ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Актив-аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30785437
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, Голосiївський, м. Київ, 03680, вул. М. Грiнченка, 4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №2315, 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0000356, П, 0000356, 12.12.2013, 28.01.2021
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 197/2 , 18.12.2008
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 02.04.2018 - 24.04.2018
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Пояснювальний параграф Операцiйне середовище Звертаємо увагу на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства, про якi йдеться у Примiтцi 2 «Економiчне середовище, у якому Компанiя проводить свою дiяльнiсть». Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки. Вплив таких майбутнiх змiн на операцiї та фiнансовий стан Товариства може бути суттєвим. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.
Номер та дата договору на проведення аудиту 459, 19.05.2015
Дата початку та дата закінчення аудиту 02.04.2018 - 24.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 24.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 0
Текст аудиторського висновку (звіту) ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Акцiонерам та Керiвництву Приватного акцiонерного товариства «Газтек»; Нацiональнiй Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. Думка з застереженням Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Газтек» (далi – Товариства) за 2017 рiк що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на кiнець дня 31.12.2017 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 рiк, Звiт про власний капiтал за 2017 рiк, а також стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, не вiдображає достовiрно фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Газтек» на кiнець дня 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Основа для думки з застереженням Ми були призначенi аудиторами фiнансової звiтностi Товариства, що була складена станом на кiнець дня 31.12.2016 року та випустили модифiкований аудиторськiй звiт щодо цiєї фiнансової звiтностi. Модифiкацiя нашої думки щодо фiнансової звiтностi, складеної станом на кiнець дня 31.12.2016 року, була спричинена тим, що пiдхiд прийнятий Товариством та визначений МСФЗ, який базується на використаннi ринкової вартостi, а саме котируваннi цiнних паперiв на фондових бiржах, в умовах поточного стану економiки України має суттєвi обмеження для застосування в якостi визначення справедливої вартостi та обмеженостi активного ринку цiнних паперiв в Українi. З урахуванням вищезазначеного, ми вважаємо, що котирування на фондовiй бiржi станом на 31 грудня 2016 року, якi були обранi Товариством в якостi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, треба зважувати на обмеженiсть обсягу фiнансових iнструментiв на активному ринку цiнних паперiв в Українi Розмiр чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 року має вiд’ємне значення та становить – 1 644 098 тис. грн. Зобов’язання Товариства перевищують його активи на цю суму. Ця ситуацiя свiдчить, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Фiнансова звiтнiсть не в повнiй мiрi належно розкриває iнформацiю про це питання. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки з застереженням. Ключовi питання аудиту Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Згiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство первiсно визнається за собiвартiстю i згодом її балансова вартiсть збiльшується або зменшується для визнання частки iнвестора в прибутку або збитку об'єкта iнвестування пiсля дати придбання. Прибуток чи збиток iнвестора включає частку iнвестора в прибутку чи збитку об’єкта iнвестування, а iнший сукупний дохiд iнвестора включає його частку в iншому сукупному доходi об’єкта iнвестування. Визначення справедливої вартостi фiнансових iнвестицiй що облiковуються за методом участi в капiталi було ключовою областю професiйних суджень керiвництва Товариства. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2017 року, якi облiковуються за методом участi в капiталi та iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї становлять 232 785 тис. грн., або 25% активiв Товариства та мають вплив на його фiнансовий стан та результати дiяльностi. Враховуючи це, ми визначили питання визначення справедливої вартостi фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi, як ключове. Ми перевiрили ефективнiсть внутрiшнiх контролiв Товариства стосовно визначення справедливої вартостi таких фiнансових iнвестицiй. Ми протестували розрахунки Товариства та перевiрили доречнiсть та точнiсть вхiдних даних, що використовуються в цих розрахунках. Iнформацiя щодо справедливої вартостi фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi наведена в Примiтцi 12 до фiнансової звiтностi. Довгостроковi зобов’язання Довгостроковi зобов’язання Товариства представленi емiтованими облiгацiями на загальну суму 1 480 793 тис. грн. та векселями на загальну суму 96 555 тис. грн. Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Ми перевiрили ефективнiсть внутрiшнiх контролiв Товариства стосовно визначення амортизованої вартостi таких довгострокових зобов’язань Товариства. Ми протестували розрахунки Товариства та перевiрили доречнiсть та точнiсть вхiдних даних, що використовуються в цих розрахунках. Iнформацiя щодо справедливої вартостi довгострокових зобов’язань наведена в Примiтцi 16 до фiнансової звiтностi. Пояснювальний параграф Операцiйне середовище Звертаємо увагу на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства, про якi йдеться у Примiтцi 2 «Економiчне середовище, у якому Компанiя проводить свою дiяльнiсть». Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки. Вплив таких майбутнiх змiн на операцiї та фiнансовий стан Товариства може бути суттєвим. Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми: • iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; • отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; • оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; • доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; • оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення; Ми повiдомляємо тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленими нами пiд час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є Буянов Сергiй Анатолiйович. Додаток: • Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства, складена станом на кiнець дня 31.12.2017 року. Пiдписано вiд iменi аудиторської фiрми Директор ТОВ «Аудиторська фiрма «АКТИВ-АУДИТ» Мнiщенко В.М. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №2315 вiд 30.03.2001р. (продовжено рiшенням АПУ №321/3 вiд 28.01.2016р до 28.01.2021р.) Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П №0000356, строк дiї з 12.03.2013р. до 28.01.2021 сертифiкат аудитора № 006503, виданий згiдно з рiшенням Аудиторської палати України №197/2 вiд 18.12.08 р. (продовжено рощенням АПУ№ 281/2 вiд 31.10.2013р до 18.12.2018р) Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б Фактичне мiсце розташування: м. Київ, вул. М. Грiнченка, 4 Тел. (044) 498 56 52, тел./факс (044) 521 40 07 Партнер з аудиту - аудитор Буянов С.А. сертифiкат аудитора № 004386, виданий згiдно з рiшенням Аудиторської палати України №95 вiд 31.10.2000 р. продовжено рiшенням АПУ 300/2 вiд 25.09.2014 до 31 жовтня 2019р) 24.04.2018р.
д/н
д/н
д/н