Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Пушенко Юрiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 05.09.2012
(дата)


Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Газтек"
1.2 Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента31815603
1.4 Місцезнаходження емітента04116, м.Київ, вул.Маршала Рибалка, буд.11
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента044 205-53-35 044 205-53-35
1.6 Електронна поштова адреса емітентаoffice@gaztek.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 03.09.2012
(дата)
2.2. Повідомлення 165 Бюлетень.Цiннi папери України. 04.09.2012
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці www.gaztek.prat.ua в мережі Інтернет 05.09.2012
(за наявності) (адреса сторінки) (дата)

№ з/п Найменування кредитора Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ кредитора Дата підписання договору кредиту Дата одержання кредиту Дата відкриття кредитної лінії* Дата закриття кредитної лінії* Вид кредиту (кредитної лінії) Сума кредиту (тис. грн.) Процентна ставка Строк, на який укладено договір кредиту (місяців) Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року (у відсотках)
Вид Відсоток
1 Публiчне акцiонерне товариство «Комерцiйний банк «Надра» 20025456 28.08.2012 28.08.2012 28.08.2012 20.09.2012 Кредит під цінні папери 250000.000 фіксована 23.000 1.00 40.570
Зміст інформації:
27 червня 2012 року Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК»» було прийняте рiшення про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента Дата пiдписання договору кредиту: 28.08.2012 року. Вид кредиту (кредитної лiнiї): вiдновлювальна кредитна лiнiя Сума кредиту : 250 000 000,00 гривень (UAH). Вiдсоткова ставка за користування Кредитними коштами в межах Кредитної лiнiї складає:23 % (двадцять три) вiдсоткiв рiчних по строковiй заборгованостi; 27 % (двадцять сiм) вiдсоткiв рiчних, при продовженнi дiї кредиту, а саме з 21.09.2012 року. Строк, на який укладено договiр кредиту: з 28.08.2012 - до 20.09.2012року включно. Умови повернення кредиту: строк повернення - до 20.09.2012року; дата вiдкриття кредитної лiнiї : 28.08.2012 року, дата закриття кредитної лiнiї: 20.09.2012року; активи, наданi в заставу: пакети акцiй пiдприємств, якими володiє ПрАТ «ГАЗТЕК» на загальну суму 384`838`446.95 гривень (триста вiсiмдесят чотири мiльйони вiсiмсот тридцять вiсiм тисяч чотириста сорок шiсть гривень 95 копiйок). Кредит наданий Публiчним акцiонерним товариством «Комерцiйний банк «Надра», ЄДРПОУ кредитора 20025456, мiсцезнаходження кредитора: м. Київ, вул. Артема, 15 Цiльове призначення коштiв, отриманих за кредитом: придбання акцiй пiдприємств по газопостачанню та газифiкацiї. Вартiсть чистих активiв емiтента на початок року: 616 249 тис. грн. Спiввiдношення суми кредиту до вартостi активiв на початок року: 40,57 %. Розмiр одержаної частини кредиту (траншу) : 6 240 000,00 гривень (UAH). Дата отримання частини кредиту (траншу) (дата вчинення дiї): 31.08.2012 року. Розмiр одержаної частини кредиту (траншу) (у вiдсотках) до загального розмiру кредиту 2,5 %., процентна ставка по траншу 23%. Спiввiдношення суми одержаної частини кредиту (траншу) до вартостi активiв на початок року: 1,01 %.