ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТЕК" за ЄДРПОУ
Територія   за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Діяльність головних управлінь (хед-офісів) за КВЕД 70.10
Середня кількість працівників1 2    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон вулиця Маршала Рибалка, буд. 11, мiсто КИЇВ, 04116
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0
первісна вартість 1001 3 3
накопичена амортизація 1002 3 3
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 0 0
первісна вартість 1011 5 5
знос 1012 5 5
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
810783 231166
інші фінансові інвестиції 1035 1619 1619
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 812402 232785
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
69 209
з бюджетом 1135 8 8
у тому числі з податку на прибуток 1136 7 7
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2499 1176
Поточні фінансові інвестиції 1160 698466 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 493 207
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 493 207
Витрати майбутніх періодів 1170 1370 1122
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 0 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 0 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 388 388
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 377807 364761
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 3 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 -266606 -1644098
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 1482532 1577348
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 1482532 1577348
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 1 1
за розрахунками з бюджетом 1620 6 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 5 1
за розрахунками з оплати праці 1630 21 0
за одержаними авансами 1635 188000 188000
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 111348 114256
Усього за розділом IІІ 1695 299381 302258
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 1515307 235508

Примітки: 1. Iнформацiя про компанiю.
Приватне акцiонерне товариство "Газтек" (надалi Компанiя), зареєстроване у вiдповiдностi до законодавства України 7 вересня 2005 року.
Основними видами дiяльностi є: дiяльнiсть головних управлiнь (хед-офiсiв) та дiяльнiсть холдингових компанiй.
Мiсцезнаходження Компанiї: 04116, ВУЛ.МАРШАЛА РИБАЛКА, 11, М.КИЇВ, УКРАЇНА.
Органами управлiння ПрАТ "Газтек" є: Вищий орган Товариства - Загальнi збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган Товариства – Директор, Ревiзiйна комiсiя.
Станом на дату оприлюднення фiнансової звiтностi Компанiї не має фiлiй, дочiрнiх компанiй або вiдокремлених пiдроздiлiв.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2017 р. складала 2 особи.
Станом на 31.12.2017 року структура учасникiв Товариства становила:
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Мiсцезнаходження Вiдсоток акцiй (часток, паїв), якi належать засновнику та/або учаснику (вiд загальної кiлькостi)
ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД 0 2302Кiпр НIКОСIЯ КО,11 15.00
КРЕЗЕР ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД 0 2063Кiпр Нiкосiя РУМЕЛIС,7 24.00
НЕСIБА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 0 2831Кiпр НIКОСIЯ АГIАС МАРIНАС,29 24.00
МАТЕРОН ЛIМIТЕД 0 2064Кiпр НIКОСIЯ АРГIРОКАСТРУ,16 4.00
ПОРАЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 0 2682Кiпр НIКОСIЯ ФЕРМОПIЛОН,8, 24.00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АМСЕТ» 40802432 01004Україна мiсто Київ вул. В.Василькiвська, буд.1-3 2, лiт.«А»,х 21 9.000
2. Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть
Свiтова економiка перебуває в зонi високих ризикiв. Темпи її зростання уповiльнюються третiй рiк поспiль.
У 2014-2016 роках полiтична криза в Українi, вiйськовi дiї у схiдному регiонi та анексiя АР Крим призвели до рiзкого спаду в економiцi країни. Вже четвертий рiк вiдбувається найжорсткiша фiнансова криза за часiв новiтньої iсторiї України. При цьому нацiональна валюта України знецiнилась у понад три рази.
Рiзке падiння доходiв українських пiдприємств та домогосподарств пiсля нової хвилi девальвацiї гривнi та жорсткого економiчного спаду негативно позначилося на платоспроможностi покупцiв.
3. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi.
Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, а всi суми округленi до тисячi (тис.), якщо не вказано iнше.
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена у вiдповiдностi з МСФЗ в редакцiї Ради МСФЗ.
Подання фiнансової звiтностi
Протягом 2017 року Товариство дотримувалось наступних принципiв дiяльностi та складання фiнансової звiтностi: автономнiсть, безперервнiсть, перiодичнiсть, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi та єдиного грошового вимiрника.
Товариство веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до чинного законодавства України: МСБО, Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть», облiкової полiтики та iнших внутрiшнiх нормативних документiв.
Протягом 2017 року змiни до облiкової полiтики не вносилися.
Облiкова полiтика Товариства – це сукупнiсть методiв, принципiв, засобiв органiзацiї бухгалтерського облiку, порядку вiдображення в облiку обставин, якi впливають на фiнансовий стан Товариства. Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України, нормативних документах Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг та рiшеннях керiвництва Товариства.
Перед складанням рiчного звiту була проведена суцiльна рiчна iнвентаризацiя активiв i зобов’язань Товариства, що облiковуються на балансi. Результати iнвентаризацiї вiдображенi в балансi Товариства, складеному станом на 31.12.2017 р.
Звiтний перiод мiстить у собi 12 мiсяцiв з 1 сiчня по 31 грудня 2017 року.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на пiдставi принципу iсторичної вартостi та на основi допущення, що Товариство буде функцiонувати необмежено довго в майбутньому. Це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi.
Враховуючи офiцiйнi данi Державної служби статистики України, кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18%. Це створило передумови для виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку фiнансової звiтностi згiдно з МСБО 29 за 2016 рiк.
Пiд час складання фiнансової звiтностi Товариство проаналiзувало критерiї, якi характеризують показник гiперiнфляцiї i передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, а саме:
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей рiвень.
Таким чином, згiдно з мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» управлiнським персоналом Товариства прийнято рiшення не проводити перерахунок фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень (“тис. грн.”), якщо не зазначено iнше.
Ця фiнансова звiтнiсть затверджена:23.04.2018р.
4. Основнi положення облiкової полiтики.
4.1. Фiнансовi iнвестицiї у асоцiйованi компанiї.
Асоцiйованими є компанiї, на якi Компанiя має можливiсть iстотно впливати, але якi не є нi дочiрнiми, нi спiльними пiдприємствами. Суттєвий вплив – це повноваження брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової та операцiйної полiтики об’єкта iнвестування, але не контроль чи спiльний контроль таких полiтик.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi у капiталi. Iнвестицiю первiсно визнають за собiвартiстю, а потiм коригують вiдповiдно до змiни частки iнвестора в чистих активах об’єкта iнвестування пiсля придбання. Прибуток чи збиток iнвестора включає частку iнвестора в прибутку чи збитку об’єкта iнвестування, а iнший сукупний дохiд iнвестора включає його частку в iншому сукупному доходi об’єкта iнвестування.
Пiсля придбання iнвестицiї, будь-яка рiзниця мiж собiвартiстю iнвестицiї та часткою суб’єкта господарювання в чистiй справедливiй вартостi iдентифiкованих активiв i зобов’язань об’єкта iнвестування облiковується таким чином:
• гудвiл, пов’язаний з асоцiйованим або спiльним пiдприємством, включається в балансову вартiсть iнвестицiї;
• будь-яке перевищення частки суб’єкта господарювання в чистiй справедливiй вартостi iдентифiкованих активiв i зобов’язань об’єкта iнвестування над собiвартiстю iнвестицiївключається як дохiд при визначеннi частки суб’єкта господарювання у прибутку або збиткуасоцiйованого або спiльного пiдприємства за той перiод, у якому iнвестицiя придбана.
4.2. Основнi засоби.
Основнi засоби спочатку вiдображаються за вартiстю придбання, включаючи будь-якi витрати, безпосередньо пов'язанi з доставкою активiв та станом, необхiдної для функцiонування. Подальший облiк ведеться використовуючи модель собiвартостi, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, лiквiдацiйна вартiсть приймається нульовою. До складу основних засобiв входять машини та обладнання з термiном корисного використання 3-5 рокiв.
Оцiнка залишкової вартостi та оцiнка строку корисного використання переглядається по мiрi необхiдностi, але не рiдше нiж раз на рiк.
Прибутки або збитки вiд вибуття основних засобiв визнаються як рiзницi мiж лiквiдацiйною та балансовою вартiстю активiв i визнаються у прибутку або збитку в складi iнших доходiв або iнших витрат.
4.3. Податки.
Податковi витрати, що визнаються у складi прибутку або збитку, включають в себе суму вiдстроченого податку та поточного податку на прибуток, що не визнається у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у капiталi.
Поточний податок на прибуток сплачується з оподатковуваного прибутку, який вiдрiзняється вiд прибутку або збитку у фiнансовiй звiтностi. Розрахунок поточного податку здiйснюється на пiдставi податкових ставок i податкових законiв, якi були прийнятi або вступили в силу на кiнець звiтного перiоду.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за тимчасовими рiзницями мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань та їх базою оподаткування.
Тимчасовi рiзницi з вiдстроченого податку, пов'язанi з iнвестицiями в дочiрнi та спiльнi пiдприємства, не визнаються, якщо скасування цих тимчасових рiзниць може контролюватися Групою i цiлком iмовiрно, що вони не вiдбудуться в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються по податковим ставкам, якi будуть застосовуватися до реалiзацiї у вiдповiдному перiодi.
Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть, що вони зможуть бути використанi у створеннi майбутнього оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi зобов'язання облiковуються в повному обсязi.
Змiни в вiдстрочених податкових активах або зобов'язаннях визнаються в якостi складової податку на прибуток або витрат у звiтi про прибутки та збитки, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу (такi як переоцiнка землi) або безпосередньо в капiталi, в яких вiдстроченi податки також вiдображається у складi iншого сукупного доходу або капiталу вiдповiдно.
4.4. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi та на рахунках у банкiвських установах.
4.5. Фiнансовi iнструменти.
Облiк фiнансових iнструментiв ведеться у вiдповiдностi МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти».
Визнання та оцiнка.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання вiдображаються, коли Компанiя стає стороною контрактних домовленостей щодо даного фiнансового iнструмента, i первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, скоригованою на транзакцiйнi витрати. Подальша оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань описана нижче.
Фiнансовi активи списуються з облiку, коли договiрнi права на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчуються, або коли фiнансовий актив i всi iстотнi ризики i вигоди переданi. Фiнансове зобов'язання припиняється в разi його виконання, скасування або закiнчення термiну дiї.
Фiнансовi активи.
Компанiя веде класифiкацiю та облiк фiнансових активiв наступним чином:
• фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю;
• фiнансовi активи за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд;
• фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибутки / збитки.
Фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю та за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,пiдлягають розгляду на предмет знецiнення принаймнi на кожну звiтну дату для визначення можливих кредитних збиткiв.
Всi доходи i витрати, що вiдносяться до фiнансових активiв, якi визнаються у складi прибутку або збитку за перiод, представленi у фiнансових витратах, фiнансових доходах та iншi фiнансових показниках, за винятком знецiнення дебiторської заборгованостi, яка представлена в складi iнших витрат.
Фiнансовi зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають позики, торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть та випущенi облiгацiї.
Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
4.6. Капiтал, резерви та виплата дивiдендiв.
Статутний капiтал являє собою номiнальну вартiсть емiтованих акцiй.
Iншi складовi капiталу включать в себе наступнi компоненти:
• Резерв переоцiнки включає в себе прибутки та збитки вiд переоцiнки асоцiйованих компанiй;
• Нерозподiлений прибуток включає в себе весь нерозподiлений прибуток поточного та попереднiх перiодiв;
Розподiленi дивiденди, що виплачуються власникам акцiонерного капiталу включаються до складу iнших зобов'язань, коли обсяг дивiдендiв затверджено на загальних зборах на звiтну дату.
4.7. Дохiд.
Дохiд, виникає вiд продажу товарiв i надання послуг, а також вiд частки Компанiї в доходах асоцiйованих пiдприємств. Дохiд вiд продажу оцiнюється за справедливою вартiстю отриманих або таких що пiдлягають отриманню активiв, за винятком податку з продажiв.
4.8. Витрати.
Витрати визнаються в прибутку чи збитку в момент надання послуги чи на дату їх виникнення.
4.9. Витрати на позики.
Витрати на позики вiдносяться на витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi i облiковуються в складi фiнансових витрат.
5. Змiни в облiковiй полiтицi та принципах розкриття iнформацiї
Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'яснень
Товариство вперше застосувало деякi новi стандарти i поправки до чинних стандартiв, якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiзнiше цiєї дати. Товариство не застосовувало достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу.
Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. Хоча новi стандарти i поправки застосовувалися перший раз в 2016 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства. Характер i вплив кожного (ої) нового (ої) стандарту (поправки) описанi нижче:
МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки вiдстрочених тарифних рiзниць»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, якi застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а рух по таким залишкам - окремими рядками в звiтi про прибутки та збитки i IСД. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання i пов'язанi з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. Оскiльки Товариство готує звiтнiсть за МСФЗ, а його дiяльнiсть не пiдлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовується до її фiнансової звiтностi.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» – «Облiк придбань часток участi»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбання частки участi в спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої є бiзнес, згiдно з вiдповiдними принципами МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бiзнесiв» для облiку об'єднань бiзнесiв. Поправки також роз'яснюють, що ранiше були частки участi в спiльнiй операцiї не переоцiнювати при придбаннi додаткової частки участi в тiй же спiльної операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення з сфери застосування, згiдно з яким данi поправки не застосовуються, якщо сторони, здiйснюють спiльний контроль (включаючи органiзацiю, що звiтує), знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж сторони, що володiє кiнцевим контролем.
Поправки застосовуються як щодо придбання початкової частки участi в спiльнiй операцiї, так i по вiдношенню до придбання додаткових часток в тiй же спiльнiй операцiї i вступають в силу перспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки в аналiзованому перiодi частки участi в спiльнiй операцiї не придбавалися.
Поправки до МСБО (IAS) 16 и МСБО (IAS) 38 «Роз’яснення допустимих методiв амортизацiї»
Поправки роз'яснюють принципи МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби» i МСБО (IAS) 38 «Нематерiальнi активи», якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигiд, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. В результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки застосовуються перспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки воно не використовувала заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв.
Поправки до МСБО (IAS) 16 та МСБО (IAS) 41 «Сiльське господарство: плодовi культури»
Поправки вносять змiни до вимог до облiку бiологiчних активiв, що вiдповiдають визначенню плодових культур. Згiдно з поправками бiологiчнi активи, що вiдповiдають визначенню плодових культур, бiльш не належать до сфери застосування МСБО (IAS) 41 «Сiльське господарство ». Замiсть цього до них застосовують положення МСБО (IAS) 16. Пiсля початкового визнання плодовi культури будуть оцiнюватися вiдповiдно до МСБО (IAS) 16 по накопиченим фактичним витратам (до дозрiвання) i з використанням моделi облiку за первiсною вартiстю або моделi переоцiнки (пiсля дозрiвання). Поправки також вимагають, щоб продукцiя, яка росте на плодових культурах, як i ранiше залишалася в рамках сфери застосування МСБО (IAS) 41 i оцiнювалась за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Вiдносно державних субсидiй, що пов’язаним з плодовими культурами, буде застосовуватися МСБО (IAS) 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу». Поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки в Товариствi вiдсутнi плодовi культури.
Поправки до МСБО (IAS) 27 «Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах»
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод пайової участi для облiку iнвестицiй в дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi органiзацiї в окремiй фiнансової звiтностi. Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод пайової участi в своїх окремих фiнансових звiтах, повиннi застосовувати цю змiну ретроспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства оскiльки Товариство не використовує метод пайової участi для облiку iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство. Товариство здiйснює повну консолiдацiю облiку.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр.»
Даний документ включає в себе наступнi поправки:
МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть».
Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу власникам. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням попереднього плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка застосовується перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»
(i) Договори на обслуговування
Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди i угоди вiдповiдно до вказiвок щодо подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування являють собою подальшу участь, повиннi бути проведенi ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для перiодiв, починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дану поправку.
(ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi
Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до скороченої промiжної фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя являє собою значнi оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка застосовується ретроспективно.
МСБО (IAS) 19 «Винагорода працiвникам»
Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй валютi, необхiдно використовувати ставки по державними облiгацiями. Дана поправка застосовується перспективно.
МСБО (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»
Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (наприклад, в коментарях керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань в промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна для користувачiв на тих самих умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Дана поправка застосовується ретроспективно.
Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Iнiцiатива з розкриття iнформацiї»
Поправки до МСБО (IAS) 1 швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги МСБО (IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне:
• вимоги до суттєвостi МСБО (IAS) 1;
• окремi статтi у звiтi (ах) про прибуток або збиток i IСД i в звiтi про фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi;
• у органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi;
• частка IСД асоцiйованих органiзацiй i спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом пайової участi, має бути викладена агреговано в рамках однiєї статтi i класифiкуватися в якостi статей, якi будуть чи не будуть згодом рекласифiковано в чистий прибуток або збиток.
Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi (ах) про прибутки та збитки i IСД. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 и МСБО (IAS) 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування виключення з вимоги про консолiдацiю»
Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi винятку щодо iнвестицiйних органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть». Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї, якщо iнвестицiйна органiзацiя оцiнює всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю.
Крiм цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така дочiрня органiзацiя iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає iнвестицiйної органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю.
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства» дозволяють iнвестору при застосуваннi методу участi в капiталi зберегти оцiнку по справедливої вартостi, що застосована його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, яке є iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях.
Цi поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки Товариство не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
Нижче наводяться стандарти i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариство має намiр застосувати цi стандарти з дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти»
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», яка замiнює МСФЗ (IAS) 39« Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка » та всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком облiку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками.
Товариство планує почати застосування нового стандарту з необхiдної дати вступу в силу. У 2016 роцi Товариство здiйснила загальну оцiнку впливу всiх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця попередня оцiнка ґрунтується на iнформацiї, доступної в даний час, i може бути змiнена внаслiдок бiльш детального аналiзу або отримання додаткової обґрунтованої i пiдтвердженої iнформацiї, яка стане доступною для Товариства в майбутньому. В цiлому, Товариство не очiкує значного впливу нових вимог на свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал.
(а) Класифiкацiя i оцiнка
Товариство не очiкує значного впливу на свiй бухгалтерський баланс та власний капiтал при застосуваннi вимог до класифiкацiї та оцiнки вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9. Товариство планує продовжувати оцiнювати за справедливою вартiстю всi фiнансовi активи, якi оцiнюються в даний час за справедливою вартiстю.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв утримуються для отримання договiрних грошових потокiв, i очiкується, що вони призведуть до виникнення грошових потокiв, якi є виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв. Отже, Товариство очiкує, що згiдно МСФЗ (IFRS) 9 вони продовжать враховуватися за амортизованою вартiстю.
(б) Облiк хеджування
Товариство на даний час не здiйснює хеджування, тому не очiкує значного впливу в результатi застосування МСФЗ (IFRS) 9.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клiєнтами».
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумi, що вiдбиває вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi.
Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ щодо визнання виручки. Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати; при цьому допускається дострокове застосування.
Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством»
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, який виникає в результатi продажу або внеску активiв, який не становить собою бiзнес, визнається тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованого пiдприємства або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, проте органiзацiя, яка застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.
Поправки до МСБО (IAS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї»
Поправки до МСФО (IAS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї» є частиною iнiцiативи Ради по МСФЗ в сферi розкриття iнформацiї i вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними. При першому застосуваннi даних поправок органiзацiї не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Застосування даних поправок потребують розкриття Товариством додаткової iнформацiї.
Поправки до МСБО (IAS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв»
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якого вона може робити вiдрахування при вiдновленнi такої тимчасовою рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, яким чином органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що перевищує їх балансову вартiсть.
Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного перiоду може бути визнано в складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або в складi iншого компонента власного капiталу, вiдповiдно) без рознесення змiни мiж нерозподiленим прибутком та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Органiзацiї, якi застосовують дане звiльнення, повиннi розкрити цей факт.
Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує данi поправки до бiльш раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт. Очiкується, що данi поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя та оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй»
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Платiж на основi акцiй», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй по виплатах на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунком пайовими iнструментами.
При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати.
Поправка не розповсюджується на Товариство.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
МСФЗ (IFRS) 16 була випущена в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСБО (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення, чи мiстить угода оренду», Роз'яснення ПКТ (SIC) 15 «Операцiйна оренда: заохочення» i Роз'яснення ПКТ (SIC) 27 «Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО (IAS) 17 для фiнансової оренди.
Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певної подiї (наприклад, змiнi термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування активу в формi права користування.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється по порiвняно з дiючими в даний момент вимог МСБО (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСБО (IAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову.
Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСБО (IAS) 17.
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення.
У 2017 роцi Товариство планує оцiнити можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фiнансову звiтнiсть.
Наразi керiвництво Товариства оцiнює можливий ефект вiд використання в майбутньому нових стандартiв, тлумачень та змiн до чинних стандартiв та вважає що їх вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства буде несуттєвим
6. Значнi облiковi судження, оцiночнi значення та допущення.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво вживає ряд суджень, оцiнок та припущень щодо визнання та оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв i витрат.
Для оцiнки справедливої вартостi фiнансових активiв Компанiя використовує ринковi даннi о котируваннях на вiдповiднi фiнансовi активи. У випадках, коли це недоцiльно або iнформацiя вiдсутня Компанiя застосовує моделi оцiнки, включаючи модель дисконтування грошових потокiв. Оцiнка справедливої вартостi вимагає вiд керiвництва розробки оцiнок i припущень, заснованих на ринкових даних, з використанням наявних даних, що учасники ринку будуть використовувати при визначеннi вартостi iнструментiв. Якщо таких даних не iснує,керiвництво використовує найкращi оцiнки. Оцiночна справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв може вiдрiзнятися вiд фактичних цiн, якi були досягнутi в здiйсненнi угоди на звiтну дату
7. Сегментна iнформацiя.
Компанiя проводить свою дiяльнiсть виключно у одному сегментi. Керiвництво не розглядає дiяльнiсть Компанiї по окремих сегментах.
8. Управлiння капiталом.
Головними цiлями управлiння капiталом Компанiї є:
• забезпечення здатностi безперервної дiяльностi Компанiї в майбутньому;
• забезпечення достатньої вiддачi акцiонерам пропорцiйно рiвням ризикiв.
Компанiя здiйснює монiторинг капiталу на основi балансової вартостi власного капiталу та своїх боргiв.
9. Основнi засоби й нематерiальнi активи
Основнi засоби за станом на 31 грудня 2017р. включають:
Нематерiальнi активи
Комп’ютерне обладнання Разом
Первiсна вартiсть
на 01 сiчня 2017р. 3 5 8
на 31 грудня 2017р. 3 5 8
Амортизацiя
на 01 сiчня 2017р. 3 5 8
на 31 грудня 2017 р. 3 5 8
Чиста вартiсть
на 01 сiчня 2017р 0 0 0
на 31 грудня 2017р. 0 0 0
.
10. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть включає:
31.12.2016 31.12.2017
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 8 8
Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2499 1176
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 69 208
11. Фiнансовi iнвестицiї. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтова нi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюєть


Керівник

 

(підпис)

Марчук Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

д/н

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.