ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Банк Клiринговий дiм"
Організаційно-правова форма* Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21665382
Місцезнаходження** Україна, Київська область, Подiльський, Київ, 04070, Борисоглiбська,5а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ185033
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.10.2012
Міжміський код та телефон +38044 593-10-36
Факс +38044 593-10-36
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис З ПАТ "Банк КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" укладено Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах № 5387 вiд 07.02.2007.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма* Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження** Україна, Київська область, Київ, 04107, Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя А01, №795373;
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.05.1999
Міжміський код та телефон (044) 591-04-37
Факс (044) 591-04-37
Вид діяльності Державне пiдприємство, яке здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис З ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" укладено Договiр про обслуговування емiсiї/випускiв вiд 25.12.2013 № ОВ-2949

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма* Державне підприємство
Код за ЄДРПОУ 21676262
Місцезнаходження** Україна, Київська область, Київ, 03680, Антоновича, 51 офiс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 498-38-15
Факс (044) 498-38-15
Вид діяльності Послуги з розмiщення iнформацiї
Опис Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" надає iнформацiйнi послуги на фондовому ринку для провадження дiяльностi з оприлюднення регульованої iнформацiї.

* Область заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.