ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

2) Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи МАРЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н/н
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
05/2010 -09/2013 ФОП Марчук О.М.; 09/2009 - 03/2011 ООО "АВIАПОРТ" директор; 10/2004 - 08/2008 Керiвник вiддiлу маркетингу-видавнича та полiграфiчна компанiя II ДП "Такi Справи"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.09.2013, безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПрАТ "Газтек" . Винагорода в грошовiй формi виплачувалась в розмiрi, який визначений у штатному розписii. Винагорода в натуральнiй формi в емiтентi не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.загальний стаж роботи складає 14 рокiв: 05/2010 - 09/2013 ФОП Марчук О.М.;09/2009 - 03/2011 ООО "АВIАПОРТ" директор;10/2004 ? 08/2008 Керiвник вiддiлу маркетингу "Видавнича та полiграфiчна компанiя II ДП "Такi Справи". Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи СУРКОВ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н/н
4) рік народження** 1982
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
За основним мiсцем роботи обiймає посаду заступника директора по фiнансах з виконанням обов'язкiв головного бухгалтера у ТзОВ <Карпатська горiлчана компанiя>. Ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi покладається на призначену особу з 07.02.2018 р. за сумiсництвом.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.02.2018, безстроково
9) опис Наказом директора ПрАТ "Газтек" вiд 07.02.2018 р №9-К на посаду головного бухгалтера за сумiсництвом призначено Суркова Михайла Михайловича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнших посад в емiтентi Сурков М.М. не обiймає. Обгрунтування змiн у персональному складi - рiшення виконавчого органу ПрАТ <Газтек> за заявою Суркова М.М. про прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера ПрАТ <Газтек> за сумiсництвом. Строк, на який призначено особу, необмежено (безстроково). За останнi три роки своєї дiяльностi Сурков М.М. обiймав посади директора операцiйного, заступника директора по фiнансах. За основним мiсцем роботи обiймає посаду заступника директора по фiнансах з виконанням обов'язкiв головного бухгалтера у ТзОВ <Карпатська горiлчана компанiя>. Ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi покладається на призначену особу з 07.02.2018 р.


1) посада* член Наглядовї ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ШИМАНСЬКИЙ ЯРОСЛАВ ЛЬВОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н/н
4) рік народження** 1973
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ПП "АНГАР", директор, займав посаду члена Наглядової ради до 23.08.2018 року. Вiдкликаний акцiонером ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД (PASLER ENTERPRISES LIMITED реєстрацiйний номер 193908).
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.03.2018, 23.08.2018
9) опис 14.03.2018 року представника акцiонера ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД (PASLER ENTERPRISES LIMITED) у Наглядовiй ради пана Шиманського Ярослава Львовича на засiданнi Наглядової ради емiтента (Протокол засiдання №14-18/03 вiд 14.03.2018 р. ) було обрано Головою Наглядової ради. Згiдно до рiшення Наглядової ради емiтента (Протокол засiдання № 06-18/04 вiд 06.04.2018 року) Наглядова рада переобрала Голову Наглядової ради емiтента. Пан Шиманський Я.Л. до 06.04.2018 року включно займав посаду Голови Наглядової ради, а з 07.04.2018 року займав посаду члена Наглядової ради емiтента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями емiтента не володiє. В особи вiдсутня непогашена судовимiсть за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв пан Шиманський Я.Л. займав посади директора департаменту кредитно-розрахункових операцiй в ПАТ "УКРТАНСГАЗ", директора ПП "АНГАР". У Наглядовiй радi пан Шиманський мав повноваження до 29.04.2019 року включно. Проте, згiдно до рiшення акцiонера, якого вiн представляє у Наглядовiй радi, повноваження Шиманського Я.Л. було припинено 23.08.2018 року. Iнших посад в емiтентi дана особа не займала.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ЛЕВИЦЬКА-ОГАЙ ТЕТЯНА ЯРОСЛАВIВНА
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н/н
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
ПАТ "СБЕРБАНК"; провiдний фахiвець вiддiлу обробки та зберiгання документацiї центру супроводження клiєнтських операцiй
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.03.2018, 29.04.2019
9) опис З 14.03.2018 року представником акцiонера КРЕЗЕР ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (KREZER HOLDINGS LIMITED у Наглядовiй ради є панi Левицька-Огай Тетяна Ярославiвна. Згiдно до рiшення Наглядової ради емiтента (Протокол засiдання № 06-18/04 вiд 06.04.2018 року) Наглядова рада обрала члена Наглядової ради панi Левицьку-Огай Т.Я. на посаду Голови Наглядової ради емiтента з 07.04.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями емiтента не володiє. В особи вiдсутня непогашена судовимiсть за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв панi Левицька-Огай Т.Я. займала посаду провiдного фахiвця в ПАТ "ЕРСТЕ БАНК" та посаду провiдного фахiвця вiддiлу обробки та зберiгання документацiї центру супроводження клiєнтських операцiй ПАТ "СБЕРБАНК". У Наглядовiй радi панi Левицька-Огай Т.Я. має повноваження по 29.04.2019 року включно. Iнших посад в емiтентi дана особа не займає.


1) посада* член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ГРИГОР'ЄВ ОЛЕКСIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н/н
4) рік народження** 1974
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 7
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
АБ "Клiринговий дiм", провiдний фахiвець служби банкiвської безпеки
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.03.2018, 29.04.2019
9) опис 13.03.2018 року емiтент отримав Повiдомлення акцiонера НЕСIБА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (NESIBA VENTURES LIMITED, реєстрацiйний номер 193913) вiд 02.03.2018 року про надання повноважень пану Григор'єву Олексiю Володимировичу як його представнику у складi Наглядової ради емiтента. Пан Григор'єв О.В. не надав згоди на розкриття паспортних даних, акцiями емiтента не володiє. В особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв пан Григор'єв О.В. займав посаду провiдного фахiвця служби банкiвської безпеки у ПАТ "БАНК "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ". З 20.11.2013 р. перебуває на пенсiї за вислугою рокiв. Особа як представник акцiонера виконує повноваження у складi Наглядової ради з 14.03.2018 року по 29.04.2019 року включно.


1) посада* член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи КОРОЛЬОВ РОМАН ГЕОРГIЙОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**
 
 
до призначення 23.08.2018 року на посаду члена Наглядової ради як представника ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД (PASLER ENTERPRISES LIMITED реєстрацiйний номер 193908)два роки перебував на пенсiї, а до того займав посаду радника Голови правлiння ВАТ <Київоблгаз>.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.08.2018, 29.04.2019
9) опис 23.08.2018 року Емiтент отримав Повiдомлення акцiонера ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД (PASLER ENTERPRISES LIMITED реєстрацiйний номер 193908) вiд 15.08.2018 року про надання повноважень пану Корольову Роману Георгiйовичу як його представнику у складi Наглядової ради Емiтента. 23.08.2018 р. на виконання рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв емiтента (Протокол №29/04) на засiданнi Наглядової ради Емiтента (Протокол №23-18/08) було визначено директора Емiтента як особу, що уклала договiр iз членом Наглядової ради Емiтента Корольовим Романом Георгiйовичем, вiдповiдно до якого Корольов Р.Г. набув повноважень члена Наглядової ради 23.08.2018 року. Винагороду за виконання поноважень та обов'язкiв посадової особи не отримує. Пан Корольов не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних. Акцiями Емiтента вiн не володiє. В особи вiдсутня непогашена судовимiсть за корисливi та посадовi злочини. Пан Корольов Р.Г. два останнi роки перебуває на пенсiї, до цього займав посаду радника Голови правлiння ВАТ <Київоблгаз>. Особi як представнику акцiонера надано повноваження у складi Наглядової ради з 23.08.2018 року по 29.04.2019 року включно. Iнших посад в Емiтентi дана особа не займає. Об?рунтування усiх змiн у персональному складi - рiшення акцiонера, представник якого перебував у складi Наглядової ради Емiтента.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього