.2016 р.
Iнвестицiї доступнi для продажу в т.ч. 539543 158923 - 698466
ТОВ"КУА Пром.iнвестиц.ПВIФ 4 венчурний фонд Пром.iнвест НВЗТ 179 142 -13404 165738
ТОВ"КУА Пром.iнвестиц.ПВIФ 2 венчурний фонд 178 764 178 764
ТОВ"КУА Пром.iнвестиц.ПВIФ 3 венчурний фонд Пром.iнвест НВЗТ 173 726 169326 343052
ЗАТ "Дормаш" 3 500 3 500
ТОВ"КУА "ОПIКА КАПIТАЛ"ПЗНВIФ"КДФ" 3 260 0 3 260
ТОВ"КУА Пром.iнвестиц.ПВIФ "Буiвництво та iнвестицiї" 1 150 1 150

Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2016 2015 2016 2015
Iнвестицiї доступнi для продажу 698466 539543 698466 539543
Торговельна дебiторська заборгованiсть - - - -
Грошовi кошти та їх еквiваленти 493 296 493 296
Торговельна кредиторська заборгованiсть 1 139 1 139

Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.

11. Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї.
Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї, станом на 31 грудня 2015р представленi наступним чином:
Об’єкт iнвестицiї Чистi активи, тис. грн. Доля володiння, % Вартiсть iнвестицiї, тис. грн.
ПАТ "Вiнницягаз" 272 103 48,85 132 922
ПАТ "Волиньгаз" 1 156 48,5732 562
ПАТ "Днiпропетровськгаз" 52 720 50,85 26 808
ПАТ "Житомиргаз" 198 673 50,4367 100 204
ПАТ "Закарпатгаз" 144 308 21,1817 30 567
ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз" 109 545 49,433 54 151
ПАТ "Кримгаз" 0 23,99 0
ПАТ "Луганськгаз" 0 49,92 0
ПАТ "Львiвгаз" 498 549 24,963 124 453
ПАТ "Миколаївгаз" 123 176 50,22 61 859
ПАТ "Рiвнегаз" 81 949 47,75 39 131
ПАТ "Севастопольгаз" 0 25 0
ПАТ "Сумигаз" 200 159 46,64 93 354
ПАТ "Хмельницькгаз" 502 806 50,8973 255 915
ПАТ "Чернiвцiгаз" -88 921 49,0897 0
ПАТ "Чернiгiвгаз" 147 310 23,0829 34 003
ПАТ "Запорiжгаз" 160 356 49,98 80 146
ПАТ "Рiвнеоблгаз" 38 109 24,75 9 432
ПАТ "Тисменицягаз" -11 461 26 0
Всього 1 043 507


Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї, станом на 31 грудня 2016р представленi наступним чином:
Об’єкт iнвестицiї Чистi активи, тис. грн. Доля володiння, % Вартiсть iнвестицiї, тис. грн.
ПАТ "Вiнницягаз" 352203 48,85 172051
ПАТ "Волиньгаз" -12687 48,5732 0
ПАТ "Днiпропетровськгаз" -67134 50,85 0
ПАТ "Житомиргаз" 166731 50,4367 84093
ПАТ "Закарпатгаз" 88127 21,1817 18667
ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз" 120913 49,433 55771
ПАТ "Кримгаз" 0 23,99 0
ПАТ "Луганськгаз" 0 49,92 0
ПАТ "Львiвгаз" 387623 24,963 96762
ПАТ "Миколаївгаз" 1287 50,22 646
ПАТ "Рiвнегаз" 71734 47,75 34253
ПАТ "Севастопольгаз" 0 25 0
ПАТ "Сумигаз" 195363 46,64 91117
ПАТ "Хмельницькгаз" 276172 50,8973 140564
ПАТ "Чернiвцiгаз" -125526 49,0897 0
ПАТ "Чернiгiвгаз" 225115 23,0829 51963
ПАТ "Запорiжгаз" 102966 49,98 51462
ПАТ "Рiвнеоблгаз" 38109 24,75 9 432
ПАТ "Тисменицягаз" -3099 26 0
Всього 810783


Змiни в iнвестицiях протягом 2016р.:
Iнвестицiй на початок року 1043507
Собiвартiсть придбання 0
Дохiд вiд придбання нових часток 0
Частка у прибутках асоцiйованих компанiй -107096
Частка у iншому совокупному доходi асоцiйованих компанiй -125628
Iнвестицiй на кiнець року 810783
12. Дохiд вiд участi в капiталi.
Прим. 2015 2016

Дохiд вiд придбання нових часток а) 205311 0
Доля в прибутках асоцiйованих компанiй б) -492 204 -107096
Всього -286 893 -107096
а) Дохiд вiд придбання нових часток у 2016 роцi. Товариство не здiйснювало придбання акцiй асоцiйованих компанiй в 2016 роцi.
Об’єкт iнвестицiї Придбана доля, % Вартiсть придбання Дохiд

Всього 0 0

б) Доля в прибутках асоцiйованих компанiй за 2016 рiк

Об’єкт iнвестицiї Прибуток/збиток Iнший сукупний дохiд

ПАТ "Вiнницягаз" 44025 -4896
ПАТ "Волиньгаз" -2161 -4563
ПАТ "Днiпропетровськгаз" -57257 -3690
ПАТ "Житомиргаз" -15372 -739
ПАТ "Закарпатгаз" -12020 120
ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз" 1810 3810
ПАТ "Кримгаз" 0 0
ПАТ "Луганськгаз" 0 0
ПАТ "Львiвгаз" -24700 -2990
ПАТ "Миколаївгаз" -60646 566
ПАТ "Рiвнегаз" -5494 616
ПАТ "Севастопольгаз" 0 0
ПАТ "Сумигаз" -1511 -725
ПАТ "Хмельницькгаз" -5434 -109916
ПАТ "Чернiвцiгаз" 0 0
ПАТ "Чернiгiвгаз" 18135 -175
ПАТ "Запорiжгаз" -26774 -1910
ПАТ "Рiвнеоблгаз" 0 0
ПАТ "Тисменицягаз" 0 0
Всього -107096 -125628
13. Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.

31.12.2015 31.12.2016
Субординований борг 252 782
Iншi iнвестицiї 1 619 1 619
Всього 254 401 1619

14. Акцiонерний капiтал.
Склад учасникiв Компанiї станом на 31 грудня 2016:
Найменування Мiсцезнаходження Вiдсоток акцiй
ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД 2302, Кiпр, Нiкосiя 15
КРЕЗЕР ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД 2063, КiпрНiкосiя 24
НЕСIБА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 2831, Кiпр НIКОСIЯ 24
МАТЕРОН ЛIМIТЕД 2064, Кiпр НIКОСIЯ 4
ПОРАЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 2682, Кiпр НIКОСIЯ 24
ТОВ «АМСЕТ» 01601, Україна, Київ 9
Усього 100
15. Довгостроковi зобов'язання.
31.12.2015 31.12.2016
Довгостроковi зобов’язання за облiгацiями 1 423 580 1 399 524
Довгостроковi векселi виданi 734 144 83008
Всього 2 157 724 1482531Процентнi облiгацiї:
Дата випуску Номiнал (грн) Кiлькiсть (штук) Форма випуску Загальна номiнальна вартiсть (тис.грн.) Процентна ставка, % Термiн виплати процентiв Дата погашення
24.10.2013 1000 670 000 Бездокументарнi iменнi 670 000 6.5 з 5 листопада по 7 листопада кожного року 04.11.2028
Викуп здiйснюється пiсля першого, другого, третього, четвертого, п’ятого, шостого, сьомого, восьмого, дев’ятого, десятого, одинадцятого, дванадцятого, тринадцятого та чотирнадцятого вiдсотковогоперiодiв, при цьому вiдсоткова ставка залишається незмiнною протягом першого, другого та третього вiдсотковихперiодiв.
З четвертого по шостий, з сьомого по дев’ятий, з десятого по дванадцятий та з тринадцятого по п’ятнадцятий вiдсотковiперiодиемiтент може змiнитивiдсоткову ставку або залишити її незмiнною своїм рiшенням.
Викуп облiгацiйздiйснюється за цiною не нижчою нiжномiнальнавартiсть.
Облiгацiї пройшли процедури лiстингу на ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа", включенi до бiржового реєстру та допущеннi до котирувань за другим рiвнемлiстингу.
24.11. 2014 1000 700 000 Бездокументарнi iменнi 700 000 12.5 08-11.03, 08-11.06 06.09.2029
Облiгацiї пройшли процедури лiстингу на ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа", включенi до бiржового реєстру та допущеннi до котирувань за другим рiвнемлiстингу.

Дисконтнi облiгацiї:
Дата випуску Номiнал (грн) Кiлькiсть (штук) Форма випуску Загальна номiнальна вартiсть (тис.грн.) Дата погашення
01.09. 2015 1000 1710000 Бездокументарнi iменнi 1 710 000 20.11.2020
31.08.16 1000 62848 Бездокументарнi iменнi 62848 19.11.2021
Погашення облiгацiй вiдбувається за номiнальною вартiстю.


16. Iншi зобов'язання.
31.12.2015 31.12.2016
Нарахованi вiдсотки за облiгацiями 113 271 111343
Заборгованiсть за отриманими авансами 70700 188000
Фiнансова допомога отримана 10 779 0
Iнша заборгованiсть 144 33
Всього 194894 299381

17. Фiнансовi доходи
2015 2016
Дохiд вiд дисконтування довгострокових зобовязань (емiтованi облiгацiї, векселi) 276 173 82249
Доход вiд % нарахованих на депозит 39 105 23512
Дохiд вiд дисконтування фiнансових iнвестицiй 785 7919
Доход вiд нарахованих вiдсоткiв на залишок по рахунку 206 5
Дивiденди одержанi 4 0
Всього 316 273 133685

Дохiд вiд вiд дисконтування довгострокових зобовязань пов’язаний з розмiщенням боргових цiнних паперiв за ставками нижче ринкових .
18. Адмiнiстративнi витрати.
2015 2016
Консультацiйнi послуги ФДМУ 780 715
Зарплата 537 681
Витрати на пенсiйне забезпечення 183 147
Зберiгання Цiнних Паперiв 192 105
Страхування фiнансових ризикiв за облiгацiями 29 190
Iншi 66 158
Всього 1 787 1 996
19. Фiнансовi витрати.
2015 2016
Збиток вiд первiсного визнання справедливої вартостi зобов'язань за облiгацiями 571 813 27042
Вiдсотки по зобов'язань за облiгацiями 155 731 14325
Амортизацiя дисконту зобов'язань за облiгацiями 3 087 63056
Всього 730 631 104426
20. Iншi доходи (витрати).
2015 2016
Дохiд вiд продажу iнвестицiй 202 229 13406
Собiвартiсть проданих iнвестицiй -203 006 -13404
Iншi витрати -183 -2


21. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками.
Компанiя схильна до рiзних ризикiв у зв'язку з наявнiстю фiнансових iнструментiв. Основними видами ризикiв є кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковий ризик.

Кредитний ризик.
Кредитний ризик є ризиком того, що контрагент не виконає зобов'язання перед Компанiєю.
Максимальний розмiр ризику Компанiї обмежено балансовою вартiстю фiнансових активiв, визнаних на 31 грудня.

Ризик лiквiдностi.
Ризик лiквiдностi полягає у тому, що Компанiя можливо не зможе виконати свої зобов'язання. Компанiя управляє своєю лiквiднiстю шляхом монiторингу запланованих витрат на обслуговування платежiв по боргам.

Ринковий ризик.
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки за фiнансовим iнструментом будуть коливатись в наслiдок змiни ринкової цiни. Компанiя пiддається ринковому ризику у зв’язку з можливою змiною цiн на фiнансовi активи. Фiнансовi активи, якi наражаються на цiновий ризик включають поточнi та довгостроковi iнвестицiї.

22. Розкриття iнформацiї по операцiях з пов’язаними сторонами.
Операцiї iз пов'язаними сторонами
До пов'язаних сторiн або операцiй зi пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 (переглянутому у 2009 роцi) "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони", вiдносяться:
а) Фiзична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо така особа:
• контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним;
• має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує;
• є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, що звiтує, або материнського пiдприємства суб'єкта господарювання, що звiтує.
б) Суб'єкт господарювання є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо виконується будь-яка з таких умов:
• суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї групи (а це означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним контролем є пов'язанi одне з одним);
• один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством iншого суб'єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства члена групи, до якої належить iнший суб'єкт господарювання);
•обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;
•один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта господарювання;
•суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв або суб'єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує.
Якщо суб'єкт господарювання, що звiтує, сам є такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є пов'язаними iз суб'єктом господарювання, що звiтує;
•суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в пунктi а);
•особа, визначена в пiдпунктi першому пункту а), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського пiдприємства суб'єкта господарювання).
При розглядi взаємовiдносин кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага надається змiсту вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi.
До пов'язаних сторiн Компанiї включають її асоцiйованi компанiї, ключовий персонал, учасники (акцiонери) Товариства та Компанiї, якi знаходяться пiд контролем акцiонерiв Компанiї.
За звiтний перiод Компанiя не проводила операцiї з пов’язаними сторонами, крiм виплат ключовому управлiнському персоналу, якi за звiтнiй рiк склали – 605тис. грн. (в 2015р-527 тис.грн)


23. Подiї пiсля звiтного перiоду.
Пiсля звiтної дати до дати затвердження даної фiнансової звiтностi не вiдбулося жодної iншої подiї, яка мала би суттєвий вплив на звичайну дiяльнiсть Компанiї.Директор __________________ Марчук О.М.

Головний бухгалтер _________________ Мiкац Т.А.


д/н

д/н

д/н