ПрАТ "Газтек"

Код за ЄДРПОУ: 31815603
Телефон: 044 484-39-98
e-mail: office@gaztek.com.ua
Юридична адреса: 04116, м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11
 
Дата розміщення: 30.04.2019

Річний звіт за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТЕК"

код за ЄДРПОУ 31815603, місцезнаходження: Україна, 04116, м. Київ, Шевченкiвський, мiсто Київ, вулиця Маршала Рибалка,11, міжміський код та телефон: +38044 207 53 40, +38044205 58 91

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://gaztek.prat.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 24.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
У 2018 роцi були проведенi Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 24.04.2018 року за адресою: 04053, Україна, м. Київ, провулок Несторiвський, 6, 3-й поверх, конференц-зал. Порядок денний був запропонований Наглядовою радою у виглядi проекту порядку денного та надiсланий акцiонерам в порядку, передбаченому Статутом Товариства. Згiдно з Перелiком акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi зареєструвались для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2018 року, для участi у Рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства зареєструвались 5 (п'ять) акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi в сукупностi володiють 12 000 (дванадцять тисяч) простих iменних акцiй Товариства, що становить 12000 голосiв, що складає 96,00 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства та 96,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, яких iснує 12 500 штук. Голосування з усiх питань порядку денного Загальних зборiв здiйснювалось виключно з використанням бюлетенiв за принципом <одна голосуюча акцiя - один голос>. 1. Про обрання Лiчильної комiсiї. 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборiв. 3. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв Товариства та затвердження регламенту Загальних зборiв. 4. Про розгляд звiту директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 5. Про розгляд звiту про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 6. Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 7. Про затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту) Товариства за 2017 рiк. 8.Про розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк. 9.Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2017 рiк та їх виплату. 10.Про визначення та затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк. 11.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради та звiту директора Товариства як виконавчого органу. Рiшенням Наглядової ради вiд 06 квiтня 2018 року (Протокол №06-18/04) було затверджено порядок денний Рiчних загальних зборiв, призначених на 24 квiтня 2018 року, без змiн, оскiльки станом на 06 квiтня 2018 року пропозицiй щодо внесення змiн до проектiв порядку денного вiд акцiонерiв в порядку п.4 ст. 38 Закону України <Про акцiонернi товариства> не надходило. За результатами голосування з першого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення для надання роз`яснень з питань голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов`язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах - обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв в складi однiєї особи - Ткач Альони Володимирiвни, i обрати Ткач Альону Володимирiвну Головою Лiчильної комiсiї. За результатами голосування з другого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою Загальних зборiв, а Жайворонка Вiктора Андрiйовича - Секретарем Загальних зборiв. За результатами голосування з третього питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення голосування для прийняття рiшень з питань порядку денного проводити виключно з використанням бюлетенiв та затвердитити запропонований регламент порядку денного Загальних зборiв. За результатами голосування з четвертого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення розглянути звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк та затвердити рiчний звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк За результатами голосування з п`ятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення розглянути звiт про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства. та прийняти до вiдома звiт про дiяльнiсть Наглядової ради Товариства За результатами голосування з шостого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення розглянути висновки зовнiшнього аудиту та прийняти до вiдома висновки зовнiшнього аудиту та затвердити їх За результатами голосування з сьомого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт) Товариства за 2017 рiк. За результатами голосування з восьмого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi Товариство отримало збиток, вiдповiдно - вiдсутнє нарахування та розподiлприбуткувiдвiдфiнансово-господарськоїдiяльностiТовариствау 2017 роцi. За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення не нараховувати та не виплачувати дивiденди за 2017 рiк, оскiльки виплата дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку, а Товариство у 2017 роцi отримало збиток вiд фiнансово-господарської дiяльностi. За результатами голосування з десятого питання порядку денного Загальними зборами акцiонери прийняли рiшення залишити незмiнними основнi напрями дiяльностi Товариства в 2018 роцi. За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного Загальними зборами акцiонери прийняли рiшення визнати роботу Наглядової ради та директора Товариства як виконавчого органу задовiльною. .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося