ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Обсяг випуску (грн) Вид забезпечення (порука/страхування/гарантія) Найменування поручителя, страховика, гаранта Ідентифікаційний код юридичної особи Сума забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8
24.10.2013190/2/2013д/н670000000страхуванняПриватне акцiонерне товариство <Страхова компанiя <Скiфiя>20945990670000000
Договiр добровiльного страхування фiнансових ризикiв № № 04-13-22 ФР вiд 26 квiтня 2013 р. Iстотними умовами договору страхування є (сума, строк i порядок виконання договору): Витяг: <:.3. Страхова сума та термiни її сплати 3.1. Страхова сума - грошова сума, у межах якої Страховик у вiдповiдностi до умов страхування зобов'язаний здiйснити виплату при настаннi страхового випадку. Страхова сума визначається виходячи з загального розмiру емiсiї iменних вiдсоткових облiгацiй, загальною кiлькiстю 670 000 (шiстсот сiмдесят тисяч) штук, номiнальною вартiстю за одну облiгацiю - 1 000,00 (одна тисяча) гривень та Проспекту емiсiї, за якi Вигодонабувачем було перераховано грошовi кошти Страхувальнику протягом строку розмiщення облiгацiй. 3.2. Страхова сума (максимальний лiмiт вiдповiдальностi) на одну облiгацiю складає1 000,00 (одна тисяча) гривень. 3.3. Максимальний загальний розмiр страхової суми складає 670 000 000,00 (шiстсот сiмдесят мiльйонiв грн. 00 коп.) : :6. Термiн та територiя дiї договору страхування 6.1 Територiя дiї договору страхування - страховий захист дiє на всiй територiї України. 6.2. Договiр страхування дiє до повного виконання Страхувальником його зобов'язань перед Вигодонабувачами. 7. Строк дiї договору 7.1. Страховий договiр набуває чинностi з моменту його пiдписання Сторонами, але не ранiше внесення страхового платежу згiдно Роздiлу 4 цього Договору та з дати реєстрацiї випуску облiгацiй та проспекту їх емiсiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 7.2. Дiя Договору страхування закiнчується наступного дня, пiсля того, як уповноважена особа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку видасть розпорядження про скасування реєстрацiї емiсiї облiгацiї серiї <А>. 7.3. Строк чинностi Договору може бути змiнений за письмовою згодою Страховика i Страхувальника. 7.4. Договiр може бути розiрвано за взаємною згодою Страховика i Страхувальника. : 10. Дiї Страхувальника (або Вигодонабувача) при настаннi страхового випадку та Умови здiйснення страхової виплати 10.1. При настаннi страхових випадкiв, передбачених п.п.2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний без затримки сповiстити про це в компетентнi органи - органи правопорядку, пожежної охорони, та не пiзнiше чим за 5 днiв (за винятком вихiдних та святкових днiв), повiдомити про це Страховика або його представника, факсимiльним засобом зв'язку за телефоном, який встановлено у п. 14 Договору страхування. 10.2. При настаннi страхових випадкiв, передбачених п.п.2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, Страхувальник зобов'язаний самостiйно вжити всiх можливих заходiв по зменшенню розмiру збиткiв та запобiганню їх подальшого поширення в обставинах, що склалися. Страховик звiльнюється вiд вiдшкодування збиткiв, якщо вони виникли внаслiдок того, що Страхувальник навмисно не вживав пiсля настання страхового випадку можливих реальних заходiв для їх зменшення 10.3. При настаннi страхового випадку Страхувальник (або Вигодонабувач) також зобов'язаний: 10.3.1. Подати Страховику письмову заяву встановленої форми про виплату страхового вiдшкодування з визначенням обставин страхового випадку. 10.3.2. Представити Страховику всю необхiдну iнформацiю про страховий випадок, що вiдбувся, i завданi ним збитки, а також документи для встановлення факту страхового випадку i розмiру збитку. Якщо такої iнформацiї i документiв у нього немає, то сприяти Страховику в їх одержаннi. 10.3.3. Приймати участь разом з Страховиком у визначеннi розмiру збитку. 10.3.4. Вжити всiх можливих заходiв для з'ясування причин та наслiдкiв страхового випадку. 10.3.5. Прийняти необхiднi заходи для вимагання виконання Страхувальником фактично невиконаних ними зобов'язань. 10.3.6. У випадку, якщо вiдбудеться повне (часткове) фактичне виконання Страхувальником своїх зобов'язань перед Вигодонабувачем у будь-якому обсязi i в будь-якiй формi, негайно повiдомити про це Страховика. 10.3.7. Самостiйно або по вимозi Страховика вжити всi заходи i дiї, що необхiднi для здiйснення права вимоги до Страхувальника, аж до судового переслiдування останнього. 10.3.8. По можливостi сприяти Страховику в судовiй справi про вiдшкодування збиткiв по страховому випадку. 10.4. Пiсля отримання заяви або повiдомлення Страхувальника про страховий випадок, Страховик зобов'язаний: а) З'ясувати обставини страхового випадку, скласти страховий акт та визначити розмiр завданого Страхувальнику збитку. б) Зробити розрахунок суми страхового вiдшкодування. в) Виплатити страхове вiдшкодування в строк, встановлений Договором страхування. 10.5. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, не бiльше 15 робочих днiв, пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника (або Вигодонабувача) про виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Вигодонабувачем збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 10.6. Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник (Вигодонабувач) зобов'язаний повернути Страховику
24.11.2014233/2/2014д/н700000000страхуванняПриватне акцiонерне товариство <Страхова компанiя <Скiфiя>20945990700000000
Договiр добровiльного страхування фiнансових ризикiв № № 04-13-22 ФР вiд 26 квiтня 2013 р. Iстотними умовами договору страхування є (сума, строк i порядок виконання договору): Витяг: <:.3. Страхова сума та термiни її сплати 3.1. Страхова сума - грошова сума, у межах якої Страховик у вiдповiдностi до умов страхування зобов'язаний здiйснити виплату при настаннi страхового випадку. Страхова сума визначається виходячи з загального розмiру емiсiї iменних вiдсоткових облiгацiй, загальною кiлькiстю 670 000 (шiстсот сiмдесят тисяч) штук, номiнальною вартiстю за одну облiгацiю - 1 000,00 (одна тисяча) гривень та Проспекту емiсiї, за якi Вигодонабувачем було перераховано грошовi кошти Страхувальнику протягом строку розмiщення облiгацiй. 3.2. Страхова сума (максимальний лiмiт вiдповiдальностi) на одну облiгацiю складає1 000,00 (одна тисяча) гривень. 3.3. Максимальний загальний розмiр страхової суми складає 670 000 000,00 (шiстсот сiмдесят мiльйонiв грн. 00 коп.) : :6. Термiн та територiя дiї договору страхування 6.1 Територiя дiї договору страхування - страховий захист дiє на всiй територiї України. 6.2. Договiр страхування дiє до повного виконання Страхувальником його зобов'язань перед Вигодонабувачами. 7. Строк дiї договору 7.1. Страховий договiр набуває чинностi з моменту його пiдписання Сторонами, але не ранiше внесення страхового платежу згiдно Роздiлу 4 цього Договору та з дати реєстрацiї випуску облiгацiй та проспекту їх емiсiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 7.2. Дiя Договору страхування закiнчується наступного дня, пiсля того, як уповноважена особа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку видасть розпорядження про скасування реєстрацiї емiсiї облiгацiї серiї <А>. 7.3. Строк чинностi Договору може бути змiнений за письмовою згодою Страховика i Страхувальника. 7.4. Договiр може бути розiрвано за взаємною згодою Страховика i Страхувальника. : 10. Дiї Страхувальника (або Вигодонабувача) при настаннi страхового випадку та Умови здiйснення страхової виплати 10.1. При настаннi страхових випадкiв, передбачених п.п.2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний без затримки сповiстити про це в компетентнi органи - органи правопорядку, пожежної охорони, та не пiзнiше чим за 5 днiв (за винятком вихiдних та святкових днiв), повiдомити про це Страховика або його представника, факсимiльним засобом зв'язку за телефоном, який встановлено у п. 14 Договору страхування. 10.2. При настаннi страхових випадкiв, передбачених п.п.2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, Страхувальник зобов'язаний самостiйно вжити всiх можливих заходiв по зменшенню розмiру збиткiв та запобiганню їх подальшого поширення в обставинах, що склалися. Страховик звiльнюється вiд вiдшкодування збиткiв, якщо вони виникли внаслiдок того, що Страхувальник навмисно не вживав пiсля настання страхового випадку можливих реальних заходiв для їх зменшення 10.3. При настаннi страхового випадку Страхувальник (або Вигодонабувач) також зобов'язаний: 10.3.1. Подати Страховику письмову заяву встановленої форми про виплату страхового вiдшкодування з визначенням обставин страхового випадку. 10.3.2. Представити Страховику всю необхiдну iнформацiю про страховий випадок, що вiдбувся, i завданi ним збитки, а також документи для встановлення факту страхового випадку i розмiру збитку. Якщо такої iнформацiї i документiв у нього немає, то сприяти Страховику в їх одержаннi. 10.3.3. Приймати участь разом з Страховиком у визначеннi розмiру збитку. 10.3.4. Вжити всiх можливих заходiв для з'ясування причин та наслiдкiв страхового випадку. 10.3.5. Прийняти необхiднi заходи для вимагання виконання Страхувальником фактично невиконаних ними зобов'язань. 10.3.6. У випадку, якщо вiдбудеться повне (часткове) фактичне виконання Страхувальником своїх зобов'язань перед Вигодонабувачем у будь-якому обсязi i в будь-якiй формi, негайно повiдомити про це Страховика. 10.3.7. Самостiйно або по вимозi Страховика вжити всi заходи i дiї, що необхiднi для здiйснення права вимоги до Страхувальника, аж до судового переслiдування останнього. 10.3.8. По можливостi сприяти Страховику в судовiй справi про вiдшкодування збиткiв по страховому випадку. 10.4. Пiсля отримання заяви або повiдомлення Страхувальника про страховий випадок, Страховик зобов'язаний: а) З'ясувати обставини страхового випадку, скласти страховий акт та визначити розмiр завданого Страхувальнику збитку. б) Зробити розрахунок суми страхового вiдшкодування. в) Виплатити страхове вiдшкодування в строк, встановлений Договором страхування. 10.5. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, не бiльше 15 робочих днiв, пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника (або Вигодонабувача) про виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Вигодонабувачем збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 10.6. Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник (Вигодонабувач) зобов'язаний повернути Страховику одержану суму.>
01.09.201597/2/2015д/н1710000000страхуванняПриватне акцiонерне товариство <Страхова компанiя <Скiфiя>209459901710000000
Iстотними умовами договору страхування є (сума, строк i порядок виконання договору): Витяг: <: 1. Предмет договору 1.1 . Предметом цього Договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов'язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок неналежного виконання (невиконання) Страхувальником своїх зобов'язань по погашенню iменних дисконтних забезпечених облiгацiй серiї С в кiлькостi 1 710 000 (один мiльйон сiмсот десять тисяч) штук номiнальною вартiстю 1 облiгацiї - 1000,00 (одна тисяча) гривень, загальною номiнальною вартiстю випуску облiгацiй 1 710 000 000,00 (один мiльярд сiмсот десять мiльйонiв) гривень, вiдповiдно до Рiшення про приватне розмiщення облiгацiй ПрАТ <Газтек> (код ЄДРПОУ 31815603), яке затверджено Протоколом Позачергових загальних зборiв №24/07 вiд "24" липня 2015 року, та Проспекту емiсiї облiгацiй пiдприємства ПрАТ <ГАЗТЕК>, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення (надалi - <Проспект емiсiї>). 1.2 Дата початку укладення договорiв з першими власниками облiгацiй 19 жовтня 2015 року. 1.3 Дата закiнчення укладення договорiв з першими власниками облiгацiй 18 грудня 2015 року. 1.4 Перiод обiгу облiгацiй по 02 листопада 2020 року включно. 1.5 . Дата початку погашення облiгацiй 03 листопада 2020 року. 1.6 . Дата закiнчення погашення облiгацiй 03 сiчня 2021 року. 1.7 . Страхування здiйснюється на пiдставi Правил добровiльного страхування фiнансових ризикiв Страховика № СФ-02 вiд 01 грудня 2006 року (надалi - Правила страхування). 1.8 . Вигодонабувач - за цим Договором страхування призначений - юридичнi особи за законодавством України, вичерпний перелiк яких зазначено у Проспектi емiсiї, та якi на законних пiдставах набули права власностi на цiннi папери, передбаченi п.1.1 цього Договору. :2. Страховi випадки та обмеження страхування 2.1. Страховий випадок - подiя, передбачена Договором страхування, яка вiдбулась в перiод його дiї i з настанням якої виникає обов'язок Страховика здiйснити страхове вiдшкодування. Страховим випадком за цим Договором страхування є завдання збиткiв учаснику угоди (контрагенту, вигодонабувачу) в результатi невиконання (неналежного виконання) Страхувальником зобов'язань (щодо умов розмiщення та погашення облiгацiй). Страховим випадком є фактичне: 2.1.1. Предявлення Страхувальнику Вигодонабувачем майнової претензiї про вiдшкодування збиткiв; 2.1.2. виникнення збиткiв при здiйсненнi Страхувальником дiяльностi по випуску облiгацiй внаслiдок невиконання (неналежного виконання) Страхувальником своїх зобов'язань по погашенню облiгацiй, вiдповiдно до Проспекту емiсiї; 2.1.3. перерва у пiдприємницькiй (господарськiй) дiяльностi Страхувальника, яка призвела до неможливостi погашення облiгацiй, на термiн до 12 мiсяцiв, що викликана наступними подiями: - пожежею (в тому числi ударом блискавки); - стихiйними явищами; - вибухами газу, котлiв, машин, апаратiв тощо; - аварiями опалювальних, водопровiдних, каналiзацiйних та протипожежних систем; - падiнням пiлотованих об'єктiв та апаратiв або їх частин i уламкiв; - наїздом технiки, що рухається; - проникненням води з iнших (чужих) примiщень; - припиненням постачання електроенергiї, води, пару тощо через пожежу, аварiї або стихiйнi явища;: ::::. 3. Страхова сума та термiни її сплати 3.1. Страхова сума - грошова сума, у межах якої Страховик у вiдповiдностi до умов страхування зобов'язаний здiйснити виплату при настаннi страхового випадку. Страхова сума визначається виходячи з загального розмiру емiсiї iменних дисконтних забезпечених облiгацiй, загальною кiлькiстю 1710 000 (один мiльйон сiмсот десять тисяч) штук, номiнальною вартiстю за одну облiгацiю - 1 000,00 (одна тисяча) гривень та Проспекту емiсiї. 3.2. Страхова сума (максимальний лiмiт вiдповiдальностi) на одну облiгацiю складає 1 000,00 (одна тисяча) гривень. 3.3. Максимальний загальний розмiр страхової суми складає 1 710 000 000,00 (один мiльярд сiмсот десять мiльйонiв) гривень 00 коп. : :6. Термiн та територiя дiї договору страхування 6.1 Територiя дiї договору страхування - страховий захист дiє на всiй територiї України. 6.2. Договiр страхування дiє до повного виконання Страхувальником його зобов'язань перед Вигодонабувачами. 7. Строк дiї договору 7.1. Страховий договiр набуває чинностi з моменту його пiдписання Сторонами, але не ранiше внесення страхового платежу згiдно Роздiлу 4 цього Договору та з дати реєстрацiї випуску облiгацiй та проспекту їх емiсiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 7.2. Дiя Договору страхування закiнчується наступного дня, пiсля того, як уповноважена особа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку видасть розпорядження про скасування реєстрацiї емiсiї облiгацiй серiї С. 7.3. Строк чинностi Договору може бути змiнений за письмовою згодою Страховика i Страхувальника. 7.4. Договiр може бути розiрвано за взаємною згодою Страховика i Страхувальника. : 10. Дiї Страхувальника (або Вигодонабувача) при настаннi страхового випадку та Умови здiйснення страхової виплати 10.1. При настаннi страхових випадкiв, передбачених п.п.2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний без затримки сповiстити про це в компетентнi органи - органи правопорядку, пожежної охорони, та не пiзнiше чим за 5 днiв (за винятком вихiдних та святкових днiв), повiдомити про це Страховика або його представника, факсимiльним засобом зв'язку за телефоном, який встановлено у п. 14 Договору страхування. 10.2. При настаннi страхових випадкiв, передбачених п.п.2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, Страхувальник зобов'язаний самостiйно вжити всiх можливих заходiв по зменшенню розмiру збиткiв та запобiганню їх подальшого поширення в обставинах, що склалися. Страховик звiльнюється вiд вiдшкодування збиткiв, якщо вони виникли внаслiдок того, що Страхувальник навмисно не вживав пiсля настання страхового випадку можливих реальних заходiв для їх зменшення 10.3. При настаннi страхового випадку Страхувальник (або Вигодонабувач) також зобов'язаний: 10.3.1. Подати Страховику письмову заяву встановленої форми про виплату страхового вiдшкодування з визначенням обставин страхового випадку. 10.3.2. Представити Страховику всю необхiдну iнформацiю про страховий випадок, що вiдбувся, i завданi ним збитки, а також документи для встановлення факту страхового випадку i розмiру збитку. Якщо такої iнформацiї i документiв у нього немає, то сприяти Страховику в їх одержаннi. 10.3.3. Приймати участь разом з Страховиком у визначеннi розмiру збитку. 10.3.4. Вжити всiх можливих заходiв для з'ясування причин та наслiдкiв страхового випадку. 10.3.5. Прийняти необхiднi заходи для вимагання виконання Страхувальником фактично невиконаних ними зобов'язань. 10.3.6. У випадку, якщо вiдбудеться повне (часткове) фактичне виконання Страхувальником своїх зобов'язань перед Вигодонабувачем у будь-якому обсязi i в будь-якiй формi, негайно повiдомити про це Страховика. 10.3.7. Самостiйно або по вимозi Страховика вжити всi заходи i дiї, що необхiднi для здiйснення права вимоги до Страхувальника, аж до судового переслiдування останнього. 10.3.8. По можливостi сприяти Страховику в судовiй справi про вiдшкодування збиткiв по страховому випадку. 10.4. Пiсля отримання заяви або повiдомлення Страхувальника про страховий випадок, Страховик зобов'язаний: а) З'ясувати обставини страхового випадку, скласти страховий акт та визначити розмiр завданого Страхувальнику збитку. б) Зробити розрахунок суми страхового вiдшкодування. в) Виплатити страхове вiдшкодування в строк, встановлений Договором страхування. 10.5. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, не бiльше 15 робочих днiв, пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника (або Вигодонабувача) про виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Вигодонабувачем збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 10.6. Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник (Вигодонабувач) зобов'язаний повернути Страховику одержану суму:>
31.08.201696/2/2016д/н62848000страхуванняПриватне акцiонерне товариство <Страхова компанiя <Скiфiя>209459901090000000
Iстотними умовами договору страхування є (сума, строк i порядок виконання договору): Витяг: <: 1. Предмет договору 1.1 Предметом цього Договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов'язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок неналежного виконання (невиконання) Страхувальником своїх зобов'язань по погашенню iменних дисконтних забезпечених облiгацiй серiї D в кiлькостi 1 090 000 (один дев'ятсот тисяч) штук номiнальною вартiстю 1 облiгацiї - 1000,00 (одна тисяча) гривень, загальною номiнальною вартiстю випуску облiгацiй 1 090 000 000,00 (один мiльярд дев'яносто мiльйонiв) гривень, вiдповiдно до Рiшення про приватне розмiщення облiгацiй ПрАТ <Газтек> (код ЄДРПОУ 31815603), яке затверджено Протоколом Позачергових загальних зборiв № 11/07 вiд "11" липня 2016 року, та Проспекту емiсiї облiгацiй пiдприємства ПрАТ <ГАЗТЕК>, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення (надалi - <Проспект емiсiї>). 1.2 Дата початку укладення договорiв з першими власниками облiгацiй 19 вересня 2016 року. 1.3 Дата закiнчення укладення договорiв з першими власниками облiгацiй 18 листопада 2016 року. 1.4 Перiод обiгу облiгацiй по 18 листопада 2021 року включно. 1.5 . Дата початку погашення облiгацiй 19 листопада 2021 року. 1.6 . Дата закiнчення погашення облiгацiй 19 сiчня 2022 року. 1.7 . Страхування здiйснюється на пiдставi Правил добровiльного страхування фiнансових ризикiв Страховика № СФ-02 вiд 01 грудня 2006 року (надалi - Правила страхування). 1.8 . Вигодонабувач - за цим Договором страхування призначений - юридичнi особи за законодавством України, вичерпний перелiк яких зазначено у Проспектi емiсiї, та якi на законних пiдставах набули права власностi на цiннi папери, передбаченi п.1.1 цього Договору. :2. Страховi випадки та обмеження страхування 2.1. Страховий випадок - подiя, передбачена Договором страхування, яка вiдбулась в перiод його дiї i з настанням якої виникає обов'язок Страховика здiйснити страхове вiдшкодування. Страховим випадком за цим Договором страхування є завдання збиткiв учаснику угоди (контрагенту, вигодонабувачу) в результатi невиконання (неналежного виконання) Страхувальником зобов'язань (щодо умов розмiщення та погашення облiгацiй). Страховим випадком є фактичне: 2.1.1. Предявлення Страхувальнику Вигодонабувачем майнової претензiї про вiдшкодування збиткiв; 2.1.2. виникнення збиткiв при здiйсненнi Страхувальником дiяльностi по випуску облiгацiй внаслiдок невиконання (неналежного виконання) Страхувальником своїх зобов'язань по погашенню облiгацiй, вiдповiдно до Проспекту емiсiї; 2.1.3. перерва у пiдприємницькiй (господарськiй) дiяльностi Страхувальника, яка призвела до неможливостi погашення облiгацiй, на термiн до 12 мiсяцiв, що викликана наступними подiями: - пожежею (в тому числi ударом блискавки); - стихiйними явищами; - вибухами газу, котлiв, машин, апаратiв тощо; - аварiями опалювальних, водопровiдних, каналiзацiйних та протипожежних систем; - падiнням пiлотованих об'єктiв та апаратiв або їх частин i уламкiв; - наїздом технiки, що рухається; - проникненням води з iнших (чужих) примiщень; - припиненням постачання електроенергiї, води, пару тощо через пожежу, аварiї або стихiйнi явища;: ::::. 3. Страхова сума та термiни її сплати 3.1. Страхова сума - грошова сума, у межах якої Страховик у вiдповiдностi до умов страхування зобов'язаний здiйснити виплату при настаннi страхового випадку. Страхова сума визначається виходячи з загального розмiру емiсiї iменних дисконтних забезпечених облiгацiй, загальною кiлькiстю 1 090 000 (один мiльйон дев'яносто тисяч) штук, номiнальною вартiстю за одну облiгацiю - 1 000,00 (одна тисяча) гривень та Проспекту емiсiї. 3.2. Страхова сума (максимальний лiмiт вiдповiдальностi) на одну облiгацiю складає 1 000,00 (одна тисяча) гривень. 3.3. Максимальний загальний розмiр страхової суми складає 1 090 000 000,00 (один мiльярд дев'яносто мiльйонiв) гривень 00 коп. 4.Страховий тариф, страховий платiж та термiни їх сплати 4.1. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиницi страхової суми за визначений перiод страхування. Страховий тариф складає 0,036 % вiд загальної страхової суми. 4.2. Страховий платiж - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згiдно iз цим Договором страхування. Страховий платiж складає 392 400,00 (триста дев'яносто двi тисячi чотириста) гривень та сплачується Страхувальником на вказаний у цьому Договорi рахунок Страховика до подачi емiтентом документiв до НКЦПФР. 4.3. Несплата страхового платежу тягне за собою недiйснiсть договору страхування: : :6. Термiн та територiя дiї договору страхування 6.1 Територiя дiї договору страхування - страховий захист дiє на всiй територiї України. 6.2. Договiр страхування дiє до повного виконання Страхувальником його зобов'язань перед Вигодонабувачами. 7. Строк дiї договору 7.1. Страховий договiр набуває чинностi з моменту його пiдписання Сторонами, але не ранiше внесення страхового платежу згiдно Роздiлу 4 цього Договору та з дати реєстрацiї випуску облiгацiй та проспекту їх емiсiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 7.2. Дiя Договору страхування закiнчується наступного дня, пiсля того, як уповноважена особа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку видасть розпорядження про скасування реєстрацiї емiсiї облiгацiй серiї D. 7.3. Строк чинностi Договору може бути змiнений за письмовою згодою Страховика i Страхувальника. 7.4. Договiр може бути розiрвано за взаємною згодою Страховика i Страхувальника. : 10. Дiї Страхувальника (або Вигодонабувача) при настаннi страхового випадку та Умови здiйснення страхової виплати 10.1. При настаннi страхових випадкiв, передбачених п.п.2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний без затримки сповiстити про це в компетентнi органи - органи правопорядку, пожежної охорони, та не пiзнiше чим за 5 днiв (за винятком вихiдних та святкових днiв), повiдомити про це Страховика або його представника, факсимiльним засобом зв'язку за телефоном, який встановлено у п. 14 Договору страхування. 10.2. При настаннi страхових випадкiв, передбачених п.п.2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, Страхувальник зобов'язаний самостiйно вжити всiх можливих заходiв по зменшенню розмiру збиткiв та запобiганню їх подальшого поширення в обставинах, що склалися. Страховик звiльнюється вiд вiдшкодування збиткiв, якщо вони виникли внаслiдок того, що Страхувальник навмисно не вживав пiсля настання страхового випадку можливих реальних заходiв для їх зменшення 10.3. При настаннi страхового випадку Страхувальник (або Вигодонабувач) також зобов'язаний: 10.3.1. Подати Страховику письмову заяву встановленої форми про виплату страхового вiдшкодування з визначенням обставин страхового випадку. 10.3.2. Представити Страховику всю необхiдну iнформацiю про страховий випадок, що вiдбувся, i завданi ним збитки, а також документи для встановлення факту страхового випадку i розмiру збитку. Якщо такої iнформацiї i документiв у нього немає, то сприяти Страховику в їх одержаннi. 10.3.3. Приймати участь разом з Страховиком у визначеннi розмiру збитку. 10.3.4. Вжити всiх можливих заходiв для з'ясування причин та наслiдкiв страхового випадку. 10.3.5. Прийняти необхiднi заходи для вимагання виконання Страхувальником фактично невиконаних ними зобов'язань. 10.3.6. У випадку, якщо вiдбудеться повне (часткове) фактичне виконання Страхувальником своїх зобов'язань перед Вигодонабувачем у будь-якому обсязi i в будь-якiй формi, негайно повiдомити про це Страховика. 10.3.7. Самостiйно або по вимозi Страховика вжити всi заходи i дiї, що необхiднi для здiйснення права вимоги до Страхувальника, аж до судового переслiдування останнього. 10.3.8. По можливостi сприяти Страховику в судовiй справi про вiдшкодування збиткiв по страховому випадку. 10.4. Пiсля отримання заяви або повiдомлення Страхувальника про страховий випадок, Страховик зобов'язаний: а) З'ясувати обставини страхового випадку, скласти страховий акт та визначити розмiр завданого Страхувальнику збитку. б) Зробити розрахунок суми страхового вiдшкодування. в) Виплатити страхове вiдшкодування в строк, встановлений Договором страхування. 10.5. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, не бiльше 15 робочих днiв, пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника (або Вигодонабувача) про виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Вигодонабувачем збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 10.6. Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник (Вигодонабувач) зобов'язаний повернути Страховику одержану суму:>