ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2018
Кворум зборів** 96
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. У 2018 роцi були проведенi Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 24.04.2018 року за адресою: 04053, Україна, м. Київ, провулок Несторiвський, 6, 3-й поверх, конференц-зал. Порядок денний був запропонований Наглядовою радою у виглядi проекту порядку денного та надiсланий акцiонерам в порядку, передбаченому Статутом Товариства. Згiдно з Перелiком акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi зареєструвались для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2018 року, для участi у Рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства зареєструвались 5 (п'ять) акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi в сукупностi володiють 12 000 (дванадцять тисяч) простих iменних акцiй Товариства, що становить 12000 голосiв, що складає 96,00 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства та 96,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, яких iснує 12 500 штук. Голосування з усiх питань порядку денного Загальних зборiв здiйснювалось виключно з використанням бюлетенiв за принципом <одна голосуюча акцiя - один голос>. 1. Про обрання Лiчильної комiсiї. 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборiв. 3. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв Товариства та затвердження регламенту Загальних зборiв. 4. Про розгляд звiту директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 5. Про розгляд звiту про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 6. Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 7. Про затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту) Товариства за 2017 рiк. 8.Про розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк. 9.Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2017 рiк та їх виплату. 10.Про визначення та затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк. 11.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради та звiту директора Товариства як виконавчого органу. Рiшенням Наглядової ради вiд 06 квiтня 2018 року (Протокол №06-18/04) було затверджено порядок денний Рiчних загальних зборiв, призначених на 24 квiтня 2018 року, без змiн, оскiльки станом на 06 квiтня 2018 року пропозицiй щодо внесення змiн до проектiв порядку денного вiд акцiонерiв в порядку п.4 ст. 38 Закону України <Про акцiонернi товариства> не надходило. За результатами голосування з першого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення для надання роз`яснень з питань голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов`язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах - обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв в складi однiєї особи - Ткач Альони Володимирiвни, i обрати Ткач Альону Володимирiвну Головою Лiчильної комiсiї. За результатами голосування з другого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою Загальних зборiв, а Жайворонка Вiктора Андрiйовича - Секретарем Загальних зборiв. За результатами голосування з третього питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення голосування для прийняття рiшень з питань порядку денного проводити виключно з використанням бюлетенiв та затвердитити запропонований регламент порядку денного Загальних зборiв. За результатами голосування з четвертого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення розглянути звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк та затвердити рiчний звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк За результатами голосування з п`ятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення розглянути звiт про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства. та прийняти до вiдома звiт про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства За результатами голосування з шостого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення розглянути висновки зовнiшнього аудиту та прийняти до вiдома висновки зовнiшнього аудиту та затвердити їх За результатами голосування з сьомого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт) Товариства за 2017 рiк. За результатами голосування з восьмого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi Товариство отримало збиток, вiдповiдно - вiдсутнє нарахування та розподiлприбуткувiдвiдфiнансово-господарськоїдiяльностiТовариствау 2017 роцi. За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення не нараховувати та не виплачувати дивiденди за 2017 рiк, оскiльки виплата дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку, а Товариство у 2017 роцi отримало збиток вiд фiнансово-господарської дiяльностi. За результатами голосування з десятого питання порядку денного Загальними зборами акцiонери прийняли рiшення залишити незмiнними основнi напрями дiяльностi Товариства в 2018 роцi. За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного Загальними зборами акцiонери прийняли рiшення визнати роботу Наглядової ради та директора Товариства як виконавчого органу задовiльною.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити):   ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити):   ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити): Iнше (запишiть): 1. Прийняття рiшення щодо незмiнностi вiдсоткової ставки - вiдсоткову ставку доходу за iменними вiдсотковими забезпеченими облiгацiями серiї А, емiтентом яких є Товариство, на четвертий-шостий вiдсотковi перiоди (з 05.11.2016 по 07.11.2019) залишити незмiнною на рiвнi iснуючої ставки - 6,5%. 2. Прийняття рiшення про здiйснення приватного розмiщення iменних, дисконтних, забезпечених облiгацiй серiї D Товариства у кiлькостi 1 090 000,00 (один мiльйон дев'яносто тисяч) штук номiнальною вартiстю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна, загальною номiнальною вартiстю 1090 000 000,00 (один мiльярд дев'яносто мiльйонiв) гривень серед осiб, перелiк яких додається до Протоколу 3. Попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, пов`язаних з придбанням та/або вiдчуженням Товариством будь-яких цiнних паперiв та/або корпоративних прав на суму, що не перевищуватиме 250 000 000,00 (двiстi п`ятдесят мiльйонiв) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартiсть яких не перевищуватиме 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень. так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні