Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
директор       Марчук О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТЕК"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
31815603
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський , 04116, мiсто Київ, вулиця Маршала Рибалка,11
5. Міжміський код, телефон та факс
+38044 207 53 40 +38044205 58 91
6. Електронна поштова адреса
office@gaztek.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://gaztek.prat.ua/ в мережі Інтернет 30.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТЕК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1 074 123 0000 00995
3. Дата проведення державної реєстрації
07.09.2005
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
387500.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
70.10 Дiяльнiсть головних управлiнь (хед-офiсiв)
64.20 Дiяльнiсть холдингових компанiй
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
Вищий орган Товариства - Загальнi збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган Товариства – Директор, Ревiзiйна комiсiя
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АБ "Клiринговий дiм"
2) МФО банку
300647
3) поточний рахунок
2600603749
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АБ "Клiринговий дiм"
5) МФО банку
300647
6) поточний рахунок
2600603749

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
16.12.2013 16.12.2013 Дiдковська Iрина Олександрiвна 098 2395544, dia-advocat@ukr.net
Опис З метою забезпечення виконання положень Закону України «Про акцiонернi товариства» та реалiзацiї корпоративної полiтики ПрАТ «ГАЗТЕК» 16 грудня 2013 року директором емiтента було прийнято рiшення запровадити в Товариствi посаду корпоративного секретаря з метою зебезпечення взаємодiї ПрАТ «ГАЗТЕКА» iз акцiонерами, спiвдiї iз Нацiональним депозитарiєм України та виконання iнших функцiй щодо забезпечення реалiзацiї корпоративної полiтики та призначити на цю посаду Дiдковську I.О. Зазначена особа акцiями емiтента не володiє.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД 00000000 2302Кiпр НIКОСIЯ КО,11 15
КРЕЗЕР ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД 00000000 2063Кiпр НIКОСIЯ РУМЕЛIС,7 24
НЕСIБА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 00000000 2831Кiпр НIКОСIЯ АГIАС МАРIНАС,29 24
МАТЕРОН ЛIМIТЕД 00000000 2064Кiпр НIКОСIЯ АРГIРОКАСТРУ,16 4
ПОРАЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 00000000 2682Кiпр НIКОСIЯ ФЕРМОПIЛОН,8, 24
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АМСЕТ» 40802432 01004Україна Київ В.Василькiвська, буд.1-3 2, лiт.«А» 9
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
МАРЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н/н
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
05/2010 -09/2013 ФОП Марчук О.М.; 09/2009 - 03/2011 ООО "АВIАПОРТ" директор; 10/2004 - 08/2008 Керiвник вiддiлу маркетингу-видавнича та полiграфiчна компанiя II ДП "Такi Справи"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.09.2013 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПрАТ "Газтек" . Винагорода в грошовiй формi виплачувалась в розмiрi, який визначений у штатному розписii. Винагорода в натуральнiй формi в емiтентi не виплачується. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.загальний стаж роботи складає 14 рокiв: 05/2010 - 09/2013 ФОП Марчук О.М.;09/2009 - 03/2011 ООО "АВIАПОРТ" директор;10/2004 ? 08/2008 Керiвник вiддiлу маркетингу "Видавнича та полiграфiчна компанiя II ДП "Такi Справи". Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
СУРКОВ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н/н
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
За основним мiсцем роботи обiймає посаду заступника директора по фiнансах з виконанням обов’язкiв головного бухгалтера у ТзОВ «Карпатська горiлчана компанiя». Ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi покладається на призначену особу з 07.02.2018 р. за сумiсництвом.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.02.2018 безстроково
9) Опис
Наказом директора ПрАТ "Газтек" вiд 07.02.2018 р №9-К на посаду головного бухгалтера за сумiсництвом призначено Суркова Михайла Михайловича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Особа акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнших посад в емiтентi Сурков М.М. не обiймає. Обгрунтування змiн у персональному складi – рiшення виконавчого органу ПрАТ «Газтек» за заявою Суркова М.М. про прийняття на роботу на посаду головного бухгалтера ПрАТ «Газтек» за сумiсництвом. Строк, на який призначено особу, необмежено (безстроково). За останнi три роки своєї дiяльностi Сурков М.М. обiймав посади директора операцiйного, заступника директора по фiнансах. За основним мiсцем роботи обiймає посаду заступника директора по фiнансах з виконанням обов’язкiв головного бухгалтера у ТзОВ «Карпатська горiлчана компанiя». Ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi покладається на призначену особу з 07.02.2018 р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядовї ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ШИМАНСЬКИЙ ЯРОСЛАВ ЛЬВОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н/н
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП "АНГАР", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.03.2018 29.04.2019
9) Опис
14.03.2018 року представника акцiонера ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД (PASLER ENTERPRISES LIMITED) у Наглядовiй ради пана Шиманського Ярослава Львовича на засiданнi Наглядової ради емiтента (Протокол засiдання №14-18/03 вiд 14.03.2018 р. ) було обрано Головою Наглядової ради. Згiдно до рiшення Наглядової ради емiтента (Протокол засiдання № 06-18/04 вiд 06.04.2018 року) Наглядова рада переобрала Голову Наглядової ради емiтента. Пан Шиманський Я.Л. до 06.04.2018 року включно займав посаду Голови Наглядової ради, а з 07.04.2018 року займає посаду члена Наглядової ради емiтента. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями емiтента не володiє. В особи вiдсутня непогашена судовимiсть за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв пан Шиманський Я.Л. займав посади директора департаменту кредитно-розрахункових операцiй в ПАТ "УКРТАНСГАЗ", директора ПП "АНГАР". У Наглядовiй радi пан Шиманський має повноваження по 29.04.2019 року включно. Iнших посад в емiтентi дана особа не займає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ЛЕВИЦЬКА-ОГАЙ ТЕТЯНА ЯРОСЛАВIВНА
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н/н
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "СБЕРБАНК"; провiдний фахiвець вiддiлу обробки та зберiгання документацiї центру супроводження клiєнтських операцiй
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.03.2018 29.04.2019
9) Опис
З 14.03.2018 року представником акцiонера КРЕЗЕР ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (KREZER HOLDINGS LIMITED у Наглядовiй ради є панi Левицька-Огай Тетяна Ярославiвна. Згiдно до рiшення Наглядової ради емiтента (Протокол засiдання № 06-18/04 вiд 06.04.2018 року) Наглядова рада обрала члена Наглядової ради панi Левицьку-Огай Т.Я. на посаду Голови Наглядової ради емiтента з 07.04.2018 року. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями емiтента не володiє. В особи вiдсутня непогашена судовимiсть за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв панi Левицька-Огай Т.Я. займала посаду провiдного фахiвця в ПАТ "ЕРСТЕ БАНК" та посаду провiдного фахiвця вiддiлу обробки та зберiгання документацiї центру супроводження клiєнтських операцiй ПАТ "СБЕРБАНК". У Наглядовiй радi панi Левицька-Огай Т.Я. має повноваження по 29.04.2019 року включно. Iнших посад в емiтентi дана особа не займає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ГРИГОР'ЄВ ОЛЕКСIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АБ "Клiринговий дiм", провiдний фахiвець служби банкiвської безпеки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.03.2018 29.04.2019
9) Опис
13.03.2018 року емiтент отримав Повiдомлення акцiонера НЕСIБА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (NESIBA VENTURES LIMITED, реєстрацiйний номер 193913) вiд 02.03.2018 року про надання повноважень пану Григор'єву Олексiю Володимировичу як його представнику у складi Наглядової ради емiтента. Пан Григор'єв О.В. не надав згоди на розкриття паспортних даних, акцiями емiтента не володiє. В особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Останнi п'ять рокiв пан Григор'єв О.В. займав посаду провiдного фахiвця служби банкiвської безпеки у ПАТ "БАНК "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ". З 20.11.2013 р. перебуває на пенсiї за вислугою рокiв. Особа як представник акцiонера виконує повноваження у складi Наглядової ради з 14.03.2018 року по 29.04.2019 року включно.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Усього 0 0 0 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД 00000000 2302 Кiпр АНТУПОЛI НIКОСIЯ КО,11 1875 15 1875 0
КРЕЗЕР ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД 00000000 2063 КIПР СТРОВОЛОС НIКОСIЯ РУМЕЛIС,7 3000 24 3000 0
НЕСIБА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 00000000 2831 КIПР м. Київ ЕВРIХУ НIКОСIЯ АГIАС МАРIНАС,29 3000 24 3000 0
ПОРАЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 00000000 2682 КIПР ПАЛIОМЕТОХО НIКОСIЯ ФЕРМОПIЛОН,8 3000 24 3000 0
ПОРАЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 00000000 2682 КIПР ПАЛIОМЕТОХО НIКОСIЯ ФЕРМОПIЛОН,8 3000 24 3000 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 10875 87 10875 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2017
Кворум зборів** 96
Опис У 2017 роцi були проведенi Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 28.04.2017 року за адресою: 04053, Україна, м. Київ, провулок Несторiвський, 6, 3-й поверх, конференц-зал. Порядок денний був запропонований Наглядовою радою у виглядi проекту порядку денного та надiсланий акцiонерам в порядку, передбаченому Статутом Товариства.
Згiдно з Перелiком акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi зареєструвались для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 28.04.2017 року, для участi у Рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства зареєструвались 5 (п’ять) акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi в сукупностi володiють 12 000 (дванадцять тисяч) простих iменних акцiй Товариства, що становить 12000 голосiв, що складає 96,00 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства та 96,00 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства, яких iснує 12 500 штук. Голосування з усiх питань порядку денного Загальних зборiв здiйснювалось виключно з використанням бюлетенiв за принципом «одна голосуюча акцiя – один голос».
Порядок денний чергових (рiчних) загальних зборiв:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2.Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв Товариства.
3. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв Товариства.
4. Про затвердження звiту директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк.
5. Про затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту) Товариства за 2016 рiк.
6. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора Товариства за 2016 рiк.
7. Про розподiл прибутку i покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк.
8. Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за 2016 рiк та їх виплату.
9. Про визначення та затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства.
10. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв».
Пропозицiй щодо доповнення порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.
За результатами голосування з першого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення для надання роз`яснень з питань голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов`язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв в складi однiєї особи – Крайнiк Оксани Вiталiївни, i обрати Крайнiк Оксану Вiталiївну Головою лiчильної комiсiї. За результатами голосування з другого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення обрати Дiдковську Iрину Олександрiвну Головою Загальних зборiв, а Мiкац Тетяну Анатолiївну - Секретарем Загальних зборiв. За результатами голосування з третього питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення голосування для прийняття рiшень з питань порядку денного проводити виключно з використанням бюлетенiв. За результатами голосування з четвертого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення затвердити рiчний звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. За результатами голосування з п`ятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт) Товариства за 2016 рiк. За результатами голосування з шостого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення в зв`язку з затвердженням Загальними зборами звiту директора Товариства за 2016 рiк визнати роботу директора Товариства задовiльною та такою, що вiдповiдає господарським iнтересам Товариства. За результатами голосування з сьомого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi Товариство отримало збиток, вiдповiдно - вiдсутнє нарахування та розподiл прибутку вiд вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. За результатами голосування з восьмого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення не нараховувати та не виплачувати дивiденди за 2016 рiк, оскiльки виплата дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку, а Товариство у 2016 роцi отримало збиток вiд фiнансово-господарської дiяльностi. За результатами голосування з дев’ятого питання порядку денного Загальними зборами прийнято рiшення залишити незмiнними основнi напрями дiяльностi Товариства в 2017 роцi. За результатами голосування з десятого питання порядку денного Загальними зборами акцiонери утримались вiд прийняття рiшення щодо попереднього схвалення вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi i протягом одного року з дня проведення цих рiчних Загальних зборiв Товариства.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду У звітному періоді
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату
Опис Рiчними загальними зборами акцiонерiв товариства у 2018 роцi приймалось рiшення не нараховувати та не виплачувати дивiденди за 2017 рiк, оскiльки виплата дивiдендiв здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку, а Товариство у 2017 роцi отримало збиток вiд фiнансово-господарської дiяльностi

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Банк Клiринговий дiм"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21665382
Місцезнаходження 04070 Україна Подiльський Київ Борисоглiбська,5а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ185033
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.10.2012
Міжміський код та телефон +38044 593-10-36
Факс +38044 593-10-36
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис З ПАТ "Банк КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" укладено Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах № 5387 вiд 07.02.2007.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Актив-аудит»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 30785437
Місцезнаходження 03680 Україна Голосiївський Київ вулиця М. Грiнченка, 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №2315
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторською палатою України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон +38044 498-56-52
Факс +38044 498-56-52
Вид діяльності аудиторськi послуги
Опис Аудит здiйснений згiдно до договору на надання аудиторських послуг № 459 вiд 19.05.2015 р., укладеної мiж ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив-аудит» та емiтентом

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
22.10.2015 127/1/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA1023481005 Бездокументарні іменні 31.00 12500 387500.00 100
Опис Емiтент не проводить торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках. Акцiї емiтента процедуру лiстингу/делiстингу не проходили. В 2015 роцii здiйснено деномiнацiю (дроблення) акцiй Емiтента без змiни розмiру статутного капiталу Емiтента.
 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24.10.2013 190/2/2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000.00 670000 Бездокументарні іменні 670000000.00 6.5 щорiчно з 05.11 по 07.11. 22386222.81 04.11.2028
Опис Облiгацiї розмiщуються шляхом вiдкритого продажу через органiзатора торгiвлi Публiчне акцiонерне товариство «Схiдно-Європейська фондова бiржа» згiдно Правил Публiчного акцiонерного товариства «Схiдно-Європейська фондова бiржа», затверджених НКЦПФР 09.07.2013 року, Рiшення № 1218. Розмiщення емiтованих облiгацiй вiдбуватиметься за адресою: «Схiдно-європейська фондова бiржа», 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, лiт. «И».Емiтент прийняв рiшення, що не буде залучати андерайтера до вiдкритого (публiчного) розмiщення облiгацiй. Строк обiгу облiгацiй починається з реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй та триває по 04.11.2028р. включно Викуп здiйснюється пiсля першого, другого, третього, четвертого, п’ятого, шостого, сьомого, восьмого, дев’ятого, десятого, одинадцятого, дванадцятого, тринадцятого та чотирнадцятого вiдсоткового перiодiв, при цьому вiдсоткова ставка залишається незмiнною протягом першого, другого та третього вiдсоткових перiодiв. З четвертого по шостий, з сьомого по дев’ятий, з десятого по дванадцятий та з тринадцятого по п’ятнадцятий вiдсотковi перiоди емiтент може змiнити вiдсоткову ставку або залишити її незмiнною своїм рiшенням. Викуп облiгацiй здiйснюється за договiрною цiною, але не нижчою нiж номiнальна вартiсть облiгацiй Наказом Директора ПрАТ "Газтек" вiд 21.11.2014р.№ 21/11-б/р було прийнято рiшення звернутись до ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа"щодо включення облiгацiй добiржового реєстру. Облiгацiї ПрАТ "Газтек"(код ЄДРПОУ 31815603) iменнi вiдсотковi забезпеченi серiя А, форма iснування бездокументарна,номiнальна вартiсть 1 облiгацiї -1000,00 грн,кiлькiсть у випуску-670000 шт, свiдоцтво про реєстрацiю випуску НКЦПФР№190/2/2013 вiд 21.10.2014р пройшли процедури лiстингу на ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа".Вiдповiдно до рiшення котирувальної комiсiї ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа"(протокол вiд 15.12.2014р) iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї А,16.12.2014р були включенi до бiржового реєстру та допущеннi до котирувань за другим рiвнем лiстингу.
 
