ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Марчук О.М.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

27.04.2018

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТЕК"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ  
4. Місцезнаходження Україна , 04116, м. Київ, Шевченкiвський , мiсто Київ, вулиця Маршала Рибалка,11
5. Міжміський код, телефон та факс +38044 207 53 40, +38044205 58 91
6. Електронна поштова адреса office@gaztek.com.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://gaztek.prat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2018

(дата)