ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Актив-аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30785437
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, Голосiївський, м. Київ, 03680, вул. М. Грiнченка, 4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №2315, 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0000356, П, 0000356, 12.12.2013, 28.01.2021
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 197/2 , 18.12.2008
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Думка з застереженням Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Газтек» (далi – Товариства) за 2017 рiк що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на кiнець дня 31.12.2017 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 рiк, Звiт про власний капiтал за 2017 рiк, а також стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, не вiдображає достовiрно фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Газтек» на кiнець дня 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Основа для думки з застереженням Ми були призначенi аудиторами фiнансової звiтностi Товариства, що була складена станом на кiнець дня 31.12.2016 року та випустили модифiкований аудиторськiй звiт щодо цiєї фiнансової звiтностi. Модифiкацiя нашої думки щодо фiнансової звiтностi, складеної станом на кiнець дня 31.12.2016 року, була спричинена тим, що пiдхiд прийнятий Товариством та визначений МСФЗ, який базується на використаннi ринкової вартостi, а саме котируваннi цiнних паперiв на фондових бiржах, в умовах поточного стану економiки України має суттєвi обмеження для застосування в якостi визначення справедливої вартостi та обмеженостi активного ринку цiнних паперiв в Українi. З урахуванням вищезазначеного, ми вважаємо, що котирування на фондовiй бiржi станом на 31 грудня 2016 року, якi були обранi Товариством в якостi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, треба зважувати на обмеженiсть обсягу фiнансових iнструментiв на активному ринку цiнних паперiв в Українi Розмiр чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 року має вiд’ємне значення та становить – 1 644 098 тис. грн. Зобов’язання Товариства перевищують його активи на цю суму. Ця ситуацiя свiдчить, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Фiнансова звiтнiсть не в повнiй мiрi належно розкриває iнформацiю про це питання. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки з застереженням.
Номер та дата договору на проведення аудиту № 459 , 19.05.2015
Дата початку та дата закінчення аудиту 02.04.2018 - 24.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 24.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 0