ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 1660979 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 1546239 X X
вiдсотковi iменнi серiя А30.12.2013131506.504.11.2028
вiдсотковi iменнi серiя В17.12.2014908019.506.09.2029
вiдсотковi iменнi серiя С20.10.20151464846020.11.2020
вiдсотковi iменнi серiя D19.09.201659163019.11.2021
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 114740 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 1563 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 305174 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 1967716 X X
Опис облiгацiї 30.12.2013 13150 6.5 04.11.2028 облiгацiї 17.12.2014 9080 19.5 06.09.2029 облiгацiї 20.10.2015 1464846 0 20.11.2020 облiгацiї 19.09.2016 59163 0 19.11.2021 Емiтент станом на 31.12.2017р. має довгостроковi зобовязання за борговими цiнними паперами в розмiрi 1 577 348 тис.грн