ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи МАРЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н/н
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 05/2010 -09/2013 ФОП Марчук О.М.; 09/2009 - 03/2011 ООО "АВIАПОРТ" директор; 10/2004 - 08/2008 Керiвник вiддiлу маркетингу-видавнича та полiграфiчна компанiя II ДП "Такi Справи"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.09.2013, безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПрАТ "Газтек" . Винагорода в грошовiй формi виплачувалась в розмiрi, який визначений у штатному розписii. Винагорода в натуральнiй формi в емiтентi не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.загальний стаж роботи складає 14 рокiв: 05/2010 - 09/2013 ФОП Марчук О.М.;09/2009 - 03/2011 ООО "АВIАПОРТ" директор;10/2004 ? 08/2008 Керiвник вiддiлу маркетингу "Видавнича та полiграфiчна компанiя II ДП "Такi Справи". Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи СУРКОВ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н/н
4) рік народження** 1982
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** За основним мiсцем роботи обiймає посаду заступника директора по фiнансах з виконанням обов’язкiв головного бухгалтера у ТзОВ «Карпатська горiлчана компанiя». Ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi покладається на призначену особу з 07.02.2018 р. за сумiсництвом.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.02.2018, безстроково
9) опис Наказом директора ПрАТ "Газтек" вiд 07.02.2018 р №9-К на посаду головного бухгалтера за сумiсництвом призначено Суркова Михайла Михайловича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнших посад в емiтентi Сурков М.М. не обiймає. Обгрунтування змiн у персональному складi – рiшення виконавчого органу ПрАТ «Газтек» за заявою Суркова М.М. про прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера ПрАТ «Газтек» за сумiсництвом. Строк, на який призначено особу, необмежено (безстроково). За останнi три роки своєї дiяльностi Сурков М.М. обiймав посади директора операцiйного, заступника директора по фiнансах. За основним мiсцем роботи обiймає посаду заступника директора по фiнансах з виконанням обов’язкiв головного бухгалтера у ТзОВ «Карпатська горiлчана компанiя». Ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi покладається на призначену особу з 07.02.2018 р.


1) посада* член Наглядовї ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ШИМАНСЬКИЙ ЯРОСЛАВ ЛЬВОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н/н
4) рік народження** 1973
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПП "АНГАР", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.03.2018, 29.04.2019
9) опис 14.03.2018 року представника акцiонера ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД (PASLER ENTERPRISES LIMITED) у Наглядовiй ради пана Шиманського Ярослава Львовича на засiданнi Наглядової ради емiтента (Протокол засiдання №14-18/03 вiд 14.03.2018 р. ) було обрано Головою Наглядової ради. Згiдно до рiшення Наглядової ради емiтента (Протокол засiдання № 06-18/04 вiд 06.04.2018 року) Наглядова рада переобрала Голову Наглядової ради емiтента. Пан Шиманський Я.Л. до 06.04.2018 року включно займав посаду Голови Наглядової ради, а з 07.04.2018 року займає посаду члена Наглядової ради емiтента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями емiтента не володiє. В особи вiдсутня непогашена судовимiсть за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв пан Шиманський Я.Л. займав посади директора департаменту кредитно-розрахункових операцiй в ПАТ "УКРТАНСГАЗ", директора ПП "АНГАР". У Наглядовiй радi пан Шиманський має повноваження по 29.04.2019 року включно. Iнших посад в емiтентi дана особа не займає.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ЛЕВИЦЬКА-ОГАЙ ТЕТЯНА ЯРОСЛАВIВНА
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н/н
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "СБЕРБАНК"; провiдний фахiвець вiддiлу обробки та зберiгання документацiї центру супроводження клiєнтських операцiй
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.03.2018, 29.04.2019
9) опис З 14.03.2018 року представником акцiонера КРЕЗЕР ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (KREZER HOLDINGS LIMITED у Наглядовiй ради є панi Левицька-Огай Тетяна Ярославiвна. Згiдно до рiшення Наглядової ради емiтента (Протокол засiдання № 06-18/04 вiд 06.04.2018 року) Наглядова рада обрала члена Наглядової ради панi Левицьку-Огай Т.Я. на посаду Голови Наглядової ради емiтента з 07.04.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями емiтента не володiє. В особи вiдсутня непогашена судовимiсть за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв панi Левицька-Огай Т.Я. займала посаду провiдного фахiвця в ПАТ "ЕРСТЕ БАНК" та посаду провiдного фахiвця вiддiлу обробки та зберiгання документацiї центру супроводження клiєнтських операцiй ПАТ "СБЕРБАНК". У Наглядовiй радi панi Левицька-Огай Т.Я. має повноваження по 29.04.2019 року включно. Iнших посад в емiтентi дана особа не займає.


1) посада* член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ГРИГОР'ЄВ ОЛЕКСIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н/н
4) рік народження** 1974
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АБ "Клiринговий дiм", провiдний фахiвець служби банкiвської безпеки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.03.2018, 29.04.2019
9) опис 13.03.2018 року емiтент отримав Повiдомлення акцiонера НЕСIБА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (NESIBA VENTURES LIMITED, реєстрацiйний номер 193913) вiд 02.03.2018 року про надання повноважень пану Григор'єву Олексiю Володимировичу як його представнику у складi Наглядової ради емiтента. Пан Григор'єв О.В. не надав згоди на розкриття паспортних даних, акцiями емiтента не володiє. В особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв пан Григор'єв О.В. займав посаду провiдного фахiвця служби банкiвської безпеки у ПАТ "БАНК "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ". З 20.11.2013 р. перебуває на пенсiї за вислугою рокiв. Особа як представник акцiонера виконує повноваження у складi Наглядової ради з 14.03.2018 року по 29.04.2019 року включно.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього 0 0 0 0 0 0