24.11.2014 233/2/2014 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000.00 700000 Бездокументарні іменні 700000000 12.5 щоквартально 06.09.2029
Опис Рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй прийняте Позачерговими загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 03/10 вiд 03 жовтня 2014 року); Iнформацiя про облiгацiї, якi пропонуються до розмiщення: параметри випуску: характеристика облiгацiй Iменнi, вiдсотковi, забезпеченi кiлькiсть облiгацiй700 000,00 (сiмсот тисяч) штук номiнальна вартiсть облiгацiї 1000,00 (одна тисяча) грн. загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) грн. серiя облiгацiй* Серiя В кiлькiсть облiгацiй та порядковi номери облiгацiй в серiї облiгацiй* 700 000,00 (сiмсот тисяч) штук загальна номiнальна вартiсть облiгацiй в серiї облiгацiй* 700 000 000,00 (сiмсот мiльйонiв) грн. Метою емiсiї облiгацiй є залучення коштiв: емiтент планує спрямувати кошти, залученi вiд продажу облiгацiй серiї В (700 000 000 (сiмсот мiльйонiв) гривень 00 копiйок) на такi напрями: 1) придбання цiнних паперiв пайових та/або корпоративних iнвестицiйних фондiв в обсязi – 98 % на суму 686 000 000,00; 2) придбання корпоративних прав тих емiтентiв, якi є пiдприємствами нафтогазової промисловостi в обсязi – 2 % на суму 14 000 000,00; iнформацiя про права, якi надаються власникам облiгацiй, якi планується розмiстити - купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку; - отримувати вiдсотковий дохiд та номiнальну вартiсть облiгацiй у строки, передбаченi умовами розмiщення; - подавати Емiтенту облiгацiї для викупу вiдповiдно до умов емiсiї облiгацiй; - право отримання номiнальної вартостi у строк погашення облiгацiй та вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод; - отримати номiнальної вартостi у строк викупу облiгацiй; - здiйснювати iншi операцiї, що не суперечать чинному законодавству та умовам емiсiї облiгацiй; - iншi права, встановленi Проспектом емiсiї облiгацiй та чинним законодавством. Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом. Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитранiй установi. Порядок публiчного розмiщення облiгацiй та їх оплати: Дата початку укладання договорiв з першими власниками – 08.12.2014; дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками – 08.12.2015 (включно) Укладання договорiв iз першими власниками в процесi публiчного розмiщення договорiв буде проводитись на фондовiй бiржi: Публiчне акцiонерне товариство «Схiдно-Європейська фондова бiржа» згiдно Правил та Регламенту Публiчного акцiонерного товариства «Схiдно-Європейська фондова бiржа» за адресою: Публiчне акцiонерне товариство «Схiдно-Європейська фондова бiржа», 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, лiт. «И». Код за ЄДРПОУ 35524548.Розрахунок за облiгацiї на виконання договорiв iз першими власниками будуть здiйснювати без дотримання принципу «поставка проти оплати» строк та порядок оплати облiгацiй Запланована цiна продажу облiгацiй пiд час укладання договорiв iз першими власниками - за номiнальною вартiстю. Номiнальна вартiсть 1 облiгацiї складає 1 000,00 (одна тисяча) грн. Пiд час укладання договорiв iз першими власниками облiгацiй фактична цiна продажу облiгацiй визначається попитом та пропозицiєю, але не може бути меншою, нiж номiнальна вартiсть. Оплата за облiгацiї здiйснюється в нацiональнiй валютi України - гривнi. Оплата облiгацiй здiйснюється шляхом перерахування 100 % вартостi облiгацiй на рахунки Емiтента у нацiональнiй валютi: 1. р/р 26004300521001 в ПАТ КБ «Надра», м. Києва, МФО 380764, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 31815603; 2. або р/р 2600603749 в АБ «Клiринговий дiм», м. Києва, МФО 300647, iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 31815603. Строк оплати облiгацiй встановлюється вiдповiдно до умов договору купiвлi-продажу цiнних паперiв, але не пiзнiше даного законодавством термiну укладення договорiв з першими власниками - до 08.12.2015 року. Для купiвлi облiгацiї покупець повинен обов’язково мати рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в однiй з лiцензованих НКЦПФР депозитарних установ. вiдомостi про андеррайтера (якщо емiтент користується його послугами щодо розмiщення облiгацiй цього випуску): повне найменування Емiтент прийняв рiшення не користуватись послугами андерайтера щодо публiчного розмiщення облiгацiй та розмiщує облiгацiї самостiйно вiдомостi про фондову бiржу, через яку прийнято рiшення здiйснювати публiчне розмiщення облiгацiй (у разi прийняття рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй): повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Схiдно-Європейська фондова бiржа» код за ЄДРПОУ 35524548 мiсцезнаходження 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, лiт. «И» номери телефонiв та факсiв (044) 200-09-70, 200-09-71, 200-09-72 номер i дата видачi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку АВ № 581397 вiд 21.06.2011, строк дiї: 05.03.2009-05.03.2019 Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього строку їх обiгу. Обiг облiгацiй здiйснюється по рахунках у цiнних паперах в депозитарних установах та в депозитарiї ПАТ «Нацiональний Депозитарiй України» (Депозитарiй). Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у цiнних паперах у обранiй ним депозитарнiй установi. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах власника у депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Строк обiгу облiгацiй починається з дня, наступного за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй по 08.12.2029 р. включно. На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. Емiтент має право придбати облiгацiї на вторинному ринку за договiрною цiною, здiйснити подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, укладати цивiльно-правовi договори вiдносно викуплених облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунках у цiнних паперах до погашення випуску та здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй цього випуску будь-якi iншi дiї, що не суперечать чинному законодавству України Виплата вiдсоткового доходу здiйснюється в нацiональнiй валютi України – гривнi; Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткiв за облiгацiями забезпечується Депозитарiєм вiдповiдно до Правил Депозитарiю. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями (Реєстр). Такий Реєстр складається Депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки, визначенi законодавством про депозитарну дiяльнiсть. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями здiйснюється шляхом переказу Емiтентом на рахунок у грошових коштах, вiдкритий Депозитарiєм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках» (далi – Розрахунковий центр), грошових коштiв для здiйснення виплати та надання документiв визначених Правилами Депозитарiю. Депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштiв для здiйснення виплати з рахунку Депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв для виплати власникам/отримувачам облiгацiй. Здiйснення Емiтентом погашення облiгацiй забезпечується Депозитарiєм вiдповiдно до Правил Депозитарiю. Погашення забезпечується на пiдставi даних Реєстру, складеного Депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує дню початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки, визначенi законодавством про депозитарну дiяльнiсть. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом на рахунок у грошових коштах, вiдкритий Депозитарiєм у Розрахунковому центрi, грошових коштiв для здiйснення погашення та надання документiв визначених Правилами Депозитарiю. Депозитарiй надає розпорядження Розрахунковому центру здiйснити переказ коштiв з рахунку Депозитарiю на вiдповiднi грошовi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв-кореспондентiв, у яких вiдкрито рахунки власникiв/отримувачiв облiгацiй. Депозитарнi установи та/або депозитарiї-кореспонденти перераховують грошовi кошти власникам/отримувачам облiгацiй вiдповiдно до договорiв про обслуговування рахунку в цiнних паперах, укладених з власниками/отримувачами облiгацiй. Погашення облiгацiй вiдбувається в нацiональнiй валютi України – гривнi. Наказом Директора ПрАТ "Газтек" вiд 29.12.2014р.№ 29/12-лс було прийнято рiшення звернутись до ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа"щодо включення облiгацiй до бiржового реєстру. Облiгацiї ПрАТ "Газтек"(код ЄДРПОУ 31815603) iменнi вiдсотковi забезпеченi серiї В, форма iснування бездокументарна,номiнальна вартiсть 1 облiгацiї -1000,00 грн,кiлькiсть у випуску-700000 шт, свiдоцтво про реєстрацiю випуску НКЦПФР№233/2/2014 вiд 24.11.2014р пройшли процедури лiстингу на ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа".Вiдповiдно до рiшення корирувальної комiсiї ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа"(протокол вiд 29..12.2014р) iменнi вiдсотковi забезпеченi облiгацiї серiї В,30.12.2014р були включенi до бiржового реєстру та допущеннi до котирувань за другим рiвнем лiстингу.
 

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
01.09.2015 97/2/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000.00 1710000 Бездокументарні іменні 1710000000 02.11.2020
Опис Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ГАЗТЕК» 24.07.2015 року було прийнято рiшення про приватне розмiщення дисконтних забезпечених облiгацiй у бездокументарнiй формi iснування на суму 1 710 000 000,00 (один мiльярд сiмсот десять мiльйонiв) гривень серед визначеного кола осiб (Протокол № 24/07). Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 1000,00 грн., цiна розмiщення становить 800,00 грн. Оплата облiгацiй здiйнсюється грошовими коштами. Дата початку розмiщення облiгацiй 02.09.2015 року, дата закiнчення розмiщеня облiгацiй 02.11.2015 року.Розмiщення вiдбувається на ПАТ «Схiдно-Європейська фондова бiржа», 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, лiт. «И», (044) 200-09-70, 200-09-71, 200-09-72, код ЄДРПОУ 35524548,лiцензiя АВ № 581397 вiд 21.06.2011, строк дiї: 05.03.2009-05.03.2019. Строк обiгу облiгацiй починається з дня, наступного за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй по 02.11.2020 р. включно. Погашення облiгацiй вiдбувається за номiнальною вартiстю з 03.11.2020 року по 03.01.2021 року включно. Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй є пiдвищення фiнансової стабiльностi емiтента, забезпечення його подальшого розвитку та посилення його конкурентоспроможностi на ринку функцiонування газорозподiльних компанiй. 100 % фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй в сумi 1 710 000 000,00 грн. планується використати у наступних напрямах: 98 % на придбання цiнних паперiв пайових та/або корпоративних iнвестицiйних фондiв (1 675 800 000,00 грн); 2% на придбання корпоративних прав тих емiтентiв, якi є пiдприємствами нафтогазової промисловостi (34 200 000,00 грн). Конвертацiя облiгацiй у акцiї емiтента не передбачена. Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку в межах осiб, серед яких здiйснено розмiщення, подавати Емiтенту облiгацiї для викупу вiдповiдно до умов емiсiї облiгацiй, отримати номiнальну вартiсть у строк погашення облiгацiй, отримати номiнальну вартiсть у строк викупу облiгацiй, здiйснювати iншi права, встановленi Проспектом емiсiї облiгацiй та чинним законодавством. Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом. Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi.
 
31.08.2016 96/2/2016 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000.00 62848 Бездокументарні іменні 62848000 19.11.2021
Опис Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 11.07.2016 року було прийнято рiшення про приватне розмiщення дисконтних забезпечених облiгацiй серiї D у бездокументарнiй формi iснування на суму 1 090 000 000,00 (один мiльярд дев’яносто мiльйонiв) гривень серед визначеного кола осiб (Протокол № 11/07 вiд 11 липня 2016 р.). Номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 1000,00 грн., розмiщення здiйснюється за дисконтною вартiстю облiгацiй за 900,00 грн. Оплата облiгацiй здiйснюється грошовими коштами. Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд приватного розмiщення облiгацiй є пiдвищення фiнансової стабiльностi емiтента, забезпечення його подальшого розвитку та посилення його конкурентоспроможностi на ринку функцiонування газорозподiльних компанiй. Виходячи iз цiни приватного розмiщення дисконтних облiгацiй, емiтент залучає 981 000 000,00 грн. фiнансових ресурсiв, що становить 90 % вiд суми розмiщення. Залученi кошти планується використати у наступних напрямах: 97 % на придбання цiнних паперiв пайових та/або корпоративних iнвестицiйних фондiв (951 570 000,00 грн); 3% на придбання корпоративних прав тих емiтентiв, якi є пiдприємствами нафтогазової промисловостi (29 430 000,00 грн). Конвертацiя облiгацiй у акцiї емiтента вiдбувається згiдно чинного законодавства. Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: купувати та продавати облiгацiї на вторинному ринку в межах визначеного кола осiб, серед яких здiйснено розмiщення, подавати Емiтенту облiгацiї для викупу вiдповiдно до умов емiсiї облiгацiй, отримати номiнальну вартiсть у строк погашення облiгацiй, отримати номiнальну вартiсть у строк викупу облiгацiй, здiйснювати iншi права, встановленi Проспектом емiсiї облiгацiй та чинним законодавством. Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом. Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий в депозитарнiй установi. Дата початку розмiщення облiгацiй 19.09.2016 р., дата закiнчення 18.11.2016 р. Строк обiгу облiгацiй серед визначеного кола осiб починається з дня, наступного за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй й по 18.11.2021 р. включно. Дата початку погашення облiгацiй 19.11.2021р., дата закiнчення погашення облiгацiй 19.01.2022 р. Фактично розмiщено 62848 шт номiнальною вартiстю 62848000 грн.
 

XI. Опис бізнесу

07 вересня 2005 року Шевченкiвською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю проведена державна реєстрацiя Закритого акцiонерного товариства "Газтек" (Свiдоцтво про держреєстрацiю серiя А00№108648). Закрите акцiонерне товариство створено за рiшенням Зборiв засновникiв внаслiдок реорганiзацiї шляхом перетворення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Газтек". Засновниками виступили: Хара Валентина Iванiвна-25% загальної кiлькостi голосiв ; Капiчон Вiра Петрiвна-25% загальної кiлькостi голосiв ; Борисенко Катерина Геннадiївна-25% загальної кiлькостi голосiв; Мелiксетян Юрiй Новикович-25% загальної кiлькостi голосiв.
З лютого 2011 року Закрите акцiонерне товариство "Газтек" змiнило найменування на Приватне акцiонерне товариство "Газтек" за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 30/09 вiд 30.09.2010). Змiна найменування проводилась на виконання п. 5 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про акцiонернi товариства> (№ 514 вiд 17.09.2008). Також, в межах приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з ЗУ <Про акцiонернi товариства>, Загальними зборами акцiонерiв були прийнятi рiшення про затвердження у новiй редакцiї Статуту та внутрiшнiх положень про органи управлiння ПрАТ "Газтек"
 

До органiзацiйної структури ПрАТ "Газтек" входять наступнi органи управлiння Товариством: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя,Виконавчий орган в особi Директора. Загальнi збори є вищiм органом управлiння Товариства. Наглядова рада є органом, який контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Наглядова рада пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя є контролюючим органом, що здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Виконавчий орган Товариства вирiшує всi питання поточної дiяльностi в межах компетенцiї, визначеної Статутом. Директор, який обирається Загальними зборами акцiонерiв, має право дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi. Суттєвих змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 1. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб):2. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 2. Чисельнiсть працiвникiв вiдносно попереднього року не збiльшилась i складає на кiнець звiтного перiоду 3 особи. Фонд оплати працi вiдносно попереднього року збiльшився вiдповiдно до даних бухгалтерсього облiку. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: навчання (курси, семiнари) та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв шляхом наставництва.
 
Емiтент не належить до будь-яких обєднать пiдприємств
 
Емiтент не здiйснює спiльну дiяльнiсть
 
У звiтному перiодi (2017 рiк) пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не надходило.4.Основнi положення облiкової полiтики.
 
4.Основнi положення облiкової полiтики.
4.1.Фiнансовi iнвестицiї у асоцiйованi компанiї.
Асоцiйованими є компанiї, на якi Компанiя має можливiсть iстотно впливати, але якi не є нi дочiрнiми, нi спiльними пiдприємствами. Суттєвий вплив – це повноваження брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової та операцiйної полiтики об’єкта iнвестування, але не контроль чи спiльний контроль таких полiтик.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi у капiталi. Iнвестицiю первiсно визнають за собiвартiстю, а потiм коригують вiдповiдно до змiни частки iнвестора в чистих активах об’єкта iнвестування пiсля придбання. Прибуток чи збиток iнвестора включає частку iнвестора в прибутку чи збитку об’єкта iнвестування, а iнший сукупний дохiд iнвестора включає його частку в iншому сукупному доходi об’єкта iнвестування.
Пiсля придбання iнвестицiї, будь-яка рiзниця мiж собiвартiстю iнвестицiї та часткою суб’єкта господарювання в чистiй справедливiй вартостi iдентифiкованих активiв i зобов’язань об’єкта iнвестування облiковується таким чином:
•гудвiл, пов’язаний з асоцiйованим або спiльним пiдприємством, включається в балансову вартiсть iнвестицiї;
•будь-яке перевищення частки суб’єкта господарювання в чистiй справедливiй вартостi iдентифiкованих активiв i зобов’язань об’єкта iнвестування над собiвартiстю iнвестицiївключається як дохiд при визначеннi частки суб’єкта господарювання у прибутку або збиткуасоцiйованого або спiльного пiдприємства за той перiод, у якому iнвестицiя придбана.
4.2.Основнi засоби.
Основнi засоби спочатку вiдображаються за вартiстю придбання, включаючи будь-якi витрати, безпосередньо пов'язанi з доставкою активiв та станом, необхiдної для функцiонування. Подальший облiк ведеться використовуючи модель собiвартостi, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, лiквiдацiйна вартiсть приймається нульовою. До складу основних засобiв входять машини та обладнання з термiном корисного використання 3-5 рокiв.
Оцiнка залишкової вартостi та оцiнка строку корисного використання переглядається по мiрi необхiдностi, але не рiдше нiж раз на рiк.
Прибутки або збитки вiд вибуття основних засобiв визнаються як рiзницi мiж лiквiдацiйною та балансовою вартiстю активiв i визнаються у прибутку або збитку в складi iнших доходiв або iнших витрат.
4.3.Податки.
Податковi витрати, що визнаються у складi прибутку або збитку, включають в себе суму вiдстроченого податку та поточного податку на прибуток, що не визнається у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у капiталi.
Поточний податок на прибуток сплачується з оподатковуваного прибутку, який вiдрiзняється вiд прибутку або збитку у фiнансовiй звiтностi. Розрахунок поточного податку здiйснюється на пiдставi податкових ставок i податкових законiв, якi були прийнятi або вступили в силу на кiнець звiтного перiоду.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за тимчасовими рiзницями мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань та їх базою оподаткування.
Тимчасовi рiзницi з вiдстроченого податку, пов'язанi з iнвестицiями в дочiрнi та спiльнi пiдприємства, не визнаються, якщо скасування цих тимчасових рiзниць може контролюватися Групою i цiлком iмовiрно, що вони не вiдбудуться в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються по податковим ставкам, якi будуть застосовуватися до реалiзацiї у вiдповiдному перiодi.
Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть, що вони зможуть бути використанi у створеннi майбутнього оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi зобов'язання облiковуються в повному обсязi.
Змiни в вiдстрочених податкових активах або зобов'язаннях визнаються в якостi складової податку на прибуток або витрат у звiтi про прибутки та збитки, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу (такi як переоцiнка землi) або безпосередньо в капiталi, в яких вiдстроченi податки також вiдображається у складi iншого сукупного доходу або капiталу вiдповiдно.
4.4.Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi та на рахунках у банкiвських установах.
4.5.Фiнансовi iнструменти.
Облiк фiнансових iнструментiв ведеться у вiдповiдностi МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти».
Визнання та оцiнка.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання вiдображаються, коли Компанiя стає стороною контрактних домовленостей щодо даного фiнансового iнструмента, i первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, скоригованою на транзакцiйнi витрати. Подальша оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань описана нижче.
Фiнансовi активи списуються з облiку, коли договiрнi права на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчуються, або коли фiнансовий актив i всi iстотнi ризики i вигоди переданi. Фiнансове зобов'язання припиняється в разi його виконання, скасування або закiнчення термiну дiї.
Фiнансовi активи.
Компанiя веде класифiкацiю та облiк фiнансових активiв наступним чином:
•фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю;
•фiнансовi активи за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд;
•фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибутки / збитки.
Фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю та за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,пiдлягають розгляду на предмет знецiнення принаймнi на кожну звiтну дату для визначення можливих кредитних збиткiв.
Всi доходи i витрати, що вiдносяться до фiнансових активiв, якi визнаються у складi прибутку або збитку за перiод, представленi у фiнансових витратах, фiнансових доходах та iншi фiнансових показниках, за винятком знецiнення дебiторської заборгованостi, яка представлена в складi iнших витрат.
Фiнансовi зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають позики, торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть та випущенi облiгацiї.
Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
4.6.Капiтал, резерви та виплата дивiдендiв.
Статутний капiтал являє собою номiнальну вартiсть емiтованих акцiй.
Iншi складовi капiталу включать в себе наступнi компоненти:
•Резерв переоцiнки включає в себе прибутки та збитки вiд переоцiнки асоцiйованих компанiй;
•Нерозподiлений прибуток включає в себе весь нерозподiлений прибуток поточного та попереднiх перiодiв;
Розподiленi дивiденди, що виплачуються власникам акцiонерного капiталу включаються до складу iнших зобов'язань, коли обсяг дивiдендiв затверджено на загальних зборах на звiтну дату.
4.7.Дохiд.
Дохiд, виникає вiд продажу товарiв i надання послуг, а також вiд частки Компанiї в доходах асоцiйованих пiдприємств. Дохiд вiд продажу оцiнюється за справедливою вартiстю отриманих або таких що пiдлягають отриманню активiв, за винятком податку з продажiв.
4.8Витрати.
Витрати визнаються в прибутку чи збитку в момент надання послуги чи на дату їх виникнення.
4.9.Витрати на позики.
Витрати на позики вiдносяться на витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi i облiковуються в складi фiнансових витрат.
 

Основними видами дiяльностi пiдприємства є управлiння пiдприємствами та консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння.
 
В 2010 роцi ПрАТ "Газтек" було придбано акцiї пiдприємств по газифiкацiї та газопостачанню на загальну суму 420 050 тис.грн.
В 2012 роцi Товариством додатково були придбанi акцiї пiдприємств по газифiкацiї та газопостачанню на загальну суму 422 788 тис.грн.
Фiнансовi iнвестицiї здiйсненi за рахунок: - власних коштiв пiдприємства, без залучення коштiв державного бюджету та коштiв мiсцевих бюджетiв та банкiвських кредитiв
 

У Емiтента вiдсутнi правочини з власниками iстотної участi
 
Основнi засоби емiтента знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Маршала Рибалка,11. Основнi засоби пiдприємства складаються з комп`ютерної технiки та офiсних меблiв. Первiсна вартiсть основних засобiв: 6 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 100% Ступiнь використання потужностей 100%. Сума нарахованого зносу: 6 тис.грн. В найближчий час емiтент не планує придбання iнших основних засобiв.
 

На дiяльнiсть Товариства впливає незбалансованiсть банкiвської системи, а також неплатоспроможнiсть замовникiв продукцiї.
 
В 2015 роцi пiдприємством сплачено штрафнi санкцiї за порушення законодавства
В 2016 згiдно до П О С Т А Н О В И НКЦПФР №706-ЦА-УП-Е про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв вiд 14 грудня 2016 року сплачено штраф у розмiрi 1700 (одна тисяча сiмсот) грн.
 

Капiтальнi iнвестицiї здiйснюються за рахунок кредитiв банкiв та власних коштiв пiдприємства, без залучення коштiв державного бюджету та коштiв мiсцевих бюджетiв. Робочого капiталу для поточних потреб не достатньо. За оцiнками фахiвцiв емiтента, показники коефiцiєнтiв фiнансової стiйкостi не вiдповiдають нормативним вимогам.
 
ПрАТ "Газтек" не має укладених. але не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду.
 
Протягом наступного року Товариство буде продовжувати здiйснювати основнi види дiяльностi
 

Пiдприємство не веде нiяких дослiджень та розробок.
 
У ПрАТ "Газтек" вiдсутнi будь-якi не закритi судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента
 
Емiтент вважає наведену iнформацiю достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1 1
будівлі та споруди
машини та обладнання 1 1
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 1577348 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 1480793 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X 96556 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов'язання X X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 302258 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 1879606 X X
Опис: облiгацiї 30.12.2013 13150 6.5 04.11.2028
облiгацiї 17.12.2014 16197 19.5 06.09.2029
облiгацiї 20.10.2015 1710000 0 20.11.2020
облiгацiї 19.09.2016 62848 0 19.11.2021
Емiтент станом на 31.12.2017р. має довгостроковi зобовязання за борговими цiнними паперами в розмiрi 1 577 348 тис.грн

XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Обсяг випуску (грн) Вид забезпечення (порука/ страхування/ гарантія) Найменування поручителя, страховика, гаранта Код за ЄДРПОУ Сума забезпечення
1 2 3 4 5 6 7
24.10.2013 190/2/2013 670000000 страхування Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Скiфiя» 20945990 670000000
Опис Договiр добровiльного страхування фiнансових ризикiв № № 04-13-22 ФР вiд 26 квiтня 2013 р. Iстотними умовами договору страхування є (сума, строк i порядок виконання договору): Витяг: «….3. Страхова сума та термiни її сплати 3.1. Страхова сума – грошова сума, у межах якої Страховик у вiдповiдностi до умов страхування зобов’язаний здiйснити виплату при настаннi страхового випадку. Страхова сума визначається виходячи з загального розмiру емiсiї iменних вiдсоткових облiгацiй, загальною кiлькiстю 670 000 (шiстсот сiмдесят тисяч) штук, номiнальною вартiстю за одну облiгацiю – 1 000,00 (одна тисяча) гривень та Проспекту емiсiї, за якi Вигодонабувачем було перераховано грошовi кошти Страхувальнику протягом строку розмiщення облiгацiй. 3.2. Страхова сума (максимальний лiмiт вiдповiдальностi) на одну облiгацiю складає1 000,00 (одна тисяча) гривень. 3.3. Максимальний загальний розмiр страхової суми складає 670 000 000,00 (шiстсот сiмдесят мiльйонiв грн. 00 коп.) … …6. Термiн та територiя дiї договору страхування 6.1 Територiя дiї договору страхування - страховий захист дiє на всiй територiї України. 6.2. Договiр страхування дiє до повного виконання Страхувальником його зобов’язань перед Вигодонабувачами. 7. Строк дiї договору 7.1. Страховий договiр набуває чинностi з моменту його пiдписання Сторонами, але не ранiше внесення страхового платежу згiдно Роздiлу 4 цього Договору та з дати реєстрацiї випуску облiгацiй та проспекту їх емiсiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 7.2. Дiя Договору страхування закiнчується наступного дня, пiсля того, як уповноважена особа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку видасть розпорядження про скасування реєстрацiї емiсiї облiгацiї серiї «А». 7.3. Строк чинностi Договору може бути змiнений за письмовою згодою Страховика i Страхувальника. 7.4. Договiр може бути розiрвано за взаємною згодою Страховика i Страхувальника. … 10. Дiї Страхувальника (або Вигодонабувача) при настаннi страхового випадку та Умови здiйснення страхової виплати 10.1. При настаннi страхових випадкiв, передбачених п.п.2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний без затримки сповiстити про це в компетентнi органи - органи правопорядку, пожежної охорони, та не пiзнiше чим за 5 днiв (за винятком вихiдних та святкових днiв), повiдомити про це Страховика або його представника, факсимiльним засобом зв’язку за телефоном, який встановлено у п. 14 Договору страхування. 10.2. При настаннi страхових випадкiв, передбачених п.п.2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, Страхувальник зобов'язаний самостiйно вжити всiх можливих заходiв по зменшенню розмiру збиткiв та запобiганню їх подальшого поширення в обставинах, що склалися. Страховик звiльнюється вiд вiдшкодування збиткiв, якщо вони виникли внаслiдок того, що Страхувальник навмисно не вживав пiсля настання страхового випадку можливих реальних заходiв для їх зменшення 10.3. При настаннi страхового випадку Страхувальник (або Вигодонабувач) також зобов'язаний: 10.3.1. Подати Страховику письмову заяву встановленої форми про виплату страхового вiдшкодування з визначенням обставин страхового випадку. 10.3.2. Представити Страховику всю необхiдну iнформацiю про страховий випадок, що вiдбувся, i завданi ним збитки, а також документи для встановлення факту страхового випадку i розмiру збитку. Якщо такої iнформацiї i документiв у нього немає, то сприяти Страховику в їх одержаннi. 10.3.3. Приймати участь разом з Страховиком у визначеннi розмiру збитку. 10.3.4. Вжити всiх можливих заходiв для з'ясування причин та наслiдкiв страхового випадку. 10.3.5. Прийняти необхiднi заходи для вимагання виконання Страхувальником фактично невиконаних ними зобов’язань. 10.3.6. У випадку, якщо вiдбудеться повне (часткове) фактичне виконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем у будь-якому обсязi i в будь-якiй формi, негайно повiдомити про це Страховика. 10.3.7. Самостiйно або по вимозi Страховика вжити всi заходи i дiї, що необхiднi для здiйснення права вимоги до Страхувальника, аж до судового переслiдування останнього. 10.3.8. По можливостi сприяти Страховику в судовiй справi про вiдшкодування збиткiв по страховому випадку. 10.4. Пiсля отримання заяви або повiдомлення Страхувальника про страховий випадок, Страховик зобов'язаний: а) З'ясувати обставини страхового випадку, скласти страховий акт та визначити розмiр завданого Страхувальнику збитку. б) Зробити розрахунок суми страхового вiдшкодування. в) Виплатити страхове вiдшкодування в строк, встановлений Договором страхування. 10.5. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, не бiльше 15 робочих днiв, пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника (або Вигодонабувача) про виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Вигодонабувачем збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 10.6. Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник (Вигодонабувач) зобов'язаний повернути Страховику
24.11.2014 233/2/2014 700000000 страхування Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Скiфiя» 20945990 700000000
Опис Договiр добровiльного страхування фiнансових ризикiв № № 04-13-22 ФР вiд 26 квiтня 2013 р. Iстотними умовами договору страхування є (сума, строк i порядок виконання договору): Витяг: «….3. Страхова сума та термiни її сплати 3.1. Страхова сума – грошова сума, у межах якої Страховик у вiдповiдностi до умов страхування зобов’язаний здiйснити виплату при настаннi страхового випадку. Страхова сума визначається виходячи з загального розмiру емiсiї iменних вiдсоткових облiгацiй, загальною кiлькiстю 670 000 (шiстсот сiмдесят тисяч) штук, номiнальною вартiстю за одну облiгацiю – 1 000,00 (одна тисяча) гривень та Проспекту емiсiї, за якi Вигодонабувачем було перераховано грошовi кошти Страхувальнику протягом строку розмiщення облiгацiй. 3.2. Страхова сума (максимальний лiмiт вiдповiдальностi) на одну облiгацiю складає1 000,00 (одна тисяча) гривень. 3.3. Максимальний загальний розмiр страхової суми складає 670 000 000,00 (шiстсот сiмдесят мiльйонiв грн. 00 коп.) … …6. Термiн та територiя дiї договору страхування 6.1 Територiя дiї договору страхування - страховий захист дiє на всiй територiї України. 6.2. Договiр страхування дiє до повного виконання Страхувальником його зобов’язань перед Вигодонабувачами. 7. Строк дiї договору 7.1. Страховий договiр набуває чинностi з моменту його пiдписання Сторонами, але не ранiше внесення страхового платежу згiдно Роздiлу 4 цього Договору та з дати реєстрацiї випуску облiгацiй та проспекту їх емiсiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 7.2. Дiя Договору страхування закiнчується наступного дня, пiсля того, як уповноважена особа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку видасть розпорядження про скасування реєстрацiї емiсiї облiгацiї серiї «А». 7.3. Строк чинностi Договору може бути змiнений за письмовою згодою Страховика i Страхувальника. 7.4. Договiр може бути розiрвано за взаємною згодою Страховика i Страхувальника. … 10. Дiї Страхувальника (або Вигодонабувача) при настаннi страхового випадку та Умови здiйснення страхової виплати 10.1. При настаннi страхових випадкiв, передбачених п.п.2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний без затримки сповiстити про це в компетентнi органи - органи правопорядку, пожежної охорони, та не пiзнiше чим за 5 днiв (за винятком вихiдних та святкових днiв), повiдомити про це Страховика або його представника, факсимiльним засобом зв’язку за телефоном, який встановлено у п. 14 Договору страхування. 10.2. При настаннi страхових випадкiв, передбачених п.п.2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, Страхувальник зобов'язаний самостiйно вжити всiх можливих заходiв по зменшенню розмiру збиткiв та запобiганню їх подальшого поширення в обставинах, що склалися. Страховик звiльнюється вiд вiдшкодування збиткiв, якщо вони виникли внаслiдок того, що Страхувальник навмисно не вживав пiсля настання страхового випадку можливих реальних заходiв для їх зменшення 10.3. При настаннi страхового випадку Страхувальник (або Вигодонабувач) також зобов'язаний: 10.3.1. Подати Страховику письмову заяву встановленої форми про виплату страхового вiдшкодування з визначенням обставин страхового випадку. 10.3.2. Представити Страховику всю необхiдну iнформацiю про страховий випадок, що вiдбувся, i завданi ним збитки, а також документи для встановлення факту страхового випадку i розмiру збитку. Якщо такої iнформацiї i документiв у нього немає, то сприяти Страховику в їх одержаннi. 10.3.3. Приймати участь разом з Страховиком у визначеннi розмiру збитку. 10.3.4. Вжити всiх можливих заходiв для з'ясування причин та наслiдкiв страхового випадку. 10.3.5. Прийняти необхiднi заходи для вимагання виконання Страхувальником фактично невиконаних ними зобов’язань. 10.3.6. У випадку, якщо вiдбудеться повне (часткове) фактичне виконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем у будь-якому обсязi i в будь-якiй формi, негайно повiдомити про це Страховика. 10.3.7. Самостiйно або по вимозi Страховика вжити всi заходи i дiї, що необхiднi для здiйснення права вимоги до Страхувальника, аж до судового переслiдування останнього. 10.3.8. По можливостi сприяти Страховику в судовiй справi про вiдшкодування збиткiв по страховому випадку. 10.4. Пiсля отримання заяви або повiдомлення Страхувальника про страховий випадок, Страховик зобов'язаний: а) З'ясувати обставини страхового випадку, скласти страховий акт та визначити розмiр завданого Страхувальнику збитку. б) Зробити розрахунок суми страхового вiдшкодування. в) Виплатити страхове вiдшкодування в строк, встановлений Договором страхування. 10.5. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, не бiльше 15 робочих днiв, пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника (або Вигодонабувача) про виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Вигодонабувачем збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 10.6. Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник (Вигодонабувач) зобов'язаний повернути Страховику одержану суму.»
01.09.2015 97/2/2015 1710000000 страхування Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Скiфiя» 20945990 1710000000
Опис Iстотними умовами договору страхування є (сума, строк i порядок виконання договору): Витяг: «… 1. Предмет договору 1.1 . Предметом цього Договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок неналежного виконання (невиконання) Страхувальником своїх зобов’язань по погашенню iменних дисконтних забезпечених облiгацiй серiї С в кiлькостi 1 710 000 (один мiльйон сiмсот десять тисяч) штук номiнальною вартiстю 1 облiгацiї – 1000,00 (одна тисяча) гривень, загальною номiнальною вартiстю випуску облiгацiй 1 710 000 000,00 (один мiльярд сiмсот десять мiльйонiв) гривень, вiдповiдно до Рiшення про приватне розмiщення облiгацiй ПрАТ «Газтек» (код ЄДРПОУ 31815603), яке затверджено Протоколом Позачергових загальних зборiв №24/07 вiд “24” липня 2015 року, та Проспекту емiсiї облiгацiй пiдприємства ПрАТ «ГАЗТЕК», щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення (надалi – «Проспект емiсiї»). 1.2 Дата початку укладення договорiв з першими власниками облiгацiй 19 жовтня 2015 року. 1.3 Дата закiнчення укладення договорiв з першими власниками облiгацiй 18 грудня 2015 року. 1.4 Перiод обiгу облiгацiй по 02 листопада 2020 року включно. 1.5 . Дата початку погашення облiгацiй 03 листопада 2020 року. 1.6 . Дата закiнчення погашення облiгацiй 03 сiчня 2021 року. 1.7 . Страхування здiйснюється на пiдставi Правил добровiльного страхування фiнансових ризикiв Страховика № СФ-02 вiд 01 грудня 2006 року (надалi – Правила страхування). 1.8 . Вигодонабувач – за цим Договором страхування призначений – юридичнi особи за законодавством України, вичерпний перелiк яких зазначено у Проспектi емiсiї, та якi на законних пiдставах набули права власностi на цiннi папери, передбаченi п.1.1 цього Договору. …2. Страховi випадки та обмеження страхування 2.1. Страховий випадок – подiя, передбачена Договором страхування, яка вiдбулась в перiод його дiї i з настанням якої виникає обов’язок Страховика здiйснити страхове вiдшкодування. Страховим випадком за цим Договором страхування є завдання збиткiв учаснику угоди (контрагенту, вигодонабувачу) в результатi невиконання (неналежного виконання) Страхувальником зобов’язань (щодо умов розмiщення та погашення облiгацiй). Страховим випадком є фактичне: 2.1.1. Предявлення Страхувальнику Вигодонабувачем майнової претензiї про вiдшкодування збиткiв; 2.1.2. виникнення збиткiв при здiйсненнi Страхувальником дiяльностi по випуску облiгацiй внаслiдок невиконання (неналежного виконання) Страхувальником своїх зобов'язань по погашенню облiгацiй, вiдповiдно до Проспекту емiсiї; 2.1.3. перерва у пiдприємницькiй (господарськiй) дiяльностi Страхувальника, яка призвела до неможливостi погашення облiгацiй, на термiн до 12 мiсяцiв, що викликана наступними подiями: - пожежею (в тому числi ударом блискавки); - стихiйними явищами; - вибухами газу, котлiв, машин, апаратiв тощо; - аварiями опалювальних, водопровiдних, каналiзацiйних та протипожежних систем; - падiнням пiлотованих об'єктiв та апаратiв або їх частин i уламкiв; - наїздом технiки, що рухається; - проникненням води з iнших (чужих) примiщень; - припиненням постачання електроенергiї, води, пару тощо через пожежу, аварiї або стихiйнi явища;… …………. 3. Страхова сума та термiни її сплати 3.1. Страхова сума – грошова сума, у межах якої Страховик у вiдповiдностi до умов страхування зобов’язаний здiйснити виплату при настаннi страхового випадку. Страхова сума визначається виходячи з загального розмiру емiсiї iменних дисконтних забезпечених облiгацiй, загальною кiлькiстю 1710 000 (один мiльйон сiмсот десять тисяч) штук, номiнальною вартiстю за одну облiгацiю – 1 000,00 (одна тисяча) гривень та Проспекту емiсiї. 3.2. Страхова сума (максимальний лiмiт вiдповiдальностi) на одну облiгацiю складає 1 000,00 (одна тисяча) гривень. 3.3. Максимальний загальний розмiр страхової суми складає 1 710 000 000,00 (один мiльярд сiмсот десять мiльйонiв) гривень 00 коп. … …6. Термiн та територiя дiї договору страхування 6.1 Територiя дiї договору страхування - страховий захист дiє на всiй територiї України. 6.2. Договiр страхування дiє до повного виконання Страхувальником його зобов’язань перед Вигодонабувачами. 7. Строк дiї договору 7.1. Страховий договiр набуває чинностi з моменту його пiдписання Сторонами, але не ранiше внесення страхового платежу згiдно Роздiлу 4 цього Договору та з дати реєстрацiї випуску облiгацiй та проспекту їх емiсiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 7.2. Дiя Договору страхування закiнчується наступного дня, пiсля того, як уповноважена особа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку видасть розпорядження про скасування реєстрацiї емiсiї облiгацiй серiї С. 7.3. Строк чинностi Договору може бути змiнений за письмовою згодою Страховика i Страхувальника. 7.4. Договiр може бути розiрвано за взаємною згодою Страховика i Страхувальника. … 10. Дiї Страхувальника (або Вигодонабувача) при настаннi страхового випадку та Умови здiйснення страхової виплати 10.1. При настаннi страхових випадкiв, передбачених п.п.2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний без затримки сповiстити про це в компетентнi органи - органи правопорядку, пожежної охорони, та не пiзнiше чим за 5 днiв (за винятком вихiдних та святкових днiв), повiдомити про це Страховика або його представника, факсимiльним засобом зв’язку за телефоном, який встановлено у п. 14 Договору страхування. 10.2. При настаннi страхових випадкiв, передбачених п.п.2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, Страхувальник зобов'язаний самостiйно вжити всiх можливих заходiв по зменшенню розмiру збиткiв та запобiганню їх подальшого поширення в обставинах, що склалися. Страховик звiльнюється вiд вiдшкодування збиткiв, якщо вони виникли внаслiдок того, що Страхувальник навмисно не вживав пiсля настання страхового випадку можливих реальних заходiв для їх зменшення 10.3. При настаннi страхового випадку Страхувальник (або Вигодонабувач) також зобов'язаний: 10.3.1. Подати Страховику письмову заяву встановленої форми про виплату страхового вiдшкодування з визначенням обставин страхового випадку. 10.3.2. Представити Страховику всю необхiдну iнформацiю про страховий випадок, що вiдбувся, i завданi ним збитки, а також документи для встановлення факту страхового випадку i розмiру збитку. Якщо такої iнформацiї i документiв у нього немає, то сприяти Страховику в їх одержаннi. 10.3.3. Приймати участь разом з Страховиком у визначеннi розмiру збитку. 10.3.4. Вжити всiх можливих заходiв для з'ясування причин та наслiдкiв страхового випадку. 10.3.5. Прийняти необхiднi заходи для вимагання виконання Страхувальником фактично невиконаних ними зобов’язань. 10.3.6. У випадку, якщо вiдбудеться повне (часткове) фактичне виконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем у будь-якому обсязi i в будь-якiй формi, негайно повiдомити про це Страховика. 10.3.7. Самостiйно або по вимозi Страховика вжити всi заходи i дiї, що необхiднi для здiйснення права вимоги до Страхувальника, аж до судового переслiдування останнього. 10.3.8. По можливостi сприяти Страховику в судовiй справi про вiдшкодування збиткiв по страховому випадку. 10.4. Пiсля отримання заяви або повiдомлення Страхувальника про страховий випадок, Страховик зобов'язаний: а) З'ясувати обставини страхового випадку, скласти страховий акт та визначити розмiр завданого Страхувальнику збитку. б) Зробити розрахунок суми страхового вiдшкодування. в) Виплатити страхове вiдшкодування в строк, встановлений Договором страхування. 10.5. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, не бiльше 15 робочих днiв, пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника (або Вигодонабувача) про виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Вигодонабувачем збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 10.6. Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник (Вигодонабувач) зобов'язаний повернути Страховику одержану суму…»
31.08.2016 96/2/2016 62848000 страхування Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Скiфiя» 1090000000 1090000000
Опис Iстотними умовами договору страхування є (сума, строк i порядок виконання договору): Витяг: «… 1. Предмет договору 1.1 Предметом цього Договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, що не суперечать закону, пов’язанi зi збитками Вигодонабувача внаслiдок неналежного виконання (невиконання) Страхувальником своїх зобов’язань по погашенню iменних дисконтних забезпечених облiгацiй серiї D в кiлькостi 1 090 000 (один дев’ятсот тисяч) штук номiнальною вартiстю 1 облiгацiї – 1000,00 (одна тисяча) гривень, загальною номiнальною вартiстю випуску облiгацiй 1 090 000 000,00 (один мiльярд дев’яносто мiльйонiв) гривень, вiдповiдно до Рiшення про приватне розмiщення облiгацiй ПрАТ «Газтек» (код ЄДРПОУ 31815603), яке затверджено Протоколом Позачергових загальних зборiв № 11/07 вiд “11” липня 2016 року, та Проспекту емiсiї облiгацiй пiдприємства ПрАТ «ГАЗТЕК», щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення (надалi – «Проспект емiсiї»). 1.2 Дата початку укладення договорiв з першими власниками облiгацiй 19 вересня 2016 року. 1.3 Дата закiнчення укладення договорiв з першими власниками облiгацiй 18 листопада 2016 року. 1.4 Перiод обiгу облiгацiй по 18 листопада 2021 року включно. 1.5 . Дата початку погашення облiгацiй 19 листопада 2021 року. 1.6 . Дата закiнчення погашення облiгацiй 19 сiчня 2022 року. 1.7 . Страхування здiйснюється на пiдставi Правил добровiльного страхування фiнансових ризикiв Страховика № СФ-02 вiд 01 грудня 2006 року (надалi – Правила страхування). 1.8 . Вигодонабувач – за цим Договором страхування призначений – юридичнi особи за законодавством України, вичерпний перелiк яких зазначено у Проспектi емiсiї, та якi на законних пiдставах набули права власностi на цiннi папери, передбаченi п.1.1 цього Договору. …2. Страховi випадки та обмеження страхування 2.1. Страховий випадок – подiя, передбачена Договором страхування, яка вiдбулась в перiод його дiї i з настанням якої виникає обов’язок Страховика здiйснити страхове вiдшкодування. Страховим випадком за цим Договором страхування є завдання збиткiв учаснику угоди (контрагенту, вигодонабувачу) в результатi невиконання (неналежного виконання) Страхувальником зобов’язань (щодо умов розмiщення та погашення облiгацiй). Страховим випадком є фактичне: 2.1.1. Предявлення Страхувальнику Вигодонабувачем майнової претензiї про вiдшкодування збиткiв; 2.1.2. виникнення збиткiв при здiйсненнi Страхувальником дiяльностi по випуску облiгацiй внаслiдок невиконання (неналежного виконання) Страхувальником своїх зобов'язань по погашенню облiгацiй, вiдповiдно до Проспекту емiсiї; 2.1.3. перерва у пiдприємницькiй (господарськiй) дiяльностi Страхувальника, яка призвела до неможливостi погашення облiгацiй, на термiн до 12 мiсяцiв, що викликана наступними подiями: - пожежею (в тому числi ударом блискавки); - стихiйними явищами; - вибухами газу, котлiв, машин, апаратiв тощо; - аварiями опалювальних, водопровiдних, каналiзацiйних та протипожежних систем; - падiнням пiлотованих об'єктiв та апаратiв або їх частин i уламкiв; - наїздом технiки, що рухається; - проникненням води з iнших (чужих) примiщень; - припиненням постачання електроенергiї, води, пару тощо через пожежу, аварiї або стихiйнi явища;… …………. 3. Страхова сума та термiни її сплати 3.1. Страхова сума – грошова сума, у межах якої Страховик у вiдповiдностi до умов страхування зобов’язаний здiйснити виплату при настаннi страхового випадку. Страхова сума визначається виходячи з загального розмiру емiсiї iменних дисконтних забезпечених облiгацiй, загальною кiлькiстю 1 090 000 (один мiльйон дев’яносто тисяч) штук, номiнальною вартiстю за одну облiгацiю – 1 000,00 (одна тисяча) гривень та Проспекту емiсiї. 3.2. Страхова сума (максимальний лiмiт вiдповiдальностi) на одну облiгацiю складає 1 000,00 (одна тисяча) гривень. 3.3. Максимальний загальний розмiр страхової суми складає 1 090 000 000,00 (один мiльярд дев’яносто мiльйонiв) гривень 00 коп. 4.Страховий тариф, страховий платiж та термiни їх сплати 4.1. Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиницi страхової суми за визначений перiод страхування. Страховий тариф складає 0,036 % вiд загальної страхової суми. 4.2. Страховий платiж – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згiдно iз цим Договором страхування. Страховий платiж складає 392 400,00 (триста дев’яносто двi тисячi чотириста) гривень та сплачується Страхувальником на вказаний у цьому Договорi рахунок Страховика до подачi емiтентом документiв до НКЦПФР. 4.3. Несплата страхового платежу тягне за собою недiйснiсть договору страхування… … …6. Термiн та територiя дiї договору страхування 6.1 Територiя дiї договору страхування - страховий захист дiє на всiй територiї України. 6.2. Договiр страхування дiє до повного виконання Страхувальником його зобов’язань перед Вигодонабувачами. 7. Строк дiї договору 7.1. Страховий договiр набуває чинностi з моменту його пiдписання Сторонами, але не ранiше внесення страхового платежу згiдно Роздiлу 4 цього Договору та з дати реєстрацiї випуску облiгацiй та проспекту їх емiсiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 7.2. Дiя Договору страхування закiнчується наступного дня, пiсля того, як уповноважена особа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку видасть розпорядження про скасування реєстрацiї емiсiї облiгацiй серiї D. 7.3. Строк чинностi Договору може бути змiнений за письмовою згодою Страховика i Страхувальника. 7.4. Договiр може бути розiрвано за взаємною згодою Страховика i Страхувальника. … 10. Дiї Страхувальника (або Вигодонабувача) при настаннi страхового випадку та Умови здiйснення страхової виплати 10.1. При настаннi страхових випадкiв, передбачених п.п.2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний без затримки сповiстити про це в компетентнi органи - органи правопорядку, пожежної охорони, та не пiзнiше чим за 5 днiв (за винятком вихiдних та святкових днiв), повiдомити про це Страховика або його представника, факсимiльним засобом зв’язку за телефоном, який встановлено у п. 14 Договору страхування. 10.2. При настаннi страхових випадкiв, передбачених п.п.2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, Страхувальник зобов'язаний самостiйно вжити всiх можливих заходiв по зменшенню розмiру збиткiв та запобiганню їх подальшого поширення в обставинах, що склалися. Страховик звiльнюється вiд вiдшкодування збиткiв, якщо вони виникли внаслiдок того, що Страхувальник навмисно не вживав пiсля настання страхового випадку можливих реальних заходiв для їх зменшення 10.3. При настаннi страхового випадку Страхувальник (або Вигодонабувач) також зобов'язаний: 10.3.1. Подати Страховику письмову заяву встановленої форми про виплату страхового вiдшкодування з визначенням обставин страхового випадку. 10.3.2. Представити Страховику всю необхiдну iнформацiю про страховий випадок, що вiдбувся, i завданi ним збитки, а також документи для встановлення факту страхового випадку i розмiру збитку. Якщо такої iнформацiї i документiв у нього немає, то сприяти Страховику в їх одержаннi. 10.3.3. Приймати участь разом з Страховиком у визначеннi розмiру збитку. 10.3.4. Вжити всiх можливих заходiв для з'ясування причин та наслiдкiв страхового випадку. 10.3.5. Прийняти необхiднi заходи для вимагання виконання Страхувальником фактично невиконаних ними зобов’язань. 10.3.6. У випадку, якщо вiдбудеться повне (часткове) фактичне виконання Страхувальником своїх зобов’язань перед Вигодонабувачем у будь-якому обсязi i в будь-якiй формi, негайно повiдомити про це Страховика. 10.3.7. Самостiйно або по вимозi Страховика вжити всi заходи i дiї, що необхiднi для здiйснення права вимоги до Страхувальника, аж до судового переслiдування останнього. 10.3.8. По можливостi сприяти Страховику в судовiй справi про вiдшкодування збиткiв по страховому випадку. 10.4. Пiсля отримання заяви або повiдомлення Страхувальника про страховий випадок, Страховик зобов'язаний: а) З'ясувати обставини страхового випадку, скласти страховий акт та визначити розмiр завданого Страхувальнику збитку. б) Зробити розрахунок суми страхового вiдшкодування. в) Виплатити страхове вiдшкодування в строк, встановлений Договором страхування. 10.5. Страхове вiдшкодування виплачується Страховиком в термiн, не бiльше 15 робочих днiв, пiсля прийняття рiшення про виплату на пiдставi заяви Страхувальника (або Вигодонабувача) про виплату страхового вiдшкодування та всiх необхiдних документiв, що дозволяють визначити розмiр зазнаних Вигодонабувачем збиткiв, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою. 10.6. Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний передати Страховику всi документи та повiдомити його про вiдомостi, необхiднi для здiйснення Страховиком страхового вiдшкодування. Якщо пiсля виплати страхового вiдшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового вiдшкодування за Договором страхування, то Страхувальник (Вигодонабувач) зобов'язаний повернути Страховику одержану суму…»

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Актив-аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30785437
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, Голосiївський, м. Київ, 03680, вул. М. Грiнченка, 4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №2315 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0000356 П 0000356 12.12.2013 28.01.2021
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 197/2
18.12.2008
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Думка з застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Газтек» (далi – Товариства) за 2017 рiк що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на кiнець дня 31.12.2017 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 рiк, Звiт про власний капiтал за 2017 рiк, а також стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, не вiдображає достовiрно фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Газтек» на кiнець дня 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Основа для думки з застереженням
Ми були призначенi аудиторами фiнансової звiтностi Товариства, що була складена станом на кiнець дня 31.12.2016 року та випустили модифiкований аудиторськiй звiт щодо цiєї фiнансової звiтностi. Модифiкацiя нашої думки щодо фiнансової звiтностi, складеної станом на кiнець дня 31.12.2016 року, була спричинена тим, що пiдхiд прийнятий Товариством та визначений МСФЗ, який базується на використаннi ринкової вартостi, а саме котируваннi цiнних паперiв на фондових бiржах, в умовах поточного стану економiки України має суттєвi обмеження для застосування в якостi визначення справедливої вартостi та обмеженостi активного ринку цiнних паперiв в Українi. З урахуванням вищезазначеного, ми вважаємо, що котирування на фондовiй бiржi станом на 31 грудня 2016 року, якi були обранi Товариством в якостi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, треба зважувати на обмеженiсть обсягу фiнансових iнструментiв на активному ринку цiнних паперiв в Українi
Розмiр чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 року має вiд’ємне значення та становить – 1 644 098 тис. грн. Зобов’язання Товариства перевищують його активи на цю суму. Ця ситуацiя свiдчить, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Фiнансова звiтнiсть не в повнiй мiрi належно розкриває iнформацiю про це питання.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки з застереженням.
Номер та дата договору на проведення аудиту № 459
19.05.2015
Дата початку та дата закінчення аудиту 02.04.2018
24.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 24.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Актив-аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30785437
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, Голосiївський, м. Київ, 03680, вул. М. Грiнченка, 4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №2315 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0000356 П 0000356 12.12.2013 28.01.2021
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 197/2
18.12.2008
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 02.04.2018
24.04.2018
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Пояснювальний параграф
Операцiйне середовище
Звертаємо увагу на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства, про якi йдеться у Примiтцi 2 «Економiчне середовище, у якому Компанiя проводить свою дiяльнiсть».
Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки. Вплив таких майбутнiх змiн на операцiї та фiнансовий стан Товариства може бути суттєвим.
Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.
Номер та дата договору на проведення аудиту 459
19.05.2015
Дата початку та дата закінчення аудиту 02.04.2018
24.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 24.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Акцiонерам та Керiвництву Приватного акцiонерного товариства «Газтек»;
Нацiональнiй Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.
Думка з застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Газтек» (далi – Товариства) за 2017 рiк що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на кiнець дня 31.12.2017 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 рiк, Звiт про власний капiтал за 2017 рiк, а також стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, не вiдображає достовiрно фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Газтек» на кiнець дня 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Основа для думки з застереженням
Ми були призначенi аудиторами фiнансової звiтностi Товариства, що була складена станом на кiнець дня 31.12.2016 року та випустили модифiкований аудиторськiй звiт щодо цiєї фiнансової звiтностi. Модифiкацiя нашої думки щодо фiнансової звiтностi, складеної станом на кiнець дня 31.12.2016 року, була спричинена тим, що пiдхiд прийнятий Товариством та визначений МСФЗ, який базується на використаннi ринкової вартостi, а саме котируваннi цiнних паперiв на фондових бiржах, в умовах поточного стану економiки України має суттєвi обмеження для застосування в якостi визначення справедливої вартостi та обмеженостi активного ринку цiнних паперiв в Українi. З урахуванням вищезазначеного, ми вважаємо, що котирування на фондовiй бiржi станом на 31 грудня 2016 року, якi були обранi Товариством в якостi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, треба зважувати на обмеженiсть обсягу фiнансових iнструментiв на активному ринку цiнних паперiв в Українi
Розмiр чистих активiв Товариства станом на 31.12.2017 року має вiд’ємне значення та становить – 1 644 098 тис. грн. Зобов’язання Товариства перевищують його активи на цю суму. Ця ситуацiя свiдчить, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Фiнансова звiтнiсть не в повнiй мiрi належно розкриває iнформацiю про це питання.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки з застереженням.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Згiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство первiсно визнається за собiвартiстю i згодом її балансова вартiсть збiльшується або зменшується для визнання частки iнвестора в прибутку або збитку об'єкта iнвестування пiсля дати придбання. Прибуток чи збиток iнвестора включає частку iнвестора в прибутку чи збитку об’єкта iнвестування, а iнший сукупний дохiд iнвестора включає його частку в iншому сукупному доходi об’єкта iнвестування. Визначення справедливої вартостi фiнансових iнвестицiй що облiковуються за методом участi в капiталi було ключовою областю професiйних суджень керiвництва Товариства. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2017 року, якi облiковуються за методом участi в капiталi та iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї становлять 232 785 тис. грн., або 25% активiв Товариства та мають вплив на його фiнансовий стан та результати дiяльностi. Враховуючи це, ми визначили питання визначення справедливої вартостi фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi, як ключове.
Ми перевiрили ефективнiсть внутрiшнiх контролiв Товариства стосовно визначення справедливої вартостi таких фiнансових iнвестицiй. Ми протестували розрахунки Товариства та перевiрили доречнiсть та точнiсть вхiдних даних, що використовуються в цих розрахунках.
Iнформацiя щодо справедливої вартостi фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi наведена в Примiтцi 12 до фiнансової звiтностi.
Довгостроковi зобов’язання
Довгостроковi зобов’язання Товариства представленi емiтованими облiгацiями на загальну суму 1 480 793 тис. грн. та векселями на загальну суму 96 555 тис. грн. Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Ми перевiрили ефективнiсть внутрiшнiх контролiв Товариства стосовно визначення амортизованої вартостi таких довгострокових зобов’язань Товариства. Ми протестували розрахунки Товариства та перевiрили доречнiсть та точнiсть вхiдних даних, що використовуються в цих розрахунках.
Iнформацiя щодо справедливої вартостi довгострокових зобов’язань наведена в Примiтцi 16 до фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Операцiйне середовище
Звертаємо увагу на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства, про якi йдеться у Примiтцi 2 «Економiчне середовище, у якому Компанiя проводить свою дiяльнiсть».
Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки. Вплив таких майбутнiх змiн на операцiї та фiнансовий стан Товариства може бути суттєвим.
Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення;
Ми повiдомляємо тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленими нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є Буянов Сергiй Анатолiйович.
Додаток:
• Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства, складена станом на кiнець дня 31.12.2017 року.
Пiдписано вiд iменi аудиторської фiрми
Директор
ТОВ «Аудиторська фiрма «АКТИВ-АУДИТ»
Мнiщенко В.М.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №2315
вiд 30.03.2001р. (продовжено рiшенням АПУ №321/3 вiд 28.01.2016р до 28.01.2021р.)
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм,
якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв
ринку цiнних паперiв серiя П №0000356, строк дiї з 12.03.2013р. до 28.01.2021
сертифiкат аудитора № 006503, виданий згiдно з рiшенням
Аудиторської палати України №197/2 вiд 18.12.08 р.
(продовжено рощенням АПУ№ 281/2 вiд 31.10.2013р до 18.12.2018р)
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б
Фактичне мiсце розташування: м. Київ, вул. М. Грiнченка, 4
Тел. (044) 498 56 52, тел./факс (044) 521 40 07
Партнер з аудиту - аудитор Буянов С.А.
сертифiкат аудитора № 004386, виданий згiдно з рiшенням
Аудиторської палати України №95 вiд 31.10.2000 р.
продовжено рiшенням АПУ 300/2 вiд 25.09.2014 до 31 жовтня 2019р)
24.04.2018р.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 4 3
3 2015 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Iнше (запишiть): 1. Прийняття рiшення щодо незмiнностi вiдсоткової ставки - вiдсоткову ставку доходу за iменними вiдсотковими забезпеченими облiгацiями серiї А, емiтентом яких є Товариство, на четвертий-шостий вiдсотковi перiоди (з 05.11.2016 по 07.11.2019) залишити незмiнною на рiвнi iснуючої ставки - 6,5%. 2. Прийняття рiшення про здiйснення приватного розмiщення iменних, дисконтних, забезпечених облiгацiй серiї D Товариства у кiлькостi 1 090 000,00 (один мiльйон дев’яносто тисяч) штук номiнальною вартiстю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна, загальною номiнальною вартiстю 1090 000 000,00 (один мiльярд дев’яносто мiльйонiв) гривень серед осiб, перелiк яких додається до Протоколу 3. Попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, пов`язаних з придбанням та/або вiдчуженням Товариством будь-яких цiнних паперiв та/або корпоративних прав на суму, що не перевищуватиме 250 000 000,00 (двiстi п`ятдесят мiльйонiв) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартiсть яких не перевищуватиме 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 3
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить)


