ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 96
Опис У 2017 роцi були проведенi Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 28.04.2017 року за адресою: 04053, Україна, м. Київ, провулок Несторiвський, 6, 3-й поверх, конференц-зал. Порядок денний був запропонований Наглядовою радою у виглядi проекту порядку денного та надiсланий акцiонерам в порядку, передбаченому Статутом Товариства.
Згiдно з Перелiком акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi зареєструвались для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 28.04.2017 року, для участi у Рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства зареєструвались 5 (п’ять) акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi в сукупностi володiють 12 000 (дванадцять тисяч) простих iменних акцiй Товариства, що становить 12000 голосiв, що складає 96,00 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства та 96,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, яких iснує 12 500 штук. Голосування з усiх питань порядку денного Загальних зборiв здiйснювалось виключно з використанням бюлетенiв за принципом «одна голосуюча акцiя – один голос».
Порядок денний чергових (рiчних) загальних зборiв:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2.Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв Товариства.
3. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв Товариства.
4. Про затвердження звiту директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк.
5. Про затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту) Товариства за 2016 рiк.
6. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора Товариства за 2016 рiк.
7. Про розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк.
8. Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2016 рiк та їх виплату.
9. Про визначення та затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства.
10. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв».
Пропозицiй щодо доповнення порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.
За результатами голосування з першого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення для надання роз`яснень з питань голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов`язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв в складi однiєї особи – Крайнiк Оксани Вiталiївни, i обрати Крайнiк Оксану Вiталiївну Головою лiчильної комiсiї. За результатами голосування з другого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою Загальних зборiв, а Мiкац Тетяну Анатолiївну - Секретарем Загальних зборiв. За результатами голосування з третього питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення голосування для прийняття рiшень з питань порядку денного проводити виключно з використанням бюлетенiв. За результатами голосування з четвертого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення затвердити рiчний звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. За результатами голосування з п`ятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт) Товариства за 2016 рiк. За результатами голосування з шостого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення в зв`язку з затвердженням Загальними зборами звiту директора Товариства за 2016 рiк визнати роботу директора Товариства задовiльною та такою, що вiдповiдає господарським iнтересам Товариства. За результатами голосування з сьомого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi Товариство отримало збиток, вiдповiдно - вiдсутнє нарахування та розподiл прибутку вiд вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. За результатами голосування з восьмого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення не нараховувати та не виплачувати дивiденди за 2016 рiк, оскiльки виплата дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку, а Товариство у 2016 роцi отримало збиток вiд фiнансово-господарської дiяльностi. За результатами голосування з дев’ятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення залишити незмiнними основнi напрями дiяльностi Товариства в 2017 роцi. За результатами голосування з десятого питання порядку денного Загальними зборами акцiонери утримались вiд прийняття рiшення щодо попереднього схвалення вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi i протягом одного року з дня проведення цих рiчних Загальних зборiв Товариства.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.