ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Банк Клiринговий дiм"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21665382
Місцезнаходження Україна, Подiльський, Київ, 04070, Борисоглiбська,5а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ185033
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.10.2012
Міжміський код та телефон +38044 593-10-36
Факс +38044 593-10-36
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис З ПАТ "Банк КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" укладено Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах № 5387 вiд 07.02.2007.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Актив-аудит»
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30785437
Місцезнаходження Україна, Голосiївський, Київ, 03680, вулиця М. Грiнченка, 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №2315
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторською палатою України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон +38044 498-56-52
Факс +38044 498-56-52
Вид діяльності аудиторськi послуги
Опис Аудит здiйснений згiдно до договору на надання аудиторських послуг № 459 вiд 19.05.2015 р., укладеної мiж ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив-аудит» та емiтентом