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) комiтети у складi Наглядової ради не створювались
Інші (запишіть)


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): - мати повну цивiльну дiєздатнiсть; - не мати непогашеної судимостi, а також не бути позбавленим права обiймати певнi посади та займатися певною дiяльнiстю. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора, рiвень професiйностi зовнiшнього аудитора повнiстю задовольняє Товариство.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть):

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом рокуКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТЕК" за ЄДРПОУ 31815603
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 70.10
Середня кількість працівників 2
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вулиця Маршала Рибалка, буд. 11, мiсто КИЇВ, 04116
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0
первісна вартість 1001 3 3
накопичена амортизація 1002 3 3
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010
первісна вартість 1011 5 5
знос 1012 5 5
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

810783

231166

інші фінансові інвестиції 1035 1619 1619
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 812402 232785
II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

69

209

з бюджетом 1135 8 8
у тому числі з податку на прибуток 1136 7 7
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2499 1176
Поточні фінансові інвестиції 1160 698466 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 493 207
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167 493 207
Витрати майбутніх періодів 1170 1370 1122
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 388 388
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 377807 364761
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 3 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495 -266606 -1644098
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515 1482532 1577348
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 1482532 1577348
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615 1 1
за розрахунками з бюджетом 1620 6 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625 5 1
за розрахунками з оплати праці 1630 21 0
за одержаними авансами 1635 188000 188000
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 111348 114256
Усього за розділом IІІ 1695 299381 302258
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 1515307 235508

Примітки 1. Iнформацiя про компанiю.
Приватне акцiонерне товариство "Газтек" (надалi Компанiя), зареєстроване у вiдповiдностi до законодавства України 7 вересня 2005 року.
Основними видами дiяльностi є: дiяльнiсть головних управлiнь (хед-офiсiв) та дiяльнiсть холдингових компанiй.
Мiсцезнаходження Компанiї: 04116, ВУЛ.МАРШАЛА РИБАЛКА, 11, М.КИЇВ, УКРАЇНА.
Органами управлiння ПрАТ "Газтек" є: Вищий орган Товариства - Загальнi збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган Товариства – Директор, Ревiзiйна комiсiя.
Станом на дату оприлюднення фiнансової звiтностi Компанiї не має фiлiй, дочiрнiх компанiй або вiдокремлених пiдроздiлiв.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2017 р. складала 2 особи.
Станом на 31.12.2017 року структура учасникiв Товариства становила:
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Мiсцезнаходження Вiдсоток акцiй (часток, паїв), якi належать засновнику та/або учаснику (вiд загальної кiлькостi)
ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД 0 2302Кiпр НIКОСIЯ КО,11 15.00
КРЕЗЕР ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД 0 2063Кiпр Нiкосiя РУМЕЛIС,7 24.00
НЕСIБА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 0 2831Кiпр НIКОСIЯ АГIАС МАРIНАС,29 24.00
МАТЕРОН ЛIМIТЕД 0 2064Кiпр НIКОСIЯ АРГIРОКАСТРУ,16 4.00
ПОРАЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 0 2682Кiпр НIКОСIЯ ФЕРМОПIЛОН,8, 24.00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АМСЕТ» 40802432 01004Україна мiсто Київ вул. В.Василькiвська, буд.1-3 2, лiт.«А»,х 21 9.000
2. Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть
Свiтова економiка перебуває в зонi високих ризикiв. Темпи її зростання уповiльнюються третiй рiк поспiль.
У 2014-2016 роках полiтична криза в Українi, вiйськовi дiї у схiдному регiонi та анексiя АР Крим призвели до рiзкого спаду в економiцi країни. Вже четвертий рiк вiдбувається найжорсткiша фiнансова криза за часiв новiтньої iсторiї України. При цьому нацiональна валюта України знецiнилась у понад три рази.
Рiзке падiння доходiв українських пiдприємств та домогосподарств пiсля нової хвилi девальвацiї гривнi та жорсткого економiчного спаду негативно позначилося на платоспроможностi покупцiв.
3. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi.
Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, а всi суми округленi до тисячi (тис.), якщо не вказано iнше.
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена у вiдповiдностi з МСФЗ в редакцiї Ради МСФЗ.
Подання фiнансової звiтностi
Протягом 2017 року Товариство дотримувалось наступних принципiв дiяльностi та складання фiнансової звiтностi: автономнiсть, безперервнiсть, перiодичнiсть, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi та єдиного грошового вимiрника.
Товариство веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до чинного законодавства України: МСБО, Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть», облiкової полiтики та iнших внутрiшнiх нормативних документiв.
Протягом 2017 року змiни до облiкової полiтики не вносилися.
Облiкова полiтика Товариства – це сукупнiсть методiв, принципiв, засобiв органiзацiї бухгалтерського облiку, порядку вiдображення в облiку обставин, якi впливають на фiнансовий стан Товариства. Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України, нормативних документах Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг та рiшеннях керiвництва Товариства.
Перед складанням рiчного звiту була проведена суцiльна рiчна iнвентаризацiя активiв i зобов’язань Товариства, що облiковуються на балансi. Результати iнвентаризацiї вiдображенi в балансi Товариства, складеному станом на 31.12.2017 р.
Звiтний перiод мiстить у собi 12 мiсяцiв з 1 сiчня по 31 грудня 2017 року.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на пiдставi принципу iсторичної вартостi та на основi допущення, що Товариство буде функцiонувати необмежено довго в майбутньому. Це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi.
Враховуючи офiцiйнi данi Державної служби статистики України, кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18%. Це створило передумови для виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку фiнансової звiтностi згiдно з МСБО 29 за 2016 рiк.
Пiд час складання фiнансової звiтностi Товариство проаналiзувало критерiї, якi характеризують показник гiперiнфляцiї i передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, а саме:
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей рiвень.
Таким чином, згiдно з мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» управлiнським персоналом Товариства прийнято рiшення не проводити перерахунок фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень (“тис. грн.”), якщо не зазначено iнше.
Ця фiнансова звiтнiсть затверджена:23.04.2018р.
4. Основнi положення облiкової полiтики.
4.1. Фiнансовi iнвестицiї у асоцiйованi компанiї.
Асоцiйованими є компанiї, на якi Компанiя має можливiсть iстотно впливати, але якi не є нi дочiрнiми, нi спiльними пiдприємствами. Суттєвий вплив – це повноваження брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової та операцiйної полiтики об’єкта iнвестування, але не контроль чи спiльний контроль таких полiтик.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi у капiталi. Iнвестицiю первiсно визнають за собiвартiстю, а потiм коригують вiдповiдно до змiни частки iнвестора в чистих активах об’єкта iнвестування пiсля придбання. Прибуток чи збиток iнвестора включає частку iнвестора в прибутку чи збитку об’єкта iнвестування, а iнший сукупний дохiд iнвестора включає його частку в iншому сукупному доходi об’єкта iнвестування.
Пiсля придбання iнвестицiї, будь-яка рiзниця мiж собiвартiстю iнвестицiї та часткою суб’єкта господарювання в чистiй справедливiй вартостi iдентифiкованих активiв i зобов’язань об’єкта iнвестування облiковується таким чином:
• гудвiл, пов’язаний з асоцiйованим або спiльним пiдприємством, включається в балансову вартiсть iнвестицiї;
• будь-яке перевищення частки суб’єкта господарювання в чистiй справедливiй вартостi iдентифiкованих активiв i зобов’язань об’єкта iнвестування над собiвартiстю iнвестицiївключається як дохiд при визначеннi частки суб’єкта господарювання у прибутку або збиткуасоцiйованого або спiльного пiдприємства за той перiод, у якому iнвестицiя придбана.
4.2. Основнi засоби.
Основнi засоби спочатку вiдображаються за вартiстю придбання, включаючи будь-якi витрати, безпосередньо пов'язанi з доставкою активiв та станом, необхiдної для функцiонування. Подальший облiк ведеться використовуючи модель собiвартостi, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, лiквiдацiйна вартiсть приймається нульовою. До складу основних засобiв входять машини та обладнання з термiном корисного використання 3-5 рокiв.
Оцiнка залишкової вартостi та оцiнка строку корисного використання переглядається по мiрi необхiдностi, але не рiдше нiж раз на рiк.
Прибутки або збитки вiд вибуття основних засобiв визнаються як рiзницi мiж лiквiдацiйною та балансовою вартiстю активiв i визнаються у прибутку або збитку в складi iнших доходiв або iнших витрат.
4.3. Податки.
Податковi витрати, що визнаються у складi прибутку або збитку, включають в себе суму вiдстроченого податку та поточного податку на прибуток, що не визнається у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у капiталi.
Поточний податок на прибуток сплачується з оподатковуваного прибутку, який вiдрiзняється вiд прибутку або збитку у фiнансовiй звiтностi. Розрахунок поточного податку здiйснюється на пiдставi податкових ставок i податкових законiв, якi були прийнятi або вступили в силу на кiнець звiтного перiоду.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за тимчасовими рiзницями мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань та їх базою оподаткування.
Тимчасовi рiзницi з вiдстроченого податку, пов'язанi з iнвестицiями в дочiрнi та спiльнi пiдприємства, не визнаються, якщо скасування цих тимчасових рiзниць може контролюватися Групою i цiлком iмовiрно, що вони не вiдбудуться в найближчому майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються по податковим ставкам, якi будуть застосовуватися до реалiзацiї у вiдповiдному перiодi.
Вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть, що вони зможуть бути використанi у створеннi майбутнього оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi зобов'язання облiковуються в повному обсязi.
Змiни в вiдстрочених податкових активах або зобов'язаннях визнаються в якостi складової податку на прибуток або витрат у звiтi про прибутки та збитки, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi визнаються у складi iншого сукупного доходу (такi як переоцiнка землi) або безпосередньо в капiталi, в яких вiдстроченi податки також вiдображається у складi iншого сукупного доходу або капiталу вiдповiдно.
4.4. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi та на рахунках у банкiвських установах.
4.5. Фiнансовi iнструменти.
Облiк фiнансових iнструментiв ведеться у вiдповiдностi МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти».
Визнання та оцiнка.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання вiдображаються, коли Компанiя стає стороною контрактних домовленостей щодо даного фiнансового iнструмента, i первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, скоригованою на транзакцiйнi витрати. Подальша оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань описана нижче.
Фiнансовi активи списуються з облiку, коли договiрнi права на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчуються, або коли фiнансовий актив i всi iстотнi ризики i вигоди переданi. Фiнансове зобов'язання припиняється в разi його виконання, скасування або закiнчення термiну дiї.
Фiнансовi активи.
Компанiя веде класифiкацiю та облiк фiнансових активiв наступним чином:
• фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю;
• фiнансовi активи за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд;
• фiнансовi активи за справедливою вартiстю через прибутки / збитки.
Фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю та за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд,пiдлягають розгляду на предмет знецiнення принаймнi на кожну звiтну дату для визначення можливих кредитних збиткiв.
Всi доходи i витрати, що вiдносяться до фiнансових активiв, якi визнаються у складi прибутку або збитку за перiод, представленi у фiнансових витратах, фiнансових доходах та iншi фiнансових показниках, за винятком знецiнення дебiторської заборгованостi, яка представлена в складi iнших витрат.
Фiнансовi зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають позики, торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть та випущенi облiгацiї.
Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
4.6. Капiтал, резерви та виплата дивiдендiв.
Статутний капiтал являє собою номiнальну вартiсть емiтованих акцiй.
Iншi складовi капiталу включать в себе наступнi компоненти:
• Резерв переоцiнки включає в себе прибутки та збитки вiд переоцiнки асоцiйованих компанiй;
• Нерозподiлений прибуток включає в себе весь нерозподiлений прибуток поточного та попереднiх перiодiв;
Розподiленi дивiденди, що виплачуються власникам акцiонерного капiталу включаються до складу iнших зобов'язань, коли обсяг дивiдендiв затверджено на загальних зборах на звiтну дату.
4.7. Дохiд.
Дохiд, виникає вiд продажу товарiв i надання послуг, а також вiд частки Компанiї в доходах асоцiйованих пiдприємств. Дохiд вiд продажу оцiнюється за справедливою вартiстю отриманих або таких що пiдлягають отриманню активiв, за винятком податку з продажiв.
4.8. Витрати.
Витрати визнаються в прибутку чи збитку в момент надання послуги чи на дату їх виникнення.
4.9. Витрати на позики.
Витрати на позики вiдносяться на витрати в тому перiодi, в якому вони були понесенi i облiковуються в складi фiнансових витрат.
5. Змiни в облiковiй полiтицi та принципах розкриття iнформацiї
Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'яснень
Товариство вперше застосувало деякi новi стандарти i поправки до чинних стандартiв, якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiзнiше цiєї дати. Товариство не застосовувало достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу.
Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. Хоча новi стандарти i поправки застосовувалися перший раз в 2016 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства. Характер i вплив кожного (ої) нового (ої) стандарту (поправки) описанi нижче:
МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки вiдстрочених тарифних рiзниць»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, якi застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а рух по таким залишкам - окремими рядками в звiтi про прибутки та збитки i IСД. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання i пов'язанi з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. Оскiльки Товариство готує звiтнiсть за МСФЗ, а його дiяльнiсть не пiдлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовується до її фiнансової звiтностi.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть» – «Облiк придбань часток участi»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбання частки участi в спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої є бiзнес, згiдно з вiдповiдними принципами МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бiзнесiв» для облiку об'єднань бiзнесiв. Поправки також роз'яснюють, що ранiше були частки участi в спiльнiй операцiї не переоцiнювати при придбаннi додаткової частки участi в тiй же спiльної операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення з сфери застосування, згiдно з яким данi поправки не застосовуються, якщо сторони, здiйснюють спiльний контроль (включаючи органiзацiю, що звiтує), знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж сторони, що володiє кiнцевим контролем.
Поправки застосовуються як щодо придбання початкової частки участi в спiльнiй операцiї, так i по вiдношенню до придбання додаткових часток в тiй же спiльнiй операцiї i вступають в силу перспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки в аналiзованому перiодi частки участi в спiльнiй операцiї не придбавалися.
Поправки до МСБО (IAS) 16 и МСБО (IAS) 38 «Роз’яснення допустимих методiв амортизацiї»
Поправки роз'яснюють принципи МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби» i МСБО (IAS) 38 «Нематерiальнi активи», якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигiд, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. В результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки застосовуються перспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки воно не використовувала заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв.
Поправки до МСБО (IAS) 16 та МСБО (IAS) 41 «Сiльське господарство: плодовi культури»
Поправки вносять змiни до вимог до облiку бiологiчних активiв, що вiдповiдають визначенню плодових культур. Згiдно з поправками бiологiчнi активи, що вiдповiдають визначенню плодових культур, бiльш не належать до сфери застосування МСБО (IAS) 41 «Сiльське господарство ». Замiсть цього до них застосовують положення МСБО (IAS) 16. Пiсля початкового визнання плодовi культури будуть оцiнюватися вiдповiдно до МСБО (IAS) 16 по накопиченим фактичним витратам (до дозрiвання) i з використанням моделi облiку за первiсною вартiстю або моделi переоцiнки (пiсля дозрiвання). Поправки також вимагають, щоб продукцiя, яка росте на плодових культурах, як i ранiше залишалася в рамках сфери застосування МСБО (IAS) 41 i оцiнювалась за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Вiдносно державних субсидiй, що пов’язаним з плодовими культурами, буде застосовуватися МСБО (IAS) 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу». Поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки в Товариствi вiдсутнi плодовi культури.
Поправки до МСБО (IAS) 27 «Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах»
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод пайової участi для облiку iнвестицiй в дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi органiзацiї в окремiй фiнансової звiтностi. Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод пайової участi в своїх окремих фiнансових звiтах, повиннi застосовувати цю змiну ретроспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства оскiльки Товариство не використовує метод пайової участi для облiку iнвестицiї в дочiрнє пiдприємство. Товариство здiйснює повну консолiдацiю облiку.
«Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр.»
Даний документ включає в себе наступнi поправки:
МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть».
Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу власникам. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням попереднього плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка застосовується перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»
(i) Договори на обслуговування
Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди i угоди вiдповiдно до вказiвок щодо подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування являють собою подальшу участь, повиннi бути проведенi ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для перiодiв, починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дану поправку.
(ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi
Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до скороченої промiжної фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя являє собою значнi оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка застосовується ретроспективно.
МСБО (IAS) 19 «Винагорода працiвникам»
Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй валютi, необхiдно використовувати ставки по державними облiгацiями. Дана поправка застосовується перспективно.
МСБО (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»
Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (наприклад, в коментарях керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань в промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна для користувачiв на тих самих умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Дана поправка застосовується ретроспективно.
Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Iнiцiатива з розкриття iнформацiї»
Поправки до МСБО (IAS) 1 швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги МСБО (IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне:
• вимоги до суттєвостi МСБО (IAS) 1;
• окремi статтi у звiтi (ах) про прибуток або збиток i IСД i в звiтi про фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi;
• у органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi;
• частка IСД асоцiйованих органiзацiй i спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом пайової участi, має бути викладена агреговано в рамках однiєї статтi i класифiкуватися в якостi статей, якi будуть чи не будуть згодом рекласифiковано в чистий прибуток або збиток.
Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi (ах) про прибутки та збитки i IСД. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 и МСБО (IAS) 28 «Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування виключення з вимоги про консолiдацiю»
Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi винятку щодо iнвестицiйних органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть». Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї, якщо iнвестицiйна органiзацiя оцiнює всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю.
Крiм цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така дочiрня органiзацiя iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає iнвестицiйної органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю.
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства» дозволяють iнвестору при застосуваннi методу участi в капiталi зберегти оцiнку по справедливої вартостi, що застосована його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, яке є iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях.
Цi поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки Товариство не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
Нижче наводяться стандарти i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариство має намiр застосувати цi стандарти з дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти»
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», яка замiнює МСФЗ (IAS) 39« Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка » та всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiзнiше цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком облiку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками.
Товариство планує почати застосування нового стандарту з необхiдної дати вступу в силу. У 2016 роцi Товариство здiйснила загальну оцiнку впливу всiх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця попередня оцiнка ґрунтується на iнформацiї, доступної в даний час, i може бути змiнена внаслiдок бiльш детального аналiзу або отримання додаткової обґрунтованої i пiдтвердженої iнформацiї, яка стане доступною для Товариства в майбутньому. В цiлому, Товариство не очiкує значного впливу нових вимог на свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал.
(а) Класифiкацiя i оцiнка
Товариство не очiкує значного впливу на свiй бухгалтерський баланс та власний капiтал при застосуваннi вимог до класифiкацiї та оцiнки вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9. Товариство планує продовжувати оцiнювати за справедливою вартiстю всi фiнансовi активи, якi оцiнюються в даний час за справедливою вартiстю.
Кредити та заборгованiсть клiєнтiв утримуються для отримання договiрних грошових потокiв, i очiкується, що вони призведуть до виникнення грошових потокiв, якi є виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв. Отже, Товариство очiкує, що згiдно МСФЗ (IFRS) 9 вони продовжать враховуватися за амортизованою вартiстю.
(б) Облiк хеджування
Товариство на даний час не здiйснює хеджування, тому не очiкує значного впливу в результатi застосування МСФЗ (IFRS) 9.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клiєнтами».
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумi, що вiдбиває вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi.
Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ щодо визнання виручки. Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати; при цьому допускається дострокове застосування.
Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 «Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством»
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, який виникає в результатi продажу або внеску активiв, який не становить собою бiзнес, визнається тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованого пiдприємства або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, проте органiзацiя, яка застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.
Поправки до МСБО (IAS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї»
Поправки до МСФО (IAS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї» є частиною iнiцiативи Ради по МСФЗ в сферi розкриття iнформацiї i вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними. При першому застосуваннi даних поправок органiзацiї не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди. Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Застосування даних поправок потребують розкриття Товариством додаткової iнформацiї.
Поправки до МСБО (IAS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв»
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якого вона може робити вiдрахування при вiдновленнi такої тимчасовою рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, яким чином органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що перевищує їх балансову вартiсть.
Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного перiоду може бути визнано в складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або в складi iншого компонента власного капiталу, вiдповiдно) без рознесення змiни мiж нерозподiленим прибутком та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Органiзацiї, якi застосовують дане звiльнення, повиннi розкрити цей факт.
Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує данi поправки до бiльш раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт. Очiкується, що данi поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифiкацiя та оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй»
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Платiж на основi акцiй», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй по виплатах на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунком пайовими iнструментами.
При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати.
Поправка не розповсюджується на Товариство.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
МСФЗ (IFRS) 16 була випущена в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСБО (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення, чи мiстить угода оренду», Роз'яснення ПКТ (SIC) 15 «Операцiйна оренда: заохочення» i Роз'яснення ПКТ (SIC) 27 «Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО (IAS) 17 для фiнансової оренди.
Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (тобто оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (тобто актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певної подiї (наприклад, змiнi термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання по орендi в якостi коригування активу в формi права користування.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється по порiвняно з дiючими в даний момент вимог МСБО (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСБО (IAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову.
Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСБО (IAS) 17.
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту передбачають певнi звiльнення.
У 2017 роцi Товариство планує оцiнити можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фiнансову звiтнiсть.
Наразi керiвництво Товариства оцiнює можливий ефект вiд використання в майбутньому нових стандартiв, тлумачень та змiн до чинних стандартiв та вважає що їх вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства буде несуттєвим
6. Значнi облiковi судження, оцiночнi значення та допущення.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво вживає ряд суджень, оцiнок та припущень щодо визнання та оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв i витрат.
Для оцiнки справедливої вартостi фiнансових активiв Компанiя використовує ринковi даннi о котируваннях на вiдповiднi фiнансовi активи. У випадках, коли це недоцiльно або iнформацiя вiдсутня Компанiя застосовує моделi оцiнки, включаючи модель дисконтування грошових потокiв. Оцiнка справедливої вартостi вимагає вiд керiвництва розробки оцiнок i припущень, заснованих на ринкових даних, з використанням наявних даних, що учасники ринку будуть використовувати при визначеннi вартостi iнструментiв. Якщо таких даних не iснує,керiвництво використовує найкращi оцiнки. Оцiночна справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв може вiдрiзнятися вiд фактичних цiн, якi були досягнутi в здiйсненнi угоди на звiтну дату
7. Сегментна iнформацiя.
Компанiя проводить свою дiяльнiсть виключно у одному сегментi. Керiвництво не розглядає дiяльнiсть Компанiї по окремих сегментах.
8. Управлiння капiталом.
Головними цiлями управлiння капiталом Компанiї є:
• забезпечення здатностi безперервної дiяльностi Компанiї в майбутньому;
• забезпечення достатньої вiддачi акцiонерам пропорцiйно рiвням ризикiв.
Компанiя здiйснює монiторинг капiталу на основi балансової вартостi власного капiталу та своїх боргiв.
9. Основнi засоби й нематерiальнi активи
Основнi засоби за станом на 31 грудня 2017р. включають:
Нематерiальнi активи
Комп’ютерне обладнання Разом
Первiсна вартiсть
на 01 сiчня 2017р. 3 5 8
на 31 грудня 2017р. 3 5 8
Амортизацiя
на 01 сiчня 2017р. 3 5 8
на 31 грудня 2017 р. 3 5 8
Чиста вартiсть
на 01 сiчня 2017р 0 0 0
на 31 грудня 2017р. 0 0 0
.
10. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть включає:
31.12.2016 31.12.2017
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 8 8
Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2499 1176
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 69 208
11. Фiнансовi iнвестицiї. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтова нi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки
Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень
(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень
(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень
(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)
Усього
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Дата оцiнки 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17
Iнвестицiї доступнi для продажу – – – – 698466 – 698466 –
Перемiщення мiж 1-м та 2-м рiвнями iєрархiї справедливої вартостi
У 2016 та 2017 роках переведень мiж рiвнями iєрархiї не було.
Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вхiдних даних 3-го рiвня iєрархiї
Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї Залишки станом на 31.12.2016 р. Придбання (продаж\погашення) Переоцiнка Залишки станом на 31.12.2017р.
Iнвестицiї доступнi для продажу в т.ч. 698466 - -698466 -
ТОВ"КУА Пром.iнвестиц.ПВIФ 4 венчурний фонд Пром.iнвест НВЗТ 165738 - -165 738 -
ТОВ"КУА Пром.iнвестиц.ПВIФ 2 венчурний фонд 178 764 - -178 764 -
ТОВ"КУА Пром.iнвестиц.ПВIФ 3 венчурний фонд Пром.iнвест НВЗТ 343052 - -343 052 -
ЗАТ "Дормаш" 3 500 - -3 500 -
ТОВ"КУА "ОПIКА КАПIТАЛ"ПЗНВIФ"КДФ" 3 260 - -3 260 -
ТОВ"КУА Пром.iнвестиц.ПВIФ "Буiвництво та iнвестицiї" 1 150 - -1 150 -
Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2016 2017 2016 2017
Iнвестицiї доступнi для продажу 698466 - 698466 -
Торговельна дебiторська заборгованiсть - - - -
Грошовi кошти та їх еквiваленти 493 208 493 208
Торговельна кредиторська заборгованiсть 1 0 1 0
Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.
12. Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї.
Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї, станом на 31 грудня 2017р представленi наступним чином:
Об’єкт iнвестицiї Чистi активи, тис. грн. Доля володiння, % Вартiсть iнвестицiї, тис. грн.
ПАТ "Вiнницягаз" 352203 48,85 172051
ПАТ "Волиньгаз" -12687 48,5732 0
ПАТ "Днiпропетровськгаз" -67134 50,85 0
ПАТ "Житомиргаз" 166731 50,4367 84093
ПАТ "Закарпатгаз" 88127 21,1817 18667
ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз" 120913 49,433 55771
ПАТ "Кримгаз" 0 23,99 0
ПАТ "Луганськгаз" 0 49,92 0
ПАТ "Львiвгаз" 387623 24,963 96762
ПАТ "Миколаївгаз" 1287 50,22 646
ПАТ "Рiвнегаз" 71734 47,75 34253
ПАТ "Севастопольгаз" 0 25 0
ПАТ "Сумигаз" 195363 46,64 91117
ПАТ "Хмельницькгаз" 276172 50,8973 140564
ПАТ "Чернiвцiгаз" -125526 49,0897 0
ПАТ "Чернiгiвгаз" 225115 23,0829 51963
ПАТ "Запорiжгаз" 102966 49,98 51462
ПАТ "Рiвнеоблгаз" 38109 24,75 9 432
ПАТ "Тисменицягаз" -3099 26 0
Всього 810783
Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї, станом на 31 грудня 2017 р представленi наступним чином:
Об’єкт iнвестицiї Чистi активи, тис. грн. Доля володiння, % Вартiсть iнвестицiї, тис. грн.
ПАТ "Вiнницягаз" 174490 48,85 85238
ПАТ "Волиньгаз" -171557 48,5732 0
ПАТ "Днiпропетровськгаз" -970526 50,85 0
ПАТ "Житомиргаз" 25857 50,4367 13041
ПАТ "Закарпатгаз" -313213 21,1817 0
ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз" 33474 49,433 16547
ПАТ "Кримгаз" 0 23,99 0
ПАТ "Луганськгаз" 0 49,92 0
ПАТ "Львiвгаз" -164403 24,963 0
ПАТ "Миколаївгаз" -224038 50,22 0
ПАТ "Рiвнегаз" 26500 47,75 12654
ПАТ "Севастопольгаз" 0 25 0
ПАТ "Сумигаз" -48922 46,64 0
ПАТ "Хмельницькгаз" 157542 50,8973 80184
ПАТ "Чернiвцiгаз" -125526 49,0897 0
ПАТ "Чернiгiвгаз" 60951 23,0829 14069
ПАТ "Запорiжгаз" -189234 49,98 0
ПАТ "Рiвнеоблгаз" 38109 24,75 9 432
ПАТ "Тисменицягаз" -3376 26 0
Всього 231166
Змiни в iнвестицiях протягом 2017р.:
Iнвестицiй на початок року 810783
Собiвартiсть придбання 0
Дохiд вiд придбання нових часток 0
Частка у прибутках асоцiйованих компанiй -566569
Частка у iншому совокупному доходi асоцiйованих компанiй -13047
Iнвестицiй на кiнець року 231166
13. Дохiд вiд участi в капiталi.
Прим. 2016 2017
Дохiд вiд придбання нових часток а) 0
Доля в прибутках асоцiйованих компанiй б) -107096 -566569
Всього -107096 -566569
а) Дохiд вiд придбання нових часток у 2017роцi. Товариство не здiйснювало придбання акцiй асоцiйованих компанiй в 2017 роцi.
Об’єкт iнвестицiї Придбана доля, % Вартiсть придбання Дохiд
Всього 0 0
б) Доля в прибутках асоцiйованих компанiй за 2017 рiк
Об’єкт iнвестицiї Прибуток/збиток Iнший сукупний дохiд
ПАТ "Вiнницягаз" -68259 -18554
ПАТ "Волиньгаз" 0 0
ПАТ "Днiпропетровськгаз" 0 0
ПАТ "Житомиргаз" -72249 1197
ПАТ "Закарпатгаз" -17937 729
ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз" -42355 -869
ПАТ "Кримгаз" 0 0
ПАТ "Луганськгаз" 0 0
ПАТ "Львiвгаз" -96760 -2
ПАТ "Миколаївгаз" 0 -646
ПАТ "Рiвнегаз" -22575 976
ПАТ "Севастопольгаз" 0 0
ПАТ "Сумигаз" -92692 1575
ПАТ "Хмельницькгаз" -59399 -981
ПАТ "Чернiвцiгаз" 0 0
ПАТ "Чернiгiвгаз" -42211 4317
ПАТ "Запорiжгаз" -52131 669
ПАТ "Рiвнеоблгаз" 0 0
ПАТ "Тисменицягаз" 0 0
Всього -566569 -13047
14. Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
31.12.2016 31.12.2017
Iншi iнвестицiї 1 619 1 619
Всього 1 619 1619
15. Акцiонерний капiтал.
Склад учасникiв Компанiї станом на 31 грудня 2017:
Найменування Мiсцезнаходження Вiдсоток акцiй
ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД 2302, Кiпр, Нiкосiя 15
КРЕЗЕР ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД 2063, КiпрНiкосiя 24
НЕСIБА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 2831, Кiпр НIКОСIЯ 24
МАТЕРОН ЛIМIТЕД 2064, Кiпр НIКОСIЯ 4
ПОРАЛА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 2682, Кiпр НIКОСIЯ 24
ТОВ «АМСЕТ» 01601, Україна, Київ 9
Усього 100
16. Довгостроковi зобов'язання.
31.12.2016 31.12.2017
Довгостроковi зобов’язання за облiгацiями 1 399 524 1 480 792
Довгостроковi векселi виданi 83 008 96 556
Всього 1482531 1577348
Процентнi облiгацiї:
Дата випуску Номiнал (грн) Кiлькiсть (штук) Форма випуску Загальна номiнальна вартiсть (тис.грн.) Процентна ставка, % Термiн виплати процентiв Дата погашення
24.10.2013 1000 670 000 Бездокументарнi iменнi 670 000 6.5 з 5 листопада по 7 листопада кожного року 04.11.2028
Викуп здiйснюється пiсля першого, другого, третього, четвертого, п’ятого, шостого, сьомого, восьмого, дев’ятого, десятого, одинадцятого, дванадцятого, тринадцятого та чотирнадцятого вiдсотковогоперiодiв, при цьому вiдсоткова ставка залишається незмiнною протягом першого, другого та третього вiдсотковихперiодiв.
З четвертого по шостий, з сьомого по дев’ятий, з десятого по дванадцятий та з тринадцятого по п’ятнадцятий вiдсотковiперiодиемiтент може змiнитивiдсоткову ставку або залишити її незмiнною своїм рiшенням.
Викуп облiгацiйздiйснюється за цiною не нижчою нiжномiнальнавартiсть.
Облiгацiї пройшли процедури лiстингу на ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа", включенi до бiржового реєстру та допущеннi до котирувань за другим рiвнемлiстингу.
24.11. 2014 1000 700 000 Бездокументарнi iменнi 700 000 12.5 08-11.03, 08-11.06 06.09.2029
Облiгацiї пройшли процедури лiстингу на ПАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа", включенi до бiржового реєстру та допущеннi до котирувань за другим рiвнемлiстингу.
Дисконтнi облiгацiї:
Дата випуску Номiнал (грн) Кiлькiсть (штук) Форма випуску Загальна номiнальна вартiсть (тис.грн.) Дата погашення
01.09. 2015 1000 1710000 Бездокументарнi iменнi 1 710 000 20.11.2020
31.08.16 1000 62848 Бездокументарнi iменнi 62848 19.11.2021
Погашення облiгацiй вiдбувається за номiнальною вартiстю.
17. Iншi зобов'язання.
31.12.2016 31.12.2017
Нарахованi вiдсотки за облiгацiями 111343 114250
Заборгованiсть за отриманими авансами 188000 188000
Фiнансова допомога отримана 0 0
Iнша заборгованiсть 33 8
Всього 299381 302258
18. Фiнансовi доходи
2016 2017
Дохiд вiд дисконтування довгострокових зобовязань (емiтованi облiгацiї, векселi) 82248 0
Доход вiд % нарахованих на депозит 23512 0
Дохiд вiд дисконтування фiнансових iнвестицiй 7918 0
Доход вiд нарахованих вiдсоткiв на залишок по рахунку 5 1
Дивiденди одержанi 0 0
Всього 133683 1
Дохiд вiд вiд дисконтування довгострокових зобовязань пов’язаний з розмiщенням боргових цiнних паперiв за ставками нижче ринкових .
19. Адмiнiстративнi витрати.
2016 2017
Консультацiйнi послуги ФДМУ 715 0
Зарплата 681 1020
Витрати на пенсiйне забезпечення 147 188
Зберiгання Цiнних Паперiв 105
Страхування фiнансових ризикiв за облiгацiями 190 0
Iншi 158 459
Всього 1 996 1 667
20. Фiнансовi витрати.
2016 2017
Збиток вiд первiсного визнання справедливої вартостi зобов'язань за облiгацiями 27042 111
Вiдсотки по зобов'язань за облiгацiями 14325 4052
Переоцiнка активiв - 698466
Амортизацiя дисконту зобов'язань за облiгацiями 63056 93560
Всього 104426 796189
21. Iншi доходи (витрати).
2016 2017
Дохiд вiд продажу iнвестицiй 13406 0
Собiвартiсть проданих iнвестицiй -13404 0
Iншi витрати -2 -22
22. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками.
Компанiя схильна до рiзних ризикiв у зв'язку з наявнiстю фiнансових iнструментiв. Основними видами ризикiв є кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковий ризик.
Кредитний ризик.
Кредитний ризик є ризиком того, що контрагент не виконає зобов'язання перед Компанiєю.
Максимальний розмiр ризику Компанiї обмежено балансовою вартiстю фiнансових активiв, визнаних на 31 грудня.
Ризик лiквiдностi.
Ризик лiквiдностi полягає у тому, що Компанiя можливо не зможе виконати свої зобов'язання. Компанiя управляє своєю лiквiднiстю шляхом монiторингу запланованих витрат на обслуговування платежiв по боргам.
Ринковий ризик.
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки за фiнансовим iнструментом будуть коливатись в наслiдок змiни ринкової цiни. Компанiя пiддається ринковому ризику у зв’язку з можливою змiною цiн на фiнансовi активи. Фiнансовi активи, якi наражаються на цiновий ризик включають поточнi та довгостроковi iнвестицiї.
23. Розкриття iнформацiї по операцiях з пов’язаними сторонами.
Операцiї iз пов'язаними сторонами
До пов'язаних сторiн або операцiй зi пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 (переглянутому у 2009 роцi) "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони", вiдносяться:
а) Фiзична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо така особа:
• контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним;
• має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує;
• є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, що звiтує, або материнського пiдприємства суб'єкта господарювання, що звiтує.
б) Суб'єкт господарювання є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо виконується будь-яка з таких умов:
• суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї групи (а це означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним контролем є пов'язанi одне з одним);
• один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством iншого суб'єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства члена групи, до якої належить iнший суб'єкт господарювання);
•обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;
•один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта господарювання;
•суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв або суб'єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує.
Якщо суб'єкт господарювання, що звiтує, сам є такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є пов'язаними iз суб'єктом господарювання, що звiтує;
•суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в пунктi а);
•особа, визначена в пiдпунктi першому пункту а), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського пiдприємства суб'єкта господарювання).
При розглядi взаємовiдносин кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага надається змiсту вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi.
До пов'язаних сторiн Компанiї включають її асоцiйованi компанiї, ключовий персонал, учасники (акцiонери) Товариства та Компанiї, якi знаходяться пiд контролем акцiонерiв Компанiї.
За звiтний перiод Компанiя не проводила операцiї з пов’язаними сторонами, крiм виплат ключовому управлiнському персоналу, якi за звiтнiй рiк склали – 771тис. грн. (в 2016р-605 тис.грн)
24. Подiї пiсля звiтного перiоду.
Пiсля звiтної дати до дати затвердження даної фiнансової звiтностi не вiдбулося жодної iншої подiї, яка мала би суттєвий вплив на звичайну дiяльнiсть Компанiї.
Директор __________________ Марчук О.М.
Керiвник Марчук Олександр Миколайович
Головний бухгалтер
Керівник Марчук Олександр Миколайович
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТЕК" за ЄДРПОУ 31815603
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090


2
 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 1667 ) ( 1996 )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( 22 ) ( 2 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190


 збиток 2195 ( 1689 ) ( 1996 )
Дохід від участі в капіталі 2200 489294
Інші фінансові доходи 2220 1 113685
Інші доходи 2240 13416
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( 796189 ) ( 104424 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 566569 ) ( 596391 )
Інші витрати 2270 ( ) ( 13404 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


 збиток 2295 ( 1364446 ) ( 99820 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( 1364446 ) ( 99820 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 -13046 -125628
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -13046 -125628
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -13046 -125628
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1377492 -225448

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505 1020 681
Відрахування на соціальні заходи 2510 188 147
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520 459 1165
Разом 2550 1667 1996

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 12500 12500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 12500 12500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -109155.68000 -7985.60000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -109155.68000 -7985.60000
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник Марчук Олександр Миколайович
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТЕК" за ЄДРПОУ 31815603
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000


2
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1300
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 188000
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 340 )

( 1651 )
Праці 3105 ( 842 ) ( 527 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 223 ) ( 155 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 219 ) ( 128 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 219 ) ( 128 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( 1300 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 17575 ) ( 270826 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -19199 -85280
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 203406
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 26834
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230 1338
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250 18721
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( 172326 )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( 1969 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 20059 55945
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305 6338
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340 56563
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 17117
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1146 ) ( 16252 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1146 29532
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -286 197
Залишок коштів на початок року 3405 493 296
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 207 493

Примітки
Керівник Марчук Олександр Миколайович
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТЕК" за ЄДРПОУ 31815603
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТЕК" за ЄДРПОУ 31815603
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 388 377807 3 -644804 -266606
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 388 377807 3 -644804 -266606
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -1364446 -1364446
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 -13046 -13046
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 -13046 -13046
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 -13046 -1364446 -1377492
Залишок на кінець року 4300 388 364761 3 -2009250 -1644098

Примітки Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Керівник Марчук Олександр Миколайович
Головний бухгалтер