ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Титульний аркуш звіту

директор       Марчук О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
27.04.2018
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за  рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента
    Організаційно-правова форма емітента
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) м. Київ
     Район Шевченкiвський
     Поштовий індекс 04116
     Населений пункт мiсто Київ
     Вулиця, будинок вулиця Маршала Рибалка,11
     Міжміський код, телефон та факс +38044 207 53 40, +38044205 58 91
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2018
    Річна інформація опублікована у д/н д/н
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація http://gaztek.prat.ua/ 30.04.2018
